S. 3-742 Dossierfiche K. 51-1138

Ontwerp van programmawet
Regering G. Verhofstadt II  

boekhouding
ontslag
zuurstof
verontreiniging door auto's
sociale voorzieningen
aanvullend pensioen
Europese norm
misdaad tegen de menselijkheid
huiszoeking
dienst voor arbeidsbemiddeling
postdienst
alcoholhoudende drank
kwaliteitsnorm
communautaire certificatie
schuldvordering
taxi
baggeren
invaliditeitsverzekering
beleggingsmaatschappij
verificatie van de rekeningen
elektronisch document
zwangerschapsverlof
sociale bijdrage
misdadigheid
waterverontreiniging
gezinsuitkering
publiek eigendom
bescherming van moeder en kind
bijkomend voordeel
geneesmiddel
sociale zekerheid
organisatie zonder winstoogmerk
telecommunicatie
wegvervoer
geweld
internationale ambtenaar
jood
OCMW
Rijksdienst voor Pensioenen
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
Proximus
dierentuin
Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap
Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen
personeelsbeheer
overstroming
overheidsopdracht
politie
openbare gezondheidszorg
wegennet
beroep in de kunst
verjaring van de vordering
tabak
gezondheidsverzorging
geestelijkheid
bejaarde
eerste betrekking
eerste hulp
verkeersveiligheid
officiŽle statistiek
elektronische handel
meewerkende echtgenoot
geconsolideerde rekening
elektrische energie
ziekenhuis
accijns
energieprijs
bescherming van de consument
verblijfplaats
ziekteverzekering
apotheker
tweewielig voertuig
welzijn van dieren
dienstverleningscontract
strafrecht
aardgas
zelfstandig beroep
buitenlandse staatsburger
Maribel
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
Unia
informatiemaatschappij
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
luchthaven
burgerlijk recht
automobieluitrusting
openbare instelling
overheidsapparaat
belasting op inkomsten uit kapitaal
illegale migratie
handel in verdovende middelen
balans
rechtsmiddel
inning der belastingen
jeugdige werknemer
metropool
reizigersvervoer
zorg voor ouderen
registratierecht
overuur
niet in loondienst verkregen inkomen
belastingaftrek
facturering
rechtsvordering
statuut van de ambtenaar
Brussels Airport Company
Rijksregister van de natuurlijke personen
ongehuwd samenleven
overheidslening
stichting
Keuringsdienst van waren
brandbestrijding
kleine en middelgrote onderneming
informaticarecht
gevaren voor de gezondheid
hormoon
geheime dienst
oorlogsslachtoffer
gezinslast
fiscaal recht
delegatie van bevoegdheid
werkloosheidsverzekering
servituut
overzees gebiedsdeel
landweg
burgerlijk wetboek
Dienst voor de overzeese sociale zekerheid
boekhouder
arbeidscontract
overheidsbedrijf
tenuitvoerlegging van het vonnis
gehandicapte
verbetering van woningen
voorkoming van ziekten
antisemitisme
reclame
verkeerscontrole
geestelijk gehandicapte
opleidingsstage
vakbond
proefneming met dieren
ouderdomsverzekering
gasolie
bouwnijverheid
Rijksdienst voor de sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten
voertuigenbelasting
EG-conformiteitsmerk
bevolkingsregister
verlet
adoptie
consumentenvoorlichting
sociale integratie
jongerenarbeid
wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering
Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers
Regie der Gebouwen
loopbaanonderbreking
Tweede Wereldoorlog
scheiding tussen kerk en staat
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie
identiteitsbewijs
dubbel beroep
oppervlaktewater
belasting van natuurlijke personen
farmaceutische industrie
geneeskunde
diergeneeskunde
alimentatieplicht
eerbiediging van het privť-leven
kwaliteit van het product
snelvervoer
opneming in het beroepsleven
stratenplan
motorbrandstof
broeikasgas
staatsveiligheid
programmawet
geneeskundige noodhulp
vennootschapsrecht
werkgelegenheidsbevordering
belastingontheffing
belasting
overdrachtsbelasting
overtreding
religieuze instelling
verpakkingsproduct
openbaarheid van rekeningen
politiek asiel
administratieve hervorming
snelheidsvoorschriften
autoverzekering
minimumbestaansinkomen
vlees
kanker
ziekentransport
arbeidsongeval
gedelegeerde wetgeving
beslag op bezittingen
paritair comitť
Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
begrotingsfonds
Kringloopfonds
betaalde vakantie
aangaan van betalingsverplichtingen
beroepsopleiding
tabaksindustrie
kwaliteitsmerk
dierenbescherming
telefoon- en briefgeheim
psychologie
erkenning van diploma's
politiecontrole
schadeverzekering
werkloosheidsbestrijding
verplichte verzekering
levensverzekering
verdovend middel
vervoer per spoor
nationale uitvoeringsmaatregel
beroepsziekte
beroep in de gezondheidszorg
sociale economie
ambtenarenvakbond
cytologie
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
personeel in Afrika

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
K. 51-1138/1 Wetsontwerp 18/5/2004
K. 51-1138/2 Amendementen ingediend in de commissie 25/5/2004
K. 51-1138/3 Amendementen ingediend in de commissie 25/5/2004
K. 51-1138/4 Amendementen ingediend in de commissie 25/5/2004
K. 51-1138/5 Amendementen ingediend in de commissie 25/5/2004
K. 51-1138/6 Amendement ingediend in de commissie 26/5/2004
K. 51-1138/7 Amendement ingediend in de commissie 26/5/2004
K. 51-1138/8 Amendementen ingediend in de commissie 26/5/2004
K. 51-1138/10 Amendement ingediend in de commissie 28/5/2004
K. 51-1138/11 Amendementen ingediend in de commissie 1/6/2004
K. 51-1138/9 Amendement ingediend in de commissie 2/6/2004
K. 51-1138/12 Amendementen ingediend in de commissie 2/6/2004
K. 51-1138/13 Verslag namens de commissie 2/6/2004
K. 51-1138/22 Amendement op de artikelen aangenomen door de commissie 2/6/2004
K. 51-1138/14 Verslag namens de commissie 3/6/2004
K. 51-1138/15 Amendementen op de artikelen aangenomen door de commissie 3/6/2004
K. 51-1138/16 Verslag namens de commissie 4/6/2004
K. 51-1138/17 Verslag namens de commissie 4/6/2004
K. 51-1138/18 Verslag namens de commissie 4/6/2004
K. 51-1138/19 Verslag namens de commissie 4/6/2004
K. 51-1138/20 Verslag namens de commissie 7/6/2004
K. 51-1138/21 Verslag namens de commissie 7/6/2004
K. 51-1138/23 Aanvullend verslag 7/6/2004
K. 51-1138/24 Aanvullend verslag 7/6/2004
K. 51-1138/25 Tekst aangenomen door de commissies 7/6/2004
K. 51-1138/26 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 7/6/2004
K. 51-1138/27 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 9/6/2004
K. 51-1138/28 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 10/6/2004
K. 51-1138/29 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 10/6/2004
3-742/1 3-742/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 15/6/2004
3-742/2 3-742/2 (PDF) Amendementen 15/6/2004
3-742/3 3-742/3 (PDF) Verslag namens de commissie 16/6/2004
3-742/4 3-742/4 (PDF) Verslag namens de commissie 16/6/2004
3-742/5 3-742/5 (PDF) Verslag namens de commissie 22/6/2004
3-742/6 3-742/6 (PDF) Verslag namens de commissie 22/6/2004
3-742/7 3-742/7 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van de verslagen 1/7/2004
3-742/8 3-742/8 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 1/7/2004
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
18/5/2004   Indiening Stuk K. 51-1138/1
3/6/2004   Regeling der werkzaamheden
Integraal verslag nr. 68, p. 1-2
7/6/2004   Aanneming in commissies (geamendeerd) Stuk K. 51-1138/25
9/6/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 69, p. 52-57 + nr. 70, p. 1-37
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
9/6/2004   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
9/6/2004   Inschrijving op agenda
9/6/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Jean Cornil
9/6/2004   Inleidende uiteenzetting
minister van Werk en Pensioenen
9/6/2004   Inleidende uiteenzetting
minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
9/6/2004   Inleidende uiteenzetting
staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap
9/6/2004   Inleidende uiteenzetting
minister van Middenstand en Landbouw
9/6/2004   Einde behandeling
10/6/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 71, p. 24-69 + nr. 72, p. 31-39
10/6/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+83/-35/o2)
Integraal verslag nr. 72, p. 39
Stuk K. 51-1138/29
10/6/2004   Aanneming na amendering door commissie
27/5/2004   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Stuk 3-82/13 3-82/13 (PDF)
27/5/2004   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Stuk 3-82/13 3-82/13 (PDF)
27/5/2004   Beslissing POC
Art. 72 & 174 => art. 77 van de Grondwet
Stuk 3-82/13 3-82/13 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
11/6/2004   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
15/6/2004   Uitoefening evocatierecht (S1) Stuk 3-742/1 3-742/1 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
15/6/2004   Verzending naar commissie
22/6/2004   Inschrijving op agenda
22/6/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Fatma Pehlivan
22/6/2004   Bespreking
22/6/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o1)
22/6/2004   Aanneming zonder amendering
22/6/2004   Vertrouwen rapporteur Stuk 3-742/6 3-742/6 (PDF)
  Commissie: Justitie
15/6/2004   Verzending naar commissie
15/6/2004   Verzending naar commissie
15/6/2004   Verzending naar commissie
16/6/2004   Inschrijving op agenda
16/6/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Marie-Josť Laloy
16/6/2004   Bespreking
16/6/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o2)
16/6/2004   Aanneming zonder amendering
16/6/2004   Vertrouwen rapporteur Stuk 3-742/3 3-742/3 (PDF)
16/6/2004   Inschrijving op agenda
16/6/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Jean Cornil
16/6/2004   Bespreking
16/6/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o1)
16/6/2004   Aanneming zonder amendering
16/6/2004   Inschrijving op agenda
16/6/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Myriam Vanlerberghe
16/6/2004   Bespreking
16/6/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-2/o1)
16/6/2004   Aanneming zonder amendering
16/6/2004   Vertrouwen rapporteur Stuk 3-742/4 3-742/4 (PDF)
23/6/2004   Inschrijving op agenda
23/6/2004   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Stuk 3-742/5 3-742/5 (PDF)
15/6/2004   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
15/6/2004   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
24/6/2004   Inschrijving op agenda
1/7/2004   Algemene bespreking Hand. 3-67 Hand. 3-67 (PDF)
1/7/2004   Amendementen ingediend na de goedkeuring van de verslagen Stuk 3-742/7 3-742/7 (PDF)
1/7/2004   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-68 Hand. 3-68 (PDF)
1/7/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+40/-22/o0) Hand. 3-68 Hand. 3-68 (PDF)
Stuk 3-742/8 3-742/8 (PDF)
1/7/2004   Aanneming zonder amendering
1/7/2004   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
9/7/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
9/7/2004   Bekrachtiging en afkondiging
15/7/2004   Bekendmaking (55579-55635)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 9/6/2004, 10/6/2004
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 9/6/2004
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 1/7/2004
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 22/6/2004
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd  
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 16/6/2004
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 16/6/2004
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 16/6/2004, 23/6/2004
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 12/6/2004 5 16/6/2004
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 16/6/2004 21 6/7/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
9/7/2004 15/7/2004 , blz 55579-55635

Kruispuntbank van de wetgeving