1-171/1

1-171/1

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996

23 NOVEMBER 1995


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Herziening van titel III, hoofdstuk IV, van de Grondwet, om een artikel 118bis in te voegen betreffende het vrij verkeer op de verkeerswegen voor de leden van de Gewest- en Gemeenschapsraden

(Verklaring van de wetgevende macht,
zie « Belgisch Staatsblad » nr. 74
van 12 april 1995)


VOORSTEL VAN DE HEER OLIVIER c.s.


TOELICHTING


De verklaring tot herziening van de Grondwet van 12 april 1995 maakt het mogelijk in titel III, hoofdstuk IV, van de Grondwet een nieuwe bepaling in te voegen die het vrij verkeer op de verkeerswegen moet toelaten voor de leden van de Gemeenschaps- en Gewestraden, naar analogie met de eveneens herzienbare artikelen 66 en 71 van de Grondwet, die het vrij verkeer regelen voor de leden van respectievelijk de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat.

Met dit voorstel beogen de indieners een eenvormige regeling na te streven voor de leden van alle parlementaire assemblées.

Marc OLIVIER.

VOORSTEL


Enig artikel

In titel III, hoofdstuk IV, van de Grondwet wordt een artikel 118bis ingevoegd, luidende :

« Art. 118 bis. ­ Binnen de grenzen van de Staat hebben de leden van de Gemeenschaps- en Gewestraden, alsmede de leden van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad, zoals bepaald in artikel 136, vrij verkeer op alle verkeerswegen door de federale en gewestelijke overheden geëxploiteerd of in concessie gegeven. »

Marc OLIVIER.
Jacques SANTKIN.
Leo GOOVAERTS.
Patrick HOSTEKINT.
Pierre HAZETTE.
Philippe CHARLIER.
Joris VAN HAUTHEM.
Christiaan VANDENBROEKE.
Jacques DEVOLDER.
Hubert CHANTRAINE.