1-185/5

1-185/5

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996

9 MEI 1996


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Herziening van artikel 41 van de Grondwet


TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN OVERGEZONDEN AAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS


Ontwerp van tekst houdende aanvulling
van artikel 41 van de Grondwet
met een tweede, derde en vierde lid


Enig artikel

Artikel 41 van de Grondwet wordt aangevuld met de volgende leden :

« De wet stelt de bevoegdheden, de werkingsregels en de wijze van verkiezing vast van de binnengemeentelijke territoriale organen die aangelegenheden van gemeentelijk belang kunnen regelen.

Ter uitvoering van een wet, aangenomen met de in artikel 4, laatste lid, bepaalde meerderheid, regelt het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel de voorwaarden waaronder en de wijze waarop dergelijke binnengemeentelijke territoriale organen kunnen worden opgericht.

Dat decreet en die in artikel 134 bedoelde regel moeten worden aangenomen met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen, op voorwaarde dat de meerderheid van de leden van de betrokken Raad aanwezig is. »

Brussel, 9 mei 1996.

Voor de Voorzitter van de Senaat, 

Philippe MAHOUX.

1ste Ondervoorzitter. 

De Griffier van de Senaat, 

Herman NYS.