Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-81

ZITTING 1997-1998

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van FinanciŽn

Vraag nr. 1107 van de heer Olivier d.d. 27 mei 1998 (N.) :
Maatregel tot verlenging van het verlaagde BTW-tarief in de bouwsector.

In het Belgisch Staatsblad van 5 februari 1998 werd de wet van 20 januari 1998 gepubliceerd die tot doel had het BTW-tarief van 6 % te verlengen tot 30 juni 1998.

Graag had ik van de geachte minister een antwoord op volgende vragen :

1. Hoeveel dossiers voor het bekomen van het verlaagd tarief werden na 1 januari 1998 ingediend en voor welk totaal bedrag met een opsplitsing tussen private en sociale woningbouw ?

2. Wat was de kostprijs voor de Schatkist van deze verlenging ?

3. Wordt een nieuwe verlaging van het BTW-tarief in de bouwsector overwogen ?

Antwoord : Voor de toepassing van het BTW-tarief van 6 % in de plaats van het BTW-tarief van 12 % in de sector van de sociale huisvesting in de periode van 1 januari 1998 tot 30 juni 1998 (tijdelijke bepaling van artikel 1ter van het koninklijk besluit nr. 20 inzake BTW-tarieven) moet geen bijzondere verklaring worden ingediend bij de administratie van de BTW, Registratie en Domeinen. Het verlaagd tarief van 6 % is hier immers, weliswaar onder welbepaalde voorwaarden, van rechtswege van toepassing. Daarom is het niet mogelijk het aantal personen, natuurlijke of rechtspersonen, te bepalen die betreffende tariefverlaging hebben genoten en nog kunnen genieten tot eind juni 1998.

De budgettaire kost van de verlengde toepassing van het verlaagd BTW-tarief van 6 % in de sector van de sociale huisvesting tot eind juni 1998 wordt geraamd op 617 miljoen frank. Een definitief cijfer zal pas aan het eind van dit jaar bekend zijn.

Volledigheidshalve dient opgemerkt dat het vooropgestelde cijfer geen rekening houdt met de additionele, budgettaire kost welke de begroting van het jaar 1998 bezwaart omwille van technische verschuivingen tussen de jaren 1997 en 1998.

Deze verschuivingen vloeien immers enkel voort uit de toepassing van het verlaagd BTW-tarief in het algemeen maar niet uit de verlenging van de maatregel als dusdanig. Dit effect inbegrepen bedraagt de globale budgettaire impact wegens de bovenvermelde tariefverlaging immers 914 miljoen frank.

De regering overweegt momenteel niet om voormelde tariefverlaging, noch de tariefverlaging van 21 % naar 12 % in de sector van de sociale privť-woningen (tijdelijke bepaling van artikel 1quater van het koninklijk besluit nr. 20 inzake BTW-tarieven) opnieuw in te voeren.

Aangezien het voordeel van laatstgenoemde regeling wel afhankelijk is van het indienen van een verklaring bij de administratie, kan het aantal ingediende verklaringen voor de toepassing van het BTW-tarief van 12 % in de plaats van het BTW-tarief van 21 % in de periode van 1 januari 1998 tot 30 juni 1998, desgewenst worden medegedeeld aan het geachte lid zodra die informatie beschikbaar is.