1-94

1-94

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCES DU JEUDI 27 FÉVRIER 1997

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 27 FEBRUARI 1997

(Vervolg-Suite)

HERZIENING VAN DE GRONDWET

RÉVISION DE LA CONSTITUTION

HERZIENING VAN ARTIKEL 41 VAN DE GRONDWET

ONTWERP VAN TEKST HOUDENDE AANVULLING VAN ARTIKEL 41 VAN DE GRONDWET MET EEN TWEEDE, DERDE EN VIERDE LID

Bespreking

RÉVISION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONSTITUTION

PROJET DE TEXTE COMPLÉTANT L'ARTICLE 41 DE LA CONSTITUTION PAR DES ALINÉAS 2, 3 ET 4

Discussion

De voorzitter . ­ Aan de orde is de bespreking van de bepaling tot herziening van artikel 41 van de Grondwet.

L'ordre du jour appelle l'examen de la disposition portant révision de l'article 41 de la Constitution.

Le texte réamendé transmis par la Chambre est ainsi libellé :

Article unique. L'article 41 de la Constitution est complété par les dispositions suivantes :

« La loi définit les compétences, les règles de fonctionnement et le mode d'élection des organes territoriaux intracommunaux pouvant régler des matières d'intérêt communal.

Ces organes territoriaux intracommunaux sont créés dans les communes de plus de 100 000 habitants à l'initiative de leur conseil communal. Leurs membres sont élus directement. En exécution d'une loi adoptée à la majorité définie à l'article 4, dernier alinéa, le décret ou la règle visée à l'article 134 règle les autres conditions et le mode suivant lesquels de tels organes territoriaux intracommunaux peuvent être créés.

Ce décret et la règle visée à l'article 134 ne peuvent être adoptés qu'à la majorité des deux tiers des suffrages émis, à la condition que la majorité des membres du Conseil concerné se trouve réunie. »

Enig artikel. Artikel 41 van de Grondwet wordt aangevuld met de volgende leden :

« De wet stelt de bevoegdheden, de werkingsregels en de wijze van verkiezing vast van de binnengemeentelijke territoriale organen die aangelegenheden van gemeentelijk belang kunnen regelen.

Die binnengemeentelijke territoriale organen worden opgericht in gemeenten met meer dan 100 000 inwoners op initiatief van hun gemeenteraad. Hun leden worden rechtstreeks verkozen. Ter uitvoering van een wet, aangenomen met de in artikel 4, laatste lid, bepaalde meerderheid, regelt het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel de overige voorwaarden waaronder en de wijze waarop dergelijke binnengemeentelijke territoriale organen kunnen worden opgericht.

Dat decreet en die in artikel 134 bedoelde regel moeten worden aangenomen met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen, op voorwaarde dat de meerderheid van de leden van de betrokken Raad aanwezig is. »

Einziger Artikel. Artikel 41 der Verfassung wird durch folgende Bestimmungen ergänzt :

« Das Gesetz bestimmt die Befugnisse, die Regeln für die Arbeitsweise und den Modus der Wahl intrakommunaler territorialer Organe, die Angelegenheiten kommunalen Interesses regeln können.

Diese intrakommunalen territorialen Organe werden auf Initiative des Gemeinderates in Gemeinden mit mehr als 100 000 Einwohnern geschaffen. Ihre Mitglieder werden direkt gewählt. In Ausführung eines mit der in Artikel 4 letzter Absatz bestimmten Mehrheit angenommenen Gesetzes regelt das Dekret oder die in Artikel 134 erwähnte Regel die anderen Bedingungen und den Modus für die Schaffung solcher intrakommunaler territorialer Organe.

Dieses Dekret und diese in Artikel 134 erwähnte Regel werden mit Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stimmen angenommen, vorausgesetzt, die Mehrheit der Mitglieder des betreffenden Rates ist anwesend. »

Het woord is aan de rapporteur.

De heer Caluwé (CVP), rapporteur. ­ Mijnheer de voorzitter, mijn verslag zal kort zijn. De hoofdlijnen van het ontwerp van tekst houdende aanvulling van artikel 41 van de Grondwet werden reeds uitvoerig behandeld tijdens de eerste zitting van 9 mei 1996, waar het eerste ontwerp tevens werd goedgekeurd.

Het strekt ertoe het mogelijk te maken dat in grote steden deelgemeenteraden rechtstreeks worden verkozen ten einde het lokale beleid te democratiseren. Een stad als Antwerpen heeft vandaag immers slechts één lokaal mandataris per achtduizend inwoners. Dankzij dit ontwerp zal deze kloof tussen de lokale politiek en de burger kunnen worden gedicht. Het ontwerp kadert in de nieuwe politieke cultuur, maar werd door de Senaat reeds goedgekeurd lang vóór het letterwoord NPC gemeengoed werd in de Wetstraat.

De tekst die door de Senaat op 9 mei 1996 werd aanvaard, werd door de Kamer op een aantal punten geamendeerd. Zo werd meer uitdrukkelijk vastgelegd dat de deelgemeenteraden rechtstreeks moeten worden verkozen. Tevens werd bepaald dat zij moeten kunnen worden opgericht in steden met meer dan honderdduizend inwoners en dat het initiatief daartoe moet uitgaan van de lokale gemeenteraad. Deze wijzigingen stemmen volledig overeen met de bedoelingen van de oorspronkelijke indieners van het voorstel in de Senaat. Deze hadden er echter de voorkeur aan gegeven deze bepalingen niet in de Grondwet zelf, maar in de daarop volgende uitvoeringswetten te laten opnemen. Tijdens de besprekingen in de senaatscommissie voor de Institutionele Aangelegenheden bleek een meerderheid bereid zich bij de wensen van de Kamer aan te sluiten en de tekst van de Kamer ongewijzigd goed te keuren.

Wel werden er enkele amendementen ingediend. Een eerste wilde de term « binnengemeentelijke territoriale organen » vervangen door « stadsdeelraden ». Anderen wilden een ander cijfer dan honderdduizend wat het aantal inwoners betreft. Nog anderen wilden uitdrukkelijk vastleggen dat enkel wie kiesgerechtigd is voor de gemeenteraadsverkiezingen een stem mag uitbrengen bij de verkiezingen voor de deelgemeenteraden. Al deze amendementen werden verworpen. De redenen hiervoor kan men lezen in het schriftelijk verslag.

Ten slotte kan ik als lid van de CVP-fractie nog meedelen dat wij dit ontwerp met overtuiging goedkeuren. Onze fractie wenst bovendien dat er zeer snel werk wordt gemaakt van de uitvoeringswetten die voor de toepassing van dit gewijzigde grondwetsartikel vereist zijn. (Applaus.)