Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-72

ZITTING 1997-1998

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen

Vraag nr. 965 van de heer Olivier d.d. 24 maart 1998 (N.) :
Tewerkstellingsinitiatieven van de federale overheid.

In het kader van de bevordering van de werkgelegenheid werden er zowel op federaal als op Vlaams niveau een aantal tewerkstellingsprogramma's ontwikkeld, telkens gericht op specifieke doelgroepen.

Gezien het groot aantal programma's en de complexiteit ervan, is het moeilijk een volledig overzicht te houden op het totaal aanbod aan tewerkstellingsinitiatieven van de federale en Vlaamse overheid.

Graag had ik de geachte minister volgende vragen voorgelegd :

1. Welke zijn per 31 maart 1998 de tewerkstellingsprogramma's die op het federale beleidsniveau bestaan ter bestrijding van de werkloosheid ?

2. Welke is per tewerkstellingsprogramma de doelgroep, de aanvangsdatum, de periode waar binnen het programma van toepassing blijft en de datum van publicatie van de desbetreffende wet in het Belgisch Staatsblad ?