1-155

1-155

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCES DU JEUDI 18 DÉCEMBRE 1997

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 18 DECEMBER 1997

(Vervolg-Suite)

DEBAT OVER DE GEVOLGEN

VAN DE INFORMATIEMAATSCHAPPIJ

DÉBAT CONCERNANT LES IMPLICATIONS

DE LA SOCIÉTÉ DE L'INFORMATIQUE

De voorzitter. ­ De dames Milquet en Bribosia-Picard, de heer Foret, mevrouw Lizin, de heren Jonckheer en Boutmans, mevrouw de Bethune en de heer Goris hebben een inleiding ingediend tot een debat over de gevolgen van de informatiemaatschappij.

Deze inleiding wordt verzonden naar de commissies voor de Justitie, voor de Financiën en de Economische Aangelegenheden, voor de Sociale Aangelegenheden, voor de Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden en voor de Buitenlandse Aangelegenheden.

Mmes Milquet et Bribosia-Picard, M. Foret, Mme Lizin, MM. Jonckheer et Boutmans, Mme de Bethune et M. Goris ont déposé une note introductive à un débat concernant les implications de la société de l'information.

Cette note est envoyée aux commissions de la Justice, des Finances et des Affaires économiques, des Affaires sociales, de l'Intérieur et des Affaires administratives et des Affaires étrangères.