Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-14

ZITTING 1999-2000

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu

Vraag nr. 504 van de heer Van Quickenborne d.d. 8 maart 2000 (N.) :
Federale overheid. ­ Aankopen via internet. ­ Stand van zaken.

De zogeheten informatie- en communicatietechnologie is in volle expansie. Dit opent perspectieven op ongelooflijk veel terreinen. Denken we maar aan de e-administratie en het éénloket-principe of de ontwikkelingen op het vlak van het op afstand leren.

Ondanks dit positivisme kan men niet verbergen dat ons land een serieuze achterstand vertoont, met name op het vlak van de zogeheten e-commerce of de handel via het internet.

Doet uw kabinet en/of ministerie aankopen on line ?

Zo ja, voor welke producten en diensten en voor welke hoeveelheid ?

Zo ja, wordt u daarin bijgestaan door een bepaald overheidsorgaan ? Ter uwer info : de US General Services Administration, een federaal agentschap van de Amerikaanse overheid, is speciaal opgericht om de on line aankopen van de overheid te stroomlijnen. De totale bestellingen voor 1999 lopen op tot 150 miljard frank.

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid mee te delen dat de besturen/diensten van het ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu die onder mijn bevoegdheid ressorteren, geen enkele aankoop via het internet-netwerk doen, enerzijds, gelet op de wettelijke en reglementaire voorschriften die gelden voor het sluiten van overheidsopdrachten en, anderzijds, om zoveel mogelijk besparingen te doen door de voorkeur te geven aan het Federaal Aankoopbureau. De voorschriften kunnen thans moeilijk zo niet onmogelijk nageleefd worden indien men uitsluitend een beroep zou doen op een dergelijke elektronische omgeving.