S. 4-1553 Dossierfiche K. 52-2299

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen
Regering Y. Leterme II  

luchthaven
dubbele belasting
overheidsapparaat
collectief ontslag
illegale migratie
anticrisisplan
vuurwapen
bestrijding van discriminatie
maatschappelijke positie
frequentieband
aanvullende uitkering
energietransport
reizigersvervoer
militaire oefening
openbaarheid van het bestuur
Belgische Technische CoŲperatie
Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
elektronische handtekening
sociaal onderzoek
buitenlandse onderneming
laag inkomen
ontslag
werkgeversorganisatie
arbeidsbetrekking
sociale voorzieningen
kwaliteitsnorm
veiligheid van het luchtverkeer
auteursrecht
onderwijsinstelling
regularisatie van de markt
invaliditeitsverzekering
OMNIO
Fonds voor de Beroepsziekten
elektronisch document
mobiele telefoon
non-profitsector
zwangerschapsverlof
sociale bijdrage
ambachtelijk bedrijf
handelsonderneming
elektronisch betaalmiddel
arbeider
gezinsuitkering
bescherming van moeder en kind
arbeidsongevallenverzekering
ondernemer
bijkomend voordeel
sociale zekerheid
zwartwerk
veiligheidsnorm
werkloze
gehandicapte werknemer
OCMW
ziekteverlof
personeelsbeheer
vrijheid van vereniging
politie
krijgsmacht
economische recessie
wetenschappelijk onderzoek
ontwikkelingshulp
verordening (EU)
monetaire crisis
aangenomen kind
verjaring van de vordering
beginsel van wederzijdse erkenning
gezondheidsverzorging
ouderverlof
registratie van maatschappij
arbeidstijdverkorting
stedenbouwkundig beroep
integratie van gehandicapten
elektrische energie
interpretatie van het recht
energieprijs
personeelsvertegenwoordiging
onderzoeksorganisme
schatkist
strafrecht
explosieve stof
beroepsorde
zelfstandig beroep
buitenlandse staatsburger
moederschap
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
CREG
veiligheidsinrichting
sociaal recht
vrij verrichten van diensten
burgerbescherming
arbeidsbezoldiging
Kruispuntbank van Ondernemingen
Dienst Vreemdelingenzaken
gemeentepolitie
radioactief afval
arbeidsduur
brandbestrijding
dienstverrichting
interne markt
bestedingen voor gezondheid
student
delegatie van bevoegdheid
werkloosheidsverzekering
Nationale Arbeidsraad
kwalitatieve analyse
arbeidscontract
gehandicapte
ontslagpremie
vrijheid van meningsuiting
voorkoming van ziekten
seksuele minderheid
muziek
opleidingsstage
vakbond
vervroegd pensioen
Rijksdienst voor de sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten
beroepsstatus
BTW
administratieve formaliteit
conjuncturele werkloosheid
verlet
adoptie
elektriciteitsvoorziening
arbeidsrecht
consumentenvoorlichting
strijdkrachten in het buitenland
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
loopbaanonderbreking
eerlijke handel
Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
collectieve arbeidsovereenkomst
sociale bijstand
fraude
loonbelasting
werkgelegenheidsbeleid
kwaliteit van het product
straathandel
literaire en artistieke eigendom
grensarbeider
audiovisuele piraterij
ontwikkelingshelper
kernenergie
reproductie
programmawet
elektronische overheid
werkgelegenheidsbevordering
overtreding
politiek asiel
eenoudergezin
minimumbestaansinkomen
onderaanneming
deeltijdarbeid
arbeidsongeval
bilaterale hulp
gedelegeerde wetgeving
Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
betaalde vakantie
fusie van ondernemingen
arbeidsongeschiktheid
bemiddelaar
verslag over de werkzaamheden
erkenning van diploma's
werkloosheidsbestrijding
administratieve sanctie
vennootschap
kerncentrale
nationale uitvoeringsmaatregel
gedeeltelijke werkloosheid
geldboete
beroepsziekte
vakbondsvrijheid
onderneming in moeilijkheden

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
K. 52-2299/1 Wetsontwerp 4/12/2009
K. 52-2299/2 Amendement 9/12/2009
K. 52-2299/3 Amendementen ingediend in de commissie 11/12/2009
K. 52-2299/4 Verslag namens de commissie 14/12/2009
K. 52-2299/5 Amendementen ingediend in de commissie 14/12/2009
K. 52-2299/6 Amendement ingediend in de commissie 14/12/2009
K. 52-2299/7 Erratum 15/12/2009
K. 52-2299/8 Erratum 15/12/2009
K. 52-2299/9 Erratum 15/12/2009
K. 52-2299/10 Erratum 15/12/2009
K. 52-2299/11 Erratum 15/12/2009
K. 52-2299/12 Tekst aangenomen door de commissies 15/12/2009
K. 52-2299/13 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 15/12/2009
K. 52-2299/14 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 16/12/2009
K. 52-2299/15 Verslag namens de commissie 16/12/2009
K. 52-2299/16 Verslag namens de commissie 16/12/2009
K. 52-2299/17 Verslag namens de commissie 16/12/2009
K. 52-2299/18 Verslag namens de commissie 16/12/2009
K. 52-2299/19 Verslag namens de commissie 16/12/2009
K. 52-2299/20 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 17/12/2009
K. 52-2299/21 Aanvullend verslag namens de commissie 17/12/2009
K. 52-2299/22 Tekst aangenomen door de commissies 17/12/2009
K. 52-2299/23 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 17/12/2009
K. 52-2299/24 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 22/12/2009
K. 52-2299/25 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 22/12/2009
4-1553/1 4-1553/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 23/12/2009
4-1553/2 4-1553/2 (PDF) Amendementen 23/12/2009
4-1553/3 4-1553/3 (PDF) Verslag namens de commissie 23/12/2009
4-1553/4 4-1553/4 (PDF) Verslag namens de commissie 23/12/2009
4-1553/5 4-1553/5 (PDF) Verslag namens de commissie 23/12/2009
4-1553/6 4-1553/6 (PDF) Verslag namens de commissie 23/12/2009
4-1553/7 4-1553/7 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 23/12/2009
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
4/12/2009   Indiening Stuk K. 52-2299/1
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
14/12/2009   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
14/12/2009   Inschrijving op agenda
14/12/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Cindy Franssen
14/12/2009   Bespreking
16/12/2009   Inschrijving op agenda
16/12/2009   Bespreking
16/12/2009   Einde behandeling
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
15/12/2009   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
15/12/2009   Inschrijving op agenda
15/12/2009   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
15/12/2009   Inschrijving op agenda
15/12/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Nele Lijnen
15/12/2009   Bespreking
15/12/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Els Schelfhout
15/12/2009   Bespreking
15/12/2009   Einde behandeling
15/12/2009   Einde behandeling
16/12/2009   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
16/12/2009   Inschrijving op agenda
16/12/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Hugo Vandenberghe
16/12/2009   Bespreking
16/12/2009   Einde behandeling
15/12/2009   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
16/12/2009   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
16/12/2009   Aanneming door de commissies (geamendeerd) Stuk K. 52-2299/12
17/12/2009   Terugzending naar commissie
Integraal verslag nr. 130, p. 5-7
17/12/2009   Aanneming in commissie (geamendeerd) Stuk K. 52-2299/22
22/12/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 132, p. 1-47 + nr. 133, p. 1-18 + nr. 134, p. 199-202
22/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+84/-34/o14)
Integraal verslag nr. 134, p. 202-203
Stuk K. 52-2299/25
22/12/2009   Aanneming na amendering door commissie
10/12/2009   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Stuk 4-82/24 4-82/24 (PDF)
10/12/2009   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Stuk 4-82/24 4-82/24 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
23/12/2009   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
23/12/2009   Uitoefening evocatierecht (S1) Stuk 4-1553/1 4-1553/1 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
23/12/2009   Verzending naar commissie
23/12/2009   Inschrijving op agenda
23/12/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Nele Lijnen
23/12/2009   Bespreking
23/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-2/o0)
23/12/2009   Aanneming zonder amendering
23/12/2009   Vertrouwen rapporteur Stuk 4-1553/5 4-1553/5 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
23/12/2009   Verzending naar commissie
23/12/2009   Verzending naar commissie
23/12/2009   Verzending naar commissie
23/12/2009   Inschrijving op agenda
23/12/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Els Schelfhout
23/12/2009   Bespreking
23/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-3/o1)
23/12/2009   Aanneming zonder amendering
23/12/2009   Vertrouwen rapporteur Stuk 4-1553/6 4-1553/6 (PDF)
23/12/2009   Inschrijving op agenda
23/12/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Pol Van Den Driessche
23/12/2009   Bespreking
23/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-2/o1)
23/12/2009   Aanneming zonder amendering
23/12/2009   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Stuk 4-1553/3 4-1553/3 (PDF)
23/12/2009   Inschrijving op agenda
23/12/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Cindy Franssen
23/12/2009   Bespreking
23/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-1/o1)
23/12/2009   Aanneming zonder amendering
23/12/2009   Vertrouwen rapporteur Stuk 4-1553/4 4-1553/4 (PDF)
23/12/2009   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
23/12/2009   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
23/12/2009   Inschrijving op agenda
23/12/2009   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van de verslagen
23/12/2009   Algemene bespreking Hand. 4-106 Hand. 4-106 (PDF)
23/12/2009   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-106 Hand. 4-106 (PDF)
23/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+42/-20/o0) Hand. 4-106 Hand. 4-106 (PDF)
Stuk 4-1553/7 4-1553/7 (PDF)
23/12/2009   Aanneming zonder amendering
23/12/2009   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
23/12/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
30/12/2009   Bekrachtiging en afkondiging
31/12/2009   Bekendmaking (82925-82965)
26/1/2010   Erratum (3161)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 22/12/2009
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 14/12/2009, 16/12/2009
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 15/12/2009
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd 15/12/2009
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 16/12/2009
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 23/12/2009
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 23/12/2009
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 23/12/2009
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 23/12/2009
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 23/12/2009
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 4/1/2010 5 8/1/2010
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 4/1/2010 20 25/1/2010
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
30/12/2009 31/12/2009 , blz 82925-82965
Errata
Op 26/1/2010 , blz 3161

Kruispuntbank van de wetgeving