Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1996-1997


Bulletin 1-44

29 APRIL 1997

Vragen waarop een voorlopig antwoord verstrekt werd

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen

Vraag nr. 84 van de heer Olivier d.d. 8 april 1997 (N.) :
Werklozen. Gemiddelde macro-budgettaire kost.

In 1993 werd de macro-budgettaire kostprijs van een werkloze geraamd op 763 816 frank. In deze kostprijs wordt begrepen de werkloosheidsuitkering, het niet-inhouden van de sociale-zekerheidsbijdragen en de minder ontvangsten inzake belastingen (directe en indirecte).

Graag had ik van de geachte minister een antwoord op volgende vraag :

Wat was de gemiddelde kost van de werkloosheid, respectievelijk voor de jaren 1994, 1995 en 1996, in functie van de uitgaven van de werkloosheidsuitkeringen, het verlies van inkomsten inzake sociale zekerheid en van de verminderde opbrengst inzake belastingen ?