1-206

1-206

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCES DU JEUDI 9 JUILLET 1998

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 9 JULI 1998

(Vervolg-Suite)

DEMANDE D'EXPLICATIONS DE M. PH. CHARLIER AU SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT SUR « L'ÉVOLUTION DE LA POLITIQUE BELGE EN MATIÈRE DE COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT DANS LA RÉGION DES GRANDS LACS »

Ajournement

VRAAG OM UITLEG VAN DE HEER PH. CHARLIER AAN DE STAATSSECRETARIS VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING OVER « DE EVOLUTIE VAN HET BELGISCH BELEID INZAKE ONTWIKKELINGSHULP IN HET GEBIED VAN DE GROTE MEREN »

Verdaging

M. le président . ­ La demande d'explications de M. Philippe Charlier est reportée.

De vraag om uitleg van de heer Philippe Charlier wordt naar een latere datum verschoven.