Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996


Bulletin 1-7

27 DECEMBER 1995

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken

Vraag nr. 34 van de heer Olivier d.d. 20 november 1995 (N.) :
Rijksdienst voor kinderbijslag werknemers. Uitbetaling achterstallen kinderbijslag.

Op 31 mei 1995 deelde het ministerie van Sociale Voorzorg mee dat de ouders van een geadopteerd kind aanspraak konden maken op kinderbijslag voor de periode 15 december 1982 tot 9 juli 1993.

Door de Rijksdienst voor kinderbijslag werknemers werd enkel de kinderbijslag voor de periode januari 1991 tot juli 1993 uitbetaald, de achterstallen voor de periode 15 december 1982 tot januari 1991 zouden zijn verjaard.

Nochtans dateert de eerste aanvraag voor het bekomen van kinderbijslag van 24 februari 1987. Deze vraag werd toen negatief beantwoord. Plots wordt positief geantwoord maar wordt de verjaring ingeroepen.

Graag had ik van de geachte minister een antwoord op volgende vragen :

1. Werden de algemene beginselen van behoorlijk bestuur hier niet geschonden ?

2. Kon in dit geval de verjaring worden ingeroepen gezien de eerdere aanvraag tot het bekomen van achterstallen kinderbijslag die negatief werd beantwoord ?