1-171/2

1-171/2

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996

18 JANUARI 1996


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Herziening van titel III, hoofdstuk IV, van de Grondwet, om een artikel 118bis in te voegen betreffende het vrij verkeer op de verkeerswegen voor de leden van de Gewest- en Gemeenschapsraden


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE HEER HOTYAT

Enig artikel

In het voorgestelde artikel 118bis de woorden federale en gewestelijke overheden vervangen door de woorden openbare overheden .

Robert HOTYAT.

Nr. 2 VAN DE HEER DE DECKER c.s.

Enig artikel

In het voorgestelde artikel 118bis de woorden de leden van de Gemeenschaps- en Gewestraden, alsmede de leden van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad, zoals bepaald in artikel 136 vervangen door de woorden de leden van de Raden van de in de artikelen 2 en 3 bedoelde gemeenschappen en gewesten .

Armand DE DECKER.
Roger LALLEMAND.
Claude DESMEDT.
Hubert CHANTRAINE.
Marc OLIVIER.
Hugo VANDENBERGHE.
Jan LOONES.