S. 3-966 Dossierfiche K. 51-1437

Ontwerp van programmawet
Regering G. Verhofstadt II  

boekhouding
plaatselijke overheid
internationaal privaatrecht
laag inkomen
beheer van afvalstoffen
inkomstenbelasting
vergoeding
zuivelindustrie
pers
verzekeringspremie
sociale voorzieningen
aanvullend pensioen
stookolie
gerechtelijk onderzoek
dienst voor arbeidsbemiddeling
postdienst
krant
lokale financiŽn
horecabedrijf
invaliditeitsverzekering
loon
volksgezondheid
gemengd huwelijk
arbeidsveiligheid
beleggingsmaatschappij
duurzame goederen
Zilverfonds
elektronisch document
non-profitsector
zwangerschapsverlof
sociale bijdrage
hoger onderwijs
steun aan ondernemingen
islam
kansspel
asbest
gezinsuitkering
burgerlijke rechtsvordering
chemisch product
bescherming van moeder en kind
arbeidsongevallenverzekering
bijkomend voordeel
geneesmiddel
sociale zekerheid
organisatie zonder winstoogmerk
fax
televisie
terrorisme
zwartwerk
voogdijschap
geweld
laag loon
wetenschappelijke uitwisseling
sportmanifestatie
verzamelen van gegevens
zeevaart
heffing op brandstoffen
oudere werknemer
katholicisme
OCMW
Financial Services and Markets Authority
Rijksdienst voor Pensioenen
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
Proximus
Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg
oprichting van een maatschappij
cumuleren van pensioenen
energiedistributie
energiebesparing
kind
fauna
personeelsbeheer
gemeenschapsbelasting
investering
infectieziekte
overheidsopdracht
minderjarigheid
politie
krijgsmacht
wetenschappelijk onderzoek
achternaam
universitair onderzoek
rechten van het kind
verjaring van de vordering
naamloze vennootschap
tabak
nicotineverslaving
vervoerder
bedrijfsvoertuig
rundvlees
medische diagnose
medische gegevens
militair personeel
geestelijkheid
ouderverlof
hypotheek
registratie van maatschappij
internationale organisatie
bevolking op arbeidsgeschikte leeftijd
melkproductie
eerste hulp
telefoon
boot
lichamelijk geweld
vervangende brandstof
griffies en parketten
meewerkende echtgenoot
gemeente
nationale boekhouding
fytosanitaire controle
veeteelt
elektrische energie
ziekenhuis
accijns
interpretatie van het recht
liquidatie van een onderneming
energieprijs
onderhoudsmiddel
zuivelproduct
bescherming van de consument
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
ziekteverzekering
besloten vennootschap
autobus
ministerie
aandeelhouder
persoonlijke gegevens
marktliberalisatie
dienstverleningscontract
verplegend personeel
administratieve voogdij
aardgas
beroepsorde
sociaal achtergestelde groep
multinationale strijdmacht
zelfstandig beroep
buitenlandse staatsburger
moederschap
Maribel
preventieadviseur
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
luchthaven
ramp door menselijk toedoen
uitwisseling van informatie
overheidsapparaat
gerechtskosten
gezondheid op het werk
belasting op inkomsten uit kapitaal
illegale migratie
binnenvaart
participatie van de werknemers
stedelijk probleem
elektronische post
maatschappelijke positie
rijksbegroting
duurzame ontwikkeling
bewijs
gezondheid van dieren
schending van het EU-recht
inning der belastingen
kosten voor gezondheidszorg
invoer
afschrijving
metropool
gereduceerde prijs
niet-alcoholhoudende drank
belastinghervorming
elektronische handtekening
voetbalvandalisme
navigatiehulpmiddel
geregistreerd samenwonen
veiligheidsinrichting
registratierecht
sociaal recht
gelijke behandeling
mobiliteit van arbeidskrachten
naturalisatie
beursoperatie
varend en vliegend personeel
economische planning
luchtverontreiniging
begrotingsprocedure
burgerbescherming
onderzoeker
verblijfsrecht
openbaar gebouw
broeikaseffect
milieuheffing
buitenlandse handel
belastingaftrek
natuurramp
directe belasting
notaris
rechtspersoon
rechtsvordering
criminaliteit
civiele aansprakelijkheid
kapitaalvermeerdering
universiteit
statuut van de ambtenaar
communicatietarief
Protocol van Kyoto
klinische biologie
Kruispuntbank van Ondernemingen
Dienst Vreemdelingenzaken
gemeentepolitie
Brussels Airport Company
Rijksregister van de natuurlijke personen
krediet op onroerende goederen
radioactief afval
vreemdelingenrecht
overheidslening
schuldenlast
stichting
psychiatrische inrichting
brandbestrijding
plantaardige ziekte
huwelijk
landbouwheffing
bestedingen voor gezondheid
strafsanctie
overbrenging van gedetineerden
kerk
zegelrecht
bio-ethiek
steenkool
Europees staatsburgerschap
verwarming
taalgebruik
schenking
fiscaal recht
epidemie
Staatscourant
armoede
delegatie van bevoegdheid
werkloosheidsverzekering
sociale begroting
Europees Sociaal Handvest
burgerlijk wetboek
Nationale Arbeidsraad
Belgocontrol
Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden
Commissie voor boekhoudkundige normen
vermindering van gasemissie
onderwijs
overheidsbedrijf
belasting op de meerwaarde
vennootschapsbelasting
kiezerslijst
openbaar ministerie
politieke partijen
psychiatrie
gewestvorming
metro
geestelijk gehandicapte
wetenschappelijk beroep
vervroegd pensioen
ouderdomsverzekering
gasolie
Rijksdienst voor de sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten
gemengd bedrijf
rechtstoestand
opschorting van de straf
terminologie
BTW
voertuig op rails
gegevensbank
administratieve formaliteit
schuld
overheidsadministratie
adoptie
sociale integratie
koolzuurhoudende drank
rechterlijke macht
milieubescherming
strijdkrachten in het buitenland
voertuig
Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten
Regie der Gebouwen
vereenvoudiging van de wetgeving
moslim
kwijtschelding van belastingschuld
biometrie
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
collectieve arbeidsovereenkomst
identiteitsbewijs
kiesrecht
ontlening
faillissement
sociale bijstand
algemene kosten
belasting van natuurlijke personen
loonbelasting
farmaceutische industrie
geneeskunde
diergeneeskunde
onroerend eigendom
eerbiediging van het privť-leven
kwaliteit van het product
straathandel
godsdienst
gedetineerde
standaardstelsel van rekeningen
aandeel
kernenergie
uitzendbureau
beveiliging en bewaking
programmawet
elektronische overheid
vennootschapsrecht
huwelijksrecht
werkgelegenheidsbevordering
belastingontheffing
overdrachtsbelasting
haveninstallatie
nationaliteit
verpakkingsproduct
provincie
politiek asiel
administratieve hervorming
hulp aan getroffenen
dokter
positieve arbeidsbeleving
openbare veiligheid
minimumbestaansinkomen
Europese vennootschap
deeltijdarbeid
burgerpersoneel
arbeidsongeval
humanisering van de arbeid
melk
gedelegeerde wetgeving
zwarte handel
beslag op bezittingen
personderneming
samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)
begrotingsfonds
Belgisch-Congolees Fonds voor Delging en Beheer
ondernemingsloket
productienorm
slachtofferhulp
verzekeringsmaatschappij
officieel document
mineraalwater
investeringshulp
fusie van ondernemingen
homologatie
tabaksindustrie
telefoon- en briefgeheim
splitsing van onderneming
werkloosheidsbestrijding
proefneming met mensen
privatisering
handelsmaatschappij
automobiel
vervoer per spoor
regionale overheid
kerncentrale
nationale uitvoeringsmaatregel
mijnwerker
geldboete
beroepsziekte
sociale economie
vergrijzing van de bevolking
ambtenarenvakbond
openbaar vervoer
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
Rekenhof (BelgiŽ)
biobrandstof

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
K. 51-1437/1 Wetsontwerp 17/11/2004
K. 51-1437/2 Wetsontwerp 17/11/2004
K. 51-1437/3 Amendement 25/11/2004
K. 51-1437/4 Amendement 26/11/2004
K. 51-1437/5 Amendement 26/11/2004
K. 51-1437/6 Amendementen 30/11/2004
K. 51-1437/7 Amendementen 30/11/2004
K. 51-1437/8 Amendement 30/11/2004
K. 51-1437/9 Amendementen 30/11/2004
K. 51-1437/10 Amendementen 30/11/2004
K. 51-1437/11 Amendementen 30/11/2004
K. 51-1437/12 Amendementen 30/11/2004
K. 51-1437/13 Amendementen 1/12/2004
K. 51-1437/14 Amendementen 1/12/2004
K. 51-1437/15 Amendementen 1/12/2004
K. 51-1437/16 Amendementen 1/12/2004
K. 51-1437/17 Amendementen 3/12/2004
K. 51-1437/18 Amendement 7/12/2004
K. 51-1437/19 Verslag namens de commissie 8/12/2004
K. 51-1437/20 Amendementen 8/12/2004
K. 51-1437/21 Verslag namens de commissie 9/12/2004
K. 51-1437/22 Verslag namens de commissie 9/12/2004
K. 51-1437/23 Verslag namens de commissie 10/12/2004
K. 51-1437/24 Verslag namens de commissie 10/12/2004
K. 51-1437/25 Verslag namens de commissie 10/12/2004
K. 51-1437/26 Verslag namens de commissie 13/12/2004
K. 51-1437/27 Verslag namens de commissie 13/12/2004
K. 51-1437/28 Tekst aangenomen door de commissies 13/12/2004
K. 51-1437/29 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 13/12/2004
K. 51-1437/30 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 14/12/2004
K. 51-1437/31 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 15/12/2004
K. 51-1437/33 Aanvullend verslag 15/12/2004
K. 51-1437/34 Artikel gewijzigd door de commissie 15/12/2004
3-966/1 3-966/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 16/12/2004
K. 51-1437/32 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 16/12/2004
K. 51-1437/35 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 16/12/2004
3-966/2 3-966/2 (PDF) Amendementen 17/12/2004
3-966/3 3-966/3 (PDF) Verslag namens de commissie 17/12/2004
3-966/4 3-966/4 (PDF) Verslag namens de commissie 17/12/2004
3-966/6 3-966/6 (PDF) Verslag namens de commissie 17/12/2004
3-966/5 3-966/5 (PDF) Verslag namens de commissie 21/12/2004
3-966/7 3-966/7 (PDF) Verslag namens de commissie 21/12/2004
3-966/9 3-966/9 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 23/12/2004
K. 51-1437/36 Erratum 23/12/2004
3-966/8 3-966/8 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 22/1/2005
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
17/11/2004   Indiening Stuk K. 51-1437/1
18/11/2004   Ordemotie
Integraal verslag nr. 93, p. 30-35
25/11/2004   Voorstel tot splitsing (verworpen)
Integraal verslag nr. 95, p. 38-42 + p. 43-45
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
8/12/2004   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
8/12/2004   Inschrijving op agenda
8/12/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Mia De Schamphelaere
8/12/2004   Inleidende uiteenzetting
minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
8/12/2004   Bespreking
8/12/2004   Inleidende uiteenzetting
minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
8/12/2004   Inleidende uiteenzetting
minister van Werk
8/12/2004   Inleidende uiteenzetting
minister van Middenstand en Landbouw
8/12/2004   Bespreking
8/12/2004   Einde behandeling
9/12/2004   Regeling der werkzaamheden
Integraal verslag nr. 98, p. 23-30
13/12/2004   Aanneming in commissies (geamendeerd) Stuk K. 51-1437/28
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
14/12/2004   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
14/12/2004   Inschrijving op agenda
14/12/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Fauzaya Talhaoui, Stefaan Noreilde
14/12/2004   Inleidende uiteenzetting
vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
14/12/2004   Bespreking
14/12/2004   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
14/12/2004   Inschrijving op agenda
14/12/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Sabine de Bethune
14/12/2004   Inleidende uiteenzetting
14/12/2004   Bespreking
14/12/2004   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
14/12/2004   Inschrijving op agenda
14/12/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Jan Steverlynck
14/12/2004   Inleidende uiteenzetting
vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
14/12/2004   Bespreking
14/12/2004   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
14/12/2004   Inschrijving op agenda
14/12/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
14/12/2004   Bespreking
14/12/2004   Einde behandeling
14/12/2004   Einde behandeling
14/12/2004   Einde behandeling
15/12/2004   Inschrijving op agenda
15/12/2004   Inleidende uiteenzetting
vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
15/12/2004   Inleidende uiteenzetting
Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiginga
15/12/2004   Bespreking
15/12/2004   Einde behandeling
14/12/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 99, p. 1-53 + nr. 100, p. 1-10
14/12/2004   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
14/12/2004   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
14/12/2004   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Justitie
15/12/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 101, p. 1-39 + nr. 102, p. 1-72 + nr. 103, p. 1-28
16/12/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 104, p. 35-72 + nr. 105, p. 1-35 + p. 53-77
16/12/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+91/-44/o3)
Integraal verslag nr. 105, p. 77-79
16/12/2004   Aanneming na amendering door commissie
2/12/2004   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Stuk 3-82/20 3-82/20 (PDF)
2/12/2004   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Stuk 3-82/20 3-82/20 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
16/12/2004   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
16/12/2004   Uitoefening evocatierecht (S1)
16/12/2004   Verzending naar commissie
17/12/2004   Inschrijving op agenda
17/12/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Stefaan Noreilde, Fauzaya Talhaoui
17/12/2004   Bespreking
17/12/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-3/o1)
17/12/2004   Aanneming zonder amendering
17/12/2004   Vertrouwen rapporteur Stuk 3-966/6 3-966/6 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
16/12/2004   Verzending naar commissie
16/12/2004   Verzending naar commissie
16/12/2004   Verzending naar commissie
16/12/2004   Verzending naar commissie
17/12/2004   Inschrijving op agenda
17/12/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
17/12/2004   Bespreking
17/12/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-1/o1)
17/12/2004   Aanneming zonder amendering
17/12/2004   Inschrijving op agenda
17/12/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Sabine de Bethune
17/12/2004   Inleidende uiteenzetting
minister van Landsverdediging
17/12/2004   Bespreking
17/12/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o1)
17/12/2004   Aanneming zonder amendering
17/12/2004   Inschrijving op agenda
17/12/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Jan Steverlynck
17/12/2004   Bespreking
17/12/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-1/o0)
17/12/2004   Aanneming zonder amendering
17/12/2004   Vertrouwen rapporteur Stuk 3-966/4 3-966/4 (PDF)
17/12/2004   Inschrijving op agenda
17/12/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Mia De Schamphelaere
17/12/2004   Bespreking
17/12/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-2/o0)
17/12/2004   Aanneming zonder amendering
17/12/2004   Vertrouwen rapporteur Stuk 3-966/3 3-966/3 (PDF)
21/12/2004   Inschrijving op agenda
21/12/2004   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (12 stemmen)
Stuk 3-966/5 3-966/5 (PDF)
21/12/2004   Inschrijving op agenda
21/12/2004   Goedkeuring verslag
het verslag is goedgekeurd met 8 stemmen bij 1 onthouding
Stuk 3-966/7 3-966/7 (PDF)
16/12/2004   Verzending naar commissie: Justitie
16/12/2004   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
16/12/2004   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
16/12/2004   Inschrijving op agenda
22/12/2004   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Stuk 3-966/8 3-966/8 (PDF)
22/12/2004   Algemene bespreking Hand. 3-90 Hand. 3-90 (PDF)
22/12/2004   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-90 Hand. 3-90 (PDF)
23/12/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+45/-23/o0) Hand. 3-91 Hand. 3-91 (PDF)
Stuk 3-966/9 3-966/9 (PDF)
23/12/2004   Aanneming zonder amendering
23/12/2004   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
23/12/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
27/12/2004   Bekrachtiging en afkondiging
31/12/2004   Bekendmaking (87006-87117)
18/1/2005   Erratum (1380)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 14/12/2004, 15/12/2004, 16/12/2004
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 8/12/2004
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 14/12/2004
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd 14/12/2004
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 14/12/2004
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 14/12/2004
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 15/12/2004
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 22/12/2004, 23/12/2004
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 17/12/2004
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd  
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 17/12/2004
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 17/12/2004
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 17/12/2004
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 17/12/2004
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 21/12/2004
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 21/12/2004
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 17/12/2004 5 21/12/2004
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 17/12/2004 21 24/1/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
27/12/2004 31/12/2004 , blz 87006-87117
Errata
Op 18/1/2005 , blz 1380

Kruispuntbank van de wetgeving