Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-77

ZITTING 1997-1998

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Volksgezondheid en Pensioenen (Volksgezondheid)

Vraag nr. 851 van de heer Olivier d.d. 10 februari 1998 (N.) :
Afbakening van de MUG-zones.

Op zaterdag 17 januari jongstleden gebeurde er een zwaar verkeersongeval op de hoek van de Donckaertstraat en de Lauwbergstraat in Lauwe. De motorrijder moest twintig minuten wachten op hulp. Deze plaats wordt bediend door het MUG-team van Menen, terwijl de MUG-ploeg van Kortrijk heel wat vlugger ter plaatse zou zijn.

Graag had ik de geachte minister volgende vragen willen voorleggen :

1. Is de geachte minister zich bewust van het probleem van de afbakening van de MUG-zones ?

2. Wat plant de geachte minister te ondernemen rekening houdend met de problemen die zich in dit concreet ongeval hebben voorgedaan ?

Antwoord : In zijn vraag haalt het geachte lid allereerst een specifiek geval en vervolgens het probleem van de algemene reglementering aan.

I. Voor dit specifieke geval van Lauwe is het zo dat voor het bedoelde grondgebied zowel de ambulance als de MUG van Menen uitgestuurd wordt. Lauwe is immers een deelgemeente van Menen. Indien iemand uit Lauwe het nummer 100 vormt, verschijnt zijn adres op de computer in Brugge, doch zonder de naam van de deelgemeente. Wat betreft de afstanden moet ik wijzen op het feit dat de afstand van het centrum van Lauwe tot het centrum van Menen 6 km bedraagt, terwijl de afstand tot het centrum van Kortrijk 8 km bedraagt. Op zaterdag 17 januari tot 12 uur was het ziekenhuis « Maria's Voorzienigheid » van MUG-wacht, terwijl vanaf 12 uur het Stedelijk Hospitaal van MUG-wacht was. De afstand van de Donkaertstraat tot de Bruggestraat in Menen bedraagt 9 km, net zoals de afstand van de Donkaertstraat tot de Budastraat, het adres van het Stedelijk Ziekenhuis van Kortrijk.

II. In overleg met mijn collega, staatssecretaris Jan Peeters, heb ik een aantal initiatieven genomen om de efficiëntie van de MUG-dienst te verhogen (snelle behandeling van de oproepen, tussenkomst van het dichtsbijzijnde team, ...).

Bewust zijnde van het probleem van de afbakening van de MUG-zones, heb ik tevens een aantal initiatieven genomen die tot doel hebben tezamen met de normering, de programmatie en de erkenning van de MUG-functies, ook de afbakening van de zones vast te leggen waarbij de verantwoordelijkheid voor een groot deel bij de actoren van het terrein ligt. Dit zal toelaten een sluitende regeling te treffen die rekening houdt met de eigenheid van de verschillende regio's.

Het geheel van deze voorstellen werd trouwens neergelegd ter discussie in de Ministerraad zodat een akkoord bereikt werd teneinde een versnelde invoering van deze complexe wetgeving te bereiken.