Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1996-1997


Bulletin 1-41

25 MAART 1997

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands ≠ (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken

Vraag nr. 82 van de heer Olivier d.d. 10 januari 1997 (N.) :
Terugbetaling van psychologische en therapeutische hulp bij kindermishandeling en zedendelicten.

Door de recente gebeurtenissen wordt het netwerk inzake slachtofferhulp overspoeld door meldingen van kindermishandeling en zedendelicten.

Omdat de diensten van slachtofferhulp hoofdzakelijk worden bemand door vrijwilligers en kampen met wachtlijsten, kunnen zij de vraag om hulp onmogelijk beantwoorden. Daarenboven zijn vermelde diensten slechts geschikt voor een eerste opvang, terwijl de situatie waarin de slachtoffers zich bevinden om een langdurige aangepaste behandeling vraagt.

Een doorverwijzing naar therapeuten, psychologen en psychiaters is dan ook noodzakelijk. Alhoewel er plannen bestaan om de diensten van slachtofferhulp uit te breiden zal deze doorverwijzing ook in de toekomst in een aantal gevallen noodzakelijk blijven.

De ziekteverzekering komt enkel tussen voor de terugbetaling van medische kosten bij psychiaters en niet voor psychologische of therapeutische hulp van psychologen of psychotherapeuten.

De patiŽnten krijgen bijgevolg vaak een behandeling die niet altijd aangepast is en waarvoor de psychologische of psychotherapeutische opvang beter geschikt is.

Graag had ik van de geachte minister een antwoord op volgende vragen :

1. Onderkent de geachte minister de scheeftrekking in de psychische zorgverlening ? Wat is haar standpunt terzake ?

2. Kan er een debat gevoerd worden over een eventuele gelijkschakeling van terugbetaling voor behandeling door psychiaters, psychologen en psychotherapeuten bij de behandeling van zedendelicten en kindermishandeling ?

3. Kan er gedacht worden aan een samenwerkingsverband tussen psychiaters, psychologen en therapeuten ?


Antwoord : In antwoord op de door het geachte lid gestelde vragen moet ik meedelen dat in het raam van de huidige wetgeving op de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging de disciplines van psycholoog en psychotherapeut momenteel niet bestaan als zorgverlener. Een tegemoetkoming is dan ook in de huidige stand van zaken onmogelijk.

Momenteel werken er reeds centra op basis van een team waarin onder andere psychologen en therapeuten aanwezig zijn. De meeste psychiaters die gebruik maken van andere therapieŽn dan het individuele consult en/of medicaties, doen beroep op psychologen en therapeuten voor een deel van de behandeling. Voor dergelijke behandeling wordt slechts tegemoetgekomen bij opgenomen patiŽnten via de ligdagprijs.

Het lijkt niet opportuun de centrale rol van de psychiater te ondermijnen door de psychologische en therapeutische hulpverlening direct toegankelijk te maken, onafhankelijk van de psychiatrische tussenkomst. Dit zou het geval zijn mochten prestaties van psychologen en therapeuten worden terugbetaald zoals huisartsen en specialisten.

De door het geachte lid gemelde pluridisciplinaire teams zouden eventueel in aanmerking kunnen komen voor een revalidatie-overeenkomst met het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, maar binnen de huidige budgettaire voorzieningen zijn voor dergelijke conventies momenteel geen financiŽle middelen voorzien.

Een grotere rol voor de ziekteverzekering in deze behartigenswaardige problematiek lijkt dan ook enkel uitgewerkt te kunnen worden in het raam van een globale aanpak, waartoe ook de nodige financiŽn worden vrijgemaakt en op elkaar afgestemd.