Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-75

ZITTING 1997-1998

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Ambtenarenzaken

Vraag nr. 1056 van de heer Olivier d.d. 5 mei 1998 (N.) :
Adviesbureau voor Leesbaarheid. ­ Werking en resultaten.

Vorig jaar keurde de Ministerraad een koninklijk besluit goed over de versterking van het Adviesbureau voor Leesbaarheid. De bedoeling was vooral om het adviesbureau een meer algemeen ondersteunende en vormende rol toe te vertrouwen door de overdracht van zijn expertise naar departementale groepen.

Graag had ik van de geachte minister een antwoord op volgende vragen :

1. Welke aspecten heeft het adviesbureau het laatste jaar onderzocht ?

2. Tot welke concrete resultaten hebben de werkzaamheden van het adviesbureau geleid ?

Antwoord : Het Adviesbureau voor Leesbaarheid helpt ambtenaren die hun teksten begrijpelijker willen maken.

Het koninklijk besluit van 11 december 1997 waarbij administraties en andere diensten van de ministeries en instellingen van openbaar nut gemachtigd worden contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften (Belgisch Staatsblad van 30 december 1997, 2e uitgave) heeft de aanwerving van nieuwe medewerkers mogelijk gemaakt. De wervingsprocedure van het Vast Wervingssecretariaat werd op 7 mei 1998 beëindigd.

1. Acitiviteiten van het Adviesbureau voor Leesbaarheid tussen april 1997 en april 1998

1.1. Advies aan ambtenaren

Het Adviesbureau voor Leesbaarheid geeft adviezen om een tekst aan de doelgroep aan te passen : brieven, typebrieven, formulieren, brochures, circulaires, enz.

De volgende diensten hebben er een beroep op gedaan :

­ ministerie van Financiën,

­ ministerie van Ambtenarenzaken,

­ sociale dienst van het ministerie van Ambtenarenzaken,

­ ministerie van Economische Zaken,

­ ministerie van Volksgezondheid,

­ ministerie van Verkeer en Infrastructuur,

­ ministerie van Justitie,

­ Belgisch Instituut voor Normalisatie,

­ Koninklijk Meteorologisch Instituut,

­ Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening,

­ Fonds voor Arbeidsongevallen,

­ Federaal Planbureau,

­ Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering,

­ Vereniging van Opleidings- en Vormingsverantwoordelijken.

Een project om overheidsteksten voor kansarmen te vereenvoudigen loopt in nauwe samenwerking met het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding.

1.2. Vorming en overdracht van expertise

Het adviesbureau vervulde zijn vormingsopdracht door opleidingen te organiseren over de redactie van ambtelijke teksten, formulieren en juridische teksten. Deze opleidingen werden georganiseerd voor :

­ personeel van het ministerie van Economische Zaken,

­ personeel van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening,

­ personeel van de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen,

­ personeel van het Fonds voor Arbeidsongevallen,

­ personeel van het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid,

­ personeel van de provincie Waals-Brabant,

­ stagiair van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,

­ stagiairs van de federale overheidsdiensten,

­ federale ambtenaren die zich voor de opleiding van het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid inschreven.

Bovendien heb ik een brochure voor ambtenaren met adviezen over leesbaarheid laten opstellen op vraag van de Interdepartementale Adviesgroep voor de toepassing van het Handvest van de gebruiker van de openbare dienten (onder het gezag van het college van secretarissen-generaal). De Franse versie van deze brochure, die in samenwerking met de Conseil supérieur de la langue française en de Service de la langue française werd geschreven, is onlangs verschenen.

1.3. Taaladvies

Het adviesbureau biedt een nieuwe dienst aan : taaladvies.

2. Concrete resultaten

Het is moeilijk om concrete resultaten te vermelden, omdat het Adviesbureau voor Leesbaarheid vooral hulp biedt bij de redactie van teksten. Elke dienst bepaalt immers zijn keuzes volledig zelf en beslist in welke mate hij de adviezen gebruikt. Bovendien kan de inbreng van het adviesbureau sterk uiteenlopen. Soms gaat het over één enkel advies; in andere gevallen is de samenwerking veel intensiever en diepgaander, zoals bij de brochure van de Centrale Dienst der Vaste Uitgaven van het ministerie van Financiën, of een formulier van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.

Zichtbaardere resultaten zijn er wanneer het adviesbureau een van de redacteurs is, bijvoorbeeld de brochure voor ambtenaren met adviezen voor leesbaarheid of het koninklijk besluit van 15 september 1997 betreffende de opvang en de opleiding van de personeelsleden van de rijksbesturen (Belgisch Staatsblad van 27 november 1997).