1-100

1-100

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCE DU JEUDI 20 MARS 1997

VERGADERING VAN DONDERDAG 20 MAART 1997

(Vervolg-Suite)

NOMINATION D'UN MEMBRE SUPPLÉANT DU CONSEIL INTERPARLEMENTAIRE CONSULTATIF DE BENELUX

Résultat du scrutin

BENOEMING VAN EEN PLAATSVERVANGEND LID VAN DE INTERPARLEMENTAIRE BENELUXRAAD

Uitslag van de geheime stemming

M. le président. ­ Voici le résultat du scrutin pour la nomination d'un membre suppléant du Conseil interparlementaire consultatif de Benelux.

Hier volgt de uitslag van de stemming over de benoeming van een plaatsvervangend lid van de Interparlementaire Beneluxraad.

Nombre de votants : 60.

Aantal stemmenden : 60.

Bulletins blancs ou nuls : 18.

Blanco- of ongeldige stembriefjes : 18.

Votes valables : 42.

Geldige stemmen : 42.

Majorité absolue : 22.

Volstrekte meerderheid : 22.

M. Chantraine obtient 42 suffrages.

De heer Chantraine behaalt 42 stemmen.

En conséquence, M. Chantraine, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, est nommé.

Bijgevolg wordt de heer Chantraine, die de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen heeft, benoemd.