Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-65

ZITTING 1997-1998

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Ambtenarenzaken

Vraag nr. 589 van de heer Olivier d.d. 5 november 1997 (N.) :
Contractuelen binnen het penitentiair complex te Brugge. Uitzonderlijk statuut van de RMT-contractuelen.

De rangschikking van de contractuelen (die dienen een andere standplaats in te nemen) geschiedt op grond van de datum van indiensttreding en de leeftijd.

Nu blijkt echter dat RMT-contractuelen wier contract slechts ingaat op 1 maart 1997 geen andere standplaats dienen te aanvaarden, daar waar andere contractuelen die reeds in dienst zijn van 1 juni 1996 dit wel moeten doen.

Graag had ik van de geachte minister een antwoord op volgende vragen :

1. Hebben de RMT-contractuelen een apart statuut, zodat zij (ten nadele van andere contractuele beambten) een beschermde positie hebben ?

2. Bij welke wettelijke maatregelen werd deze beschermde positie vastgelegd ?

Antwoord : In heb de eer het geachte lid mede te delen dat, gelet op de vereffening van de Regie voor Maritiem Transport en de sociale problematiek die daarmede gepaard gaat, voor het contractueel RMT-personeel een wedertewerkstelling werd beoogd in de regio Oost- en West-Vlaanderen.

Het is echter duidelijk dat nadat de wedertewerkstelling werd gerealiseerd, genoemd personeel wordt beheerd volgens de regels die gelden voor het personeel van de betrokken overheidsdienst.