1-185/10

1-185/10

Belgische Senaat

ZITTING 1996-1997

20 FEBRUARI 1997


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Herziening van artikel 41 van de Grondwet


AMENDEMENTEN

ingediend na goedkeuring van het verslag


Nr. 6 VAN DE HEER VERREYCKEN

Enig artikel

In het voorgestelde eerste lid de woorden binnengemeentelijke territoriale organen vervangen door het woord stadsdeelraden .

Verantwoording

Meermaals werd reeds gewezen op de noodzaak tot het leveren van leesbare en begrijpelijke teksten. Het lijkt mij dan ook aangewezen hiermee eindelijk te beginnen, en opgeblazen omschrijvingen te vervangen door benamingen die ook voor de beoogde bestuurde begrijpelijk zijn.

Nr. 7 VAN DE HEER VERREYCKEN

Enig artikel

In het tweede lid het getal 100 000 vervangen door het getal 250 000 .

Verantwoording

Het aantal van 250 000 werd weerhouden in het Senaatsverslag, maar niet uitdrukkelijk in de tekst opgenomen. Een verlaging naar 100 000 strookt dus niet met de oorspronkelijke intenties van degenen die instemden met de Senaatstekst. Indien dan toch een aantal moet worden neergeschreven, lijkt het mij meer aangewezen om het oorspronkelijke aantal te hernemen, ditmaal niet in een verslag maar in de tekst zelf.

Nr. 8 VAN DE HEER VERREYCKEN

Enig artikel

In het tweede lid de tweede volzin aanvullen als volgt :

door de burgers die ook bij gemeenteraadsverkiezingen stemgerechtigd zijn.

Verantwoording

De stadsdeelraden zullen deel-verantwoordelijkheden krijgen vanwege de gemeenteraad. De kiezers die de stadsdeelraden samenstellen moeten dan ook gelijk zijn aan degenen die de gemeenteraden samenstellen.

Wim VERREYCKEN.