1-170/1

1-170/1

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996

23 NOVEMBER 1995


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Herziening van artikel 71 van de Grondwet

(Verklaring van de wetgevende macht,
zie « Belgisch Staatsblad » nr. 74
van 12 april 1995)


VOORSTEL VAN DE HEER OLIVIER c.s.


TOELICHTING


De verklaring tot herziening van de Grondwet van 12 april 1995 maakt het mogelijk artikel 71 in titel III, hoofdstuk I, van de Grondwet te herzien.

Er is inderdaad reden tot actualisering van dit artikel.

Enerzijds bezit de federale overheid ingevolge de federalisering niet langer het monopolie over en de concessie van de verkeerswegen, zoals bepaald in artikel 71, derde lid.

Anderzijds is het vierde lid van artikel 71 evenmin aangepast aan de federale realiteit. De instandhouding van het artikel zou tot bevoegdheidsproblemen aanleiding geven. Om dergelijke problemen te voorkomen, is het aangewezen dat voor de leden van alle assemblées in een eenvormige regeling wordt voorzien.

Daarom dienen wij dit voorstel gelijktijdig in met het voorstel tot wijziging van artikel 66 van de Grondwet, dat het vrij verkeer regelt voor de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers en het voorstel tot invoeging van een artikel 118bis van de Grondwet, dat het vrij verkeer regelt voor de leden van de Gemeenschaps- en Gewestraden.

Marc OLIVIER.

VOORSTEL


Enig artikel

In artikel 71 van de Grondwet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º het derde lid wordt vervangen als volgt :

« Binnen de grenzen van de Staat hebben de leden van de Senaat vrij verkeer op alle verkeerswegen door de federale en gewestelijke overheden geëxploiteerd of in concessie gegeven. »;

2º het vierde lid wordt opgeheven.

Marc OLIVIER.
Jacques SANTKIN.
Leo GOOVAERTS.
Patrick HOSTEKINT.
Pierre HAZETTE.
Philippe CHARLIER.
Joris VAN HAUTHEM.
Christiaan VANDENBROEKE.
Jacques DEVOLDER.
Hubert CHANTRAINE.