Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-85

ZITTING 1998-1999

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel

Vraag nr. 1201 van de heer Olivier d.d. 10 juli 1998 (N.) :
Facturatie 078-15-nummers.

Sinds de inwerkingtreding van de wet van 19 december 1997 heeft Belgacom de facturatie van de telefoonrekeningen aangepast. De oproepen naar de 078-15-nummers (zonaal tarief) worden nu ook apart vermeld op de klantenfactuur.

Voor bepaalde hulpverlenende diensten (bijvoorbeeld Aidstelefoon, Druglijn, Kinder- en Jongerenlijn en Teleblok) is dit een onaanvaardbare situatie. De lage drempel en het anonieme karakter van de oproepen naar betrokken organisaties komt aldus in het gedrang.

Graag had ik van de geachte minister een antwoord op volgende vragen :

1. Onderkent hij het geschetste probleem ?

1. Heeft hij ter zake stappen ondernomen om aan het geschetste probleem tegemoet te komen en zo ja, welke ?

Antwoord : 1. Volgens de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven moet de operator die belast is met de universele dienstverlening een aantal specifieke rubrieken op de telefoonfactuur vermelden samen met de verschuldigde bedragen voor die rubrieken. De gesprekken met een correspondent die over een nummer met de gedeelde taxatie beschikt is een van de rubrieken die op de factuur moet vermeld worden. Belgacom, als operator die instaat voor de universele dienstverlening, moet deze wettelijke verplichting naleven (wet van 21 maart 1991, bijlage 1, artikel 9).

Wanneer Belgacom melding maakt op de factuur van oproepen naar nummers met gedeelde taxatie doet deze operator dus in feite hetgeen de wet voorschrijft.

Alhoewel de wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer niet uitdrukkelijk voorziet in het behoud van de anonimiteit van de oproepen naar de diverse hulpdiensten, komt het mij voor dat de in de telecommunicatiewetgeving ingeschreven verplichtingen problemen kunnen opleveren ten aanzien van het goed functioneren van deze hulpdiensten.

2. Ik heb het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) inmiddels reeds belast om samen met Belgacom en de voor de hulpdiensten bevoegde overheden een oplossing voor dit probleem voor te stellen.

Gezien, zoals hierboven uiteengezet, Belgacom enkel uitvoert wat expliciet in de wet is opgenomen, moet er vooreerst naar een pragmatische oplossing gezocht worden. Twee oplossingen dienen zich aan; ofwel de totale schrapping van de vermelding van nummers met gedeelde taxatie op de factuur, ofwel het niet langer vermelden van die nummers met gedeelde taxatie die als hulpdiensten werden ge´dentificeerd. Ongeacht de optie die wordt gekozen, houdt dit in dat de nodige wijzigingen aan de wet van 21 maart 1991 aangebracht moeten worden.