1-185/6

1-185/6

Belgische Senaat

ZITTING 1996-1997

24 JANUARI 1997


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Herziening van artikel 41 van de Grondwet


ONTWERP VAN TEKST GEAMENDEERD DOOR DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS


Ontwerp van tekst houdende aanvulling
van artikel 41 van de Grondwet
met een tweede, derde en vierde lid


Enig artikel

Artikel 41 van de Grondwet wordt aangevuld met de volgende leden :

« De wet stelt de bevoegdheden, de werkingsregels en de wijze van verkiezing vast van de binnengemeentelijke territoriale organen die aangelegenheden van gemeentelijk belang kunnen regelen.

Die binnengemeentelijke territoriale organen worden opgericht in gemeenten met meer dan 100 000 inwoners op initiatief van hun gemeenteraad. Hun leden worden rechtstreeks verkozen. Ter uitvoering van een wet, aangenomen met de in artikel 4, laatste lid, bepaalde meerderheid, regelt het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel de overige voorwaarden waaronder en de wijze waarop dergelijke binnengemeentelijke territoriale organen kunnen worden opgericht.

Dat decreet en die in artikel 134 bedoelde regel moeten worden aangenomen met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen, op voorwaarde dat de meerderheid van de leden van de betrokken Raad aanwezig is. »

Brussel, 23 januari 1997.

Voor de Voorzitter van de
Kamer van volksvertegenwoordigers,

Willy CORTOIS.

(Premier Vice-Président ­ Eerste Ondervoorzitter)

De Griffier van de
Kamer van volksvertegenwoordigers,

Francis GRAULICH.