S. 4-1050 Dossierfiche K. 52-1607

Ontwerp van programmawet
Regering Y. Leterme I  

luchthaven
overheidsapparaat
belasting op inkomsten uit kapitaal
binnenvaart
energieproductie
aardolieproduct
medische research
kredietinstelling
dierenarts
medisch en chirurgisch materiaal
maatschappelijke positie
balans
rijksbegroting
bewijs
inning der belastingen
kosten voor gezondheidszorg
informatieverspreiding
metropool
rusttijd
energietransport
interconnectie van systemen
genetisch gemodificeerd organisme
vertrouwelijkheid
laag inkomen
kosten van geneesmiddelen
inkomstenbelasting
vergoeding
opname in psychiatrische kliniek
ontslag
computerprogramma
zuurstof
financiŽle aanpassing
archief
verontreiniging van voedingsmiddelen
pers
prijsregeling
arbeidsbetrekking
aanvullend pensioen
stookolie
werknemer in loondienst
dienst voor arbeidsbemiddeling
economische stabilisatie
opheffing van de zaak
schuldvordering
horecabedrijf
regularisatie van de markt
invaliditeitsverzekering
volksgezondheid
financiŽle situatie
beleggingsmaatschappij
verificatie van de rekeningen
medisch onderzoek
cumulatie van inkomsten
OMNIO
Fonds voor de Beroepsziekten
Zilverfonds
strategische reserve
chronische ziekte
non-profitsector
apotheek
zwangerschapsverlof
sociale bijdrage
steun aan ondernemingen
landbouwer
asbest
energievoorziening
gezinsuitkering
arbeidsongevallenverzekering
bijkomend voordeel
sociale zekerheid
vervoer per pijpleiding
zwartwerk
veiligheidsnorm
veterinair geneesmiddel
werkloze
ei
benzine
propaan
heffing op brandstoffen
oudere werknemer
katholicisme
OCMW
Rijksdienst voor Pensioenen
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
vaderschapsverlof
Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen
economische steun
kind
bestrijding van de verontreiniging
overheidsopdracht
grondstof
politie
radioactieve verontreiniging
aardappel
loonpremie
maximumprijs
wetenschappelijk onderzoek
opslag van koolwaterstoffen
verjaring van de vordering
douanerechten
tabak
nicotineverslaving
bank
medische gegevens
gezondheidsverzorging
geestelijkheid
bestuurder
eerste hulp
verkeersveiligheid
officiŽle statistiek
fiscale stimulans
ioniserende straling
remgeld
Federaal Dienstencentrum
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
opwarming van het klimaat
nationale boekhouding
fytosanitaire controle
vernietiging van de gewassen
elektrische energie
ziekenhuis
accijns
vrije concurrentie
energieprijs
stralingsbescherming
ziekteverzekering
apotheker
onderzoeksorganisme
elektrische industrie
luchtvervoer
ministerie
dienstverleningscontract
verplegend personeel
overheidssteun
aardgas
sociaal achtergestelde groep
zelfstandig beroep
vaccin
moederschap
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
boviene spongiforme encefalopathie
CREG
overheidsboekhouding
veiligheidsinrichting
sociaal recht
belastingfraude
financiŽle administratie
varend en vliegend personeel
financieel verlies
beroepskwalificatie
burgerbescherming
herintreding
stillegging van een centrale
minimumvoorraad
regeringsleider
belastingaftrek
toegang tot het beroepsleven
machtspositie
statuut van de ambtenaar
pluimvee
prijsstop
Protocol van Kyoto
Fonds voor de gezondheid en de productie van de dieren
Diensten van de eerste minister
gasdistributie
mededeling van de regering (externe communicatie)
Brussels Airport Company
radioactief afval
prijsindex
plantaardige ziekte
kleine en middelgrote onderneming
gezondheidsbeleid
energiebeleid
disciplinaire procedure
registratie van een voertuig
stadsvernieuwing
bestedingen voor gezondheid
kosten voor ziekenhuisopname
kerk
geheime dienst
pensioenvoorwaarden
gezinslast
verwarming
gegevensverwerkende installatie
bewustmaking van de burgers
fiscaal recht
vooruitbetaling
armoede
delegatie van bevoegdheid
werkloosheidsverzekering
sociale begroting
energie-industrie
Belgocontrol
Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden
zoŲnose
vermindering van gasemissie
generiek geneesmiddel
arbeidscontract
loonkosten
financiering
gehandicapte
vennootschapsbelasting
geestesziekte
defensiebeleid
metro
vervroegd pensioen
ouderdomsverzekering
gasolie
Rijksdienst voor de sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten
onderlinge beroepsovereenkomst
beroepsstatus
grensoverschrijdend vervoer
BTW
voertuig op rails
administratieve formaliteit
detailhandel
toegang tot de informatie
elektriciteitsvoorziening
financiŽle interventie
jongerenarbeid
stedenbouw
Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
begrotingsuitgave
bankdeposito
spaartegoed
faillissement
algemene kosten
fraude
voedselhygiŽne
belasting van natuurlijke personen
moederschapsuitkering
farmaceutische industrie
plantaardige productie
zekerheid van voorziening
landbouwsector
werkloosheid
nucleaire brandstof
begrotingscontrole
kernenergie
gerechtelijke politie
stralingsbrandstof
beveiliging en bewaking
staatsveiligheid
programmawet
dienst van algemeen belang
geneeskundige noodhulp
elektronische overheid
Nationaal Instituut voor Radio-elementen
groothandel
vennootschapsrecht
werkgelegenheidsbevordering
belastingontheffing
tuinbouw
belasting
arbeidsinspectie
geldmarkt
vervoerbeleid
paramedisch beroep
radioactiviteit
landbouwcatastrofe
eenoudergezin
dokter
nucleaire chemie
openbare veiligheid
boekhoudsysteem
gecombineerd vervoer
deeltijdarbeid
kanker
klacht aan de Commissie
computernetwerk
huishoudelijke uitgave
arbeidsongeval
garantie
gedelegeerde wetgeving
begrotingsfonds
Belgisch Interventie- en Restitutiebureau
Fonds voor Arbeidsongevallen
verzekeringsmaatschappij
betaalde vakantie
officieel document
aangaan van betalingsverplichtingen
beroepsopleiding
arbeidsongeschiktheid
nucleaire industrie
bedrijfsbeheerssysteem
financiŽle instelling
psychologie
thuisverzorging
levensverzekering
nucleaire veiligheid
vervoer per spoor
openbare werken
nucleaire geneeskunde
kerncentrale
toepassing van informatica
informatieverwerkend systeem
financiŽle controle
geldboete
beroepsziekte
besluit
beroep in de gezondheidszorg
vergrijzing van de bevolking
financiŽle solvabiliteit
opslag van documenten
pluimveehouderij
openbaar vervoer
Rekenhof (BelgiŽ)
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
K. 52-1607/1 Wetsontwerp 24/11/2008
K. 52-1607/2 Amendementen ingediend in de commissie 2/12/2008
K. 52-1607/3 Amendementen ingediend in de commissie 2/12/2008
K. 52-1607/4 Amendementen ingediend in de commissie 2/12/2008
K. 52-1607/5 Amendementen ingediend in de commissie 3/12/2008
K. 52-1607/6 Amendement ingediend in de commissie 3/12/2008
K. 52-1607/7 Amendement ingediend in de commissie 3/12/2008
K. 52-1607/8 Amendement ingediend in de commissie 3/12/2008
K. 52-1607/9 Amendement ingediend in de commissie 3/12/2008
K. 52-1607/10 Amendementen ingediend in de commissie 3/12/2008
K. 52-1607/11 Verslag namens de commissie 4/12/2008
K. 52-1607/12 Verslag namens de commissie 5/12/2008
K. 52-1607/13 Verslag namens de commissie 5/12/2008
K. 52-1607/14 Verslag namens de commissie 8/12/2008
K. 52-1607/15 Verslag namens de commissie 8/12/2008
K. 52-1607/16 Verslag namens de commissie 8/12/2008
K. 52-1607/17 Verslag namens de commissie 8/12/2008
K. 52-1607/18 Verslag namens de commissie 8/12/2008
K. 52-1607/19 Tekst aangenomen door de commissies 8/12/2008
K. 52-1607/22 Erratum 8/12/2008
K. 52-1607/20 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 9/12/2008
K. 52-1607/21 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 11/12/2008
K. 52-1607/23 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 11/12/2008
4-1050/1 4-1050/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 12/12/2008
4-1050/2 4-1050/2 (PDF) Amendementen 16/12/2008
4-1050/4 4-1050/4 (PDF) Verslag namens de commissie 16/12/2008
4-1050/5 4-1050/5 (PDF) Verslag namens de commissie 16/12/2008
4-1050/6 4-1050/6 (PDF) Verslag namens de commissie 16/12/2008
4-1050/7 4-1050/7 (PDF) Verslag namens de commissie 16/12/2008
4-1050/3 4-1050/3 (PDF) Verslag namens de commissie 17/12/2008
4-1050/8 4-1050/8 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 18/12/2008
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
24/11/2008   Indiening Stuk K. 52-1607/1
8/12/2008   Aanneming door de commissies (geamendeerd) Stuk K. 52-1607/19
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
9/12/2008   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
9/12/2008   Inschrijving op agenda
9/12/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Dirk Claes
9/12/2008   Inleidende uiteenzetting
9/12/2008   Bespreking
9/12/2008   Einde behandeling
10/12/2008   Bespreking
Integraal verslag nr. 65, p. 3-90
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
10/12/2008   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
10/12/2008   Inschrijving op agenda
10/12/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Olga Zrihen
10/12/2008   Bespreking
10/12/2008   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
10/12/2008   Inschrijving op agenda
10/12/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Tony Van Parys
10/12/2008   Bespreking
10/12/2008   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
10/12/2008   Inschrijving op agenda
10/12/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Olga Zrihen
10/12/2008   Inleidende uiteenzetting door Pieter De Crem,
minister van Landsverdediging
10/12/2008   Bespreking
10/12/2008   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
10/12/2008   Inschrijving op agenda
10/12/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Christiane Vienne
10/12/2008   Inleidende uiteenzetting
10/12/2008   Bespreking
10/12/2008   Einde behandeling
10/12/2008   Einde behandeling
10/12/2008   Einde behandeling
10/12/2008   Einde behandeling
10/12/2008   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Justitie
10/12/2008   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
10/12/2008   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Sociale Aangelegenheden
11/12/2008   Bespreking
Integraal verslag nr. 66, p. 48-54 + p. 87-90
11/12/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+87/-54/o0)
Integraal verslag nr. 66, p. 90-91
Stuk K. 52-1607/23
11/12/2008   Aanneming na amendering door commissie
10/12/2008   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Stuk 4-82/10 4-82/10 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
11/12/2008   Inschrijving op agenda
12/12/2008   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
12/12/2008   Uitoefening evocatierecht (S1) Stuk 4-1050/1 4-1050/1 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
12/12/2008   Verzending naar commissie
16/12/2008   Inschrijving op agenda
16/12/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Dirk Claes
16/12/2008   Bespreking
16/12/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o1)
16/12/2008   Aanneming zonder amendering
16/12/2008   Vertrouwen rapporteur Stuk 4-1050/5 4-1050/5 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
12/12/2008   Verzending naar commissie
12/12/2008   Verzending naar commissie
12/12/2008   Verzending naar commissie
12/12/2008   Verzending naar commissie
16/12/2008   Inschrijving op agenda
16/12/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Olga Zrihen
16/12/2008   Inschrijving op agenda
16/12/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Olga Zrihen
16/12/2008   Inschrijving op agenda
16/12/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Tony Van Parys
16/12/2008   Inschrijving op agenda
16/12/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Christiane Vienne
16/12/2008   Bespreking
16/12/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-3/o1)
16/12/2008   Aanneming zonder amendering
16/12/2008   Vertrouwen rapporteur Stuk 4-1050/4 4-1050/4 (PDF)
16/12/2008   Bespreking
16/12/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
16/12/2008   Aanneming zonder amendering
16/12/2008   Vertrouwen rapporteur Stuk 4-1050/6 4-1050/6 (PDF)
16/12/2008   Bespreking
16/12/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
16/12/2008   Aanneming zonder amendering
16/12/2008   Vertrouwen rapporteur Stuk 4-1050/7 4-1050/7 (PDF)
16/12/2008   Bespreking
16/12/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-3/o0)
16/12/2008   Aanneming zonder amendering
17/12/2008   Inschrijving op agenda
17/12/2008   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Stuk 4-1050/3 4-1050/3 (PDF)
12/12/2008   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
12/12/2008   Verzending naar commissie: Justitie
12/12/2008   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
18/12/2008   Algemene bespreking Hand. 4-54 Hand. 4-54 (PDF)
18/12/2008   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-54 Hand. 4-54 (PDF)
18/12/2008   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
18/12/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+41/-0/o0) Hand. 4-54 Hand. 4-54 (PDF)
Stuk 4-1050/8 4-1050/8 (PDF)
18/12/2008   Aanneming zonder amendering
12/12/2008   Overzending aan Senaat (Evoc)
18/12/2008   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
19/12/2008   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
22/12/2008   Bekrachtiging en afkondiging
29/12/2008   Bekendmaking (68649-68721)
14/1/2009   Erratum (1449)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 10/12/2008, 11/12/2008
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 9/12/2008
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd 10/12/2008
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 10/12/2008
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 10/12/2008
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 10/12/2008
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 18/12/2008
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 16/12/2008
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd  
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 16/12/2008
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 16/12/2008
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 16/12/2008
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 16/12/2008, 17/12/2008
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 13/12/2008 5 17/12/2008
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 13/12/2008 20 19/1/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/12/2008 29/12/2008 , blz 68649-68721
Errata
Op 14/1/2009 , blz 1449

Kruispuntbank van de wetgeving