S. 3-424 Dossierfiche K. 51-473

Ontwerp van programmawet
Regering G. Verhofstadt II  

luchthaven
overheidsapparaat
gerechtskosten
illegale migratie
obligatie
ontzetting uit de rechten
medische research
elektronische post
arbeidsverdeling
medisch en chirurgisch materiaal
bestrijding van discriminatie
maatschappelijke positie
effecten
balans
duurzame ontwikkeling
jeugdwerkloosheid
inning der belastingen
kosten voor gezondheidszorg
jeugdige werknemer
metropool
audiovisuele productie
elektronische handtekening
schepping van werkgelegenheid
landbouwindustrie
inkomstenbelasting
ontslag
kindersterfte
zuurstof
sociale voorzieningen
aanvullend pensioen
stookolie
industrieel risico
dienst voor arbeidsbemiddeling
postdienst
misbruik van voorkennis
veiligheid van het luchtverkeer
lokale financiŽn
dierlijk product
invaliditeitsverzekering
loon
beleggingsmaatschappij
nachtwerk
medisch onderzoek
Fonds voor de Beroepsziekten
non-profitsector
universele dienst
apotheek
sociale bijdrage
financiŽle voorschriften
steun aan ondernemingen
kansspel
gezinsuitkering
bijkomend voordeel
industriŽle herstructurering
geneesmiddel
sociale zekerheid
organisatie zonder winstoogmerk
telecommunicatie
terrorisme
datatransmissie
voogdijschap
laag loon
orgaantransplantatie
gemeentebegroting
uitkering aan nabestaanden
OCMW
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
Proximus
hertachtige
Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen
energiedistributie
kind
fauna
personeelsbeheer
farmaceutische wetgeving
overheidsopdracht
minderjarigheid
bescherming van de flora
tabak
nicotineverslaving
ploegendienst
militair personeel
gezondheidsverzorging
eerste betrekking
fiscale stimulans
seizoenarbeider
remgeld
Federaal Dienstencentrum
kamers van ambachten en neringen
meewerkende echtgenoot
elektrische energie
ziekenhuis
accijns
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
ziekteverzekering
apotheker
domicilie
vervangende straf
rechtsbijstand
burgerluchtvaart
welzijn van dieren
marktliberalisatie
verplegend personeel
corruptie
aardgas
beroepsorde
zelfstandig beroep
buitenlandse staatsburger
verpleegkundige verzorging
Maribel
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
luchtverkeer
beroepskwalificatie
burgerbescherming
akkoordprocedure
herintreding
verblijfsrecht
sociale dialoog
milieuheffing
consumptief krediet
belastingaftrek
toegang tot het beroepsleven
notaris
rechtsvordering
pluimvee
Protocol van Kyoto
personeel op contractbasis
klinische biologie
Kruispuntbank van Ondernemingen
Nationale Loterij
gasdistributie
gemeentepolitie
Brussels Airport Company
Rijksregister van de natuurlijke personen
schuldenlast
stichting
psychiatrische inrichting
filmindustrie
Keuringsdienst van waren
militaire rechtspraak
brandbestrijding
kleine en middelgrote onderneming
vis
politieke vluchteling
Europese Conventie
strafsanctie
zegelrecht
bio-ethiek
verwarming
taalgebruik
bewustmaking van de burgers
fiscaal recht
internationaal recht
onderneming
fytosanitair product
delegatie van bevoegdheid
werkloosheidsverzekering
sociale begroting
dakloze
biotechnologie
Koninklijke Militaire School
Instituut voor Veterinaire Keuring
Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden
vermindering van gasemissie
generiek geneesmiddel
krijgsrecht
boekhouder
arbeidscontract
overheidsbedrijf
gehandicapte
vennootschapsbelasting
arbeidsmarkt
voorkoming van ziekten
huisdier
regeringsbeleid
verkiezingsuitslag
geestelijk gehandicapte
spoorwegnet
ouderdomsverzekering
BTW
administratieve formaliteit
bevolkingsregister
toegang tot de informatie
sociale integratie
farmaceutisch product
milieubescherming
toegang tot de rechtspleging
farmaceutische nomenclatuur
loopbaanonderbreking
elektronisch document management
extraterritoriale bevoegdheid
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
collectieve arbeidsovereenkomst
zoeken naar een baan
overheidsschuld
identiteitsbewijs
sociale bijstand
loonbelasting
farmaceutische industrie
rechterlijk beroep
werkgelegenheidsbeleid
plantaardige productie
voedingsproduct
eerbiediging van het privť-leven
snelvervoer
speelhuis
eigendom van goederen
grensarbeider
opneming in het beroepsleven
beroepssport
belasting der niet-verblijfhouders
programmawet
elektronische overheid
verschoning
internationale handel
vennootschapsrecht
werkgelegenheidsbevordering
belastingontheffing
sociale woning
geldmarkt
pendel
paramedisch beroep
politiek asiel
bouwvoorschriften
autoverzekering
dokter
nucleaire chemie
openbare veiligheid
minimumbestaansinkomen
Europese vennootschap
arbeidsongeval
gedelegeerde wetgeving
verdelgingsmiddel
strafverjaring
buitengewone belasting
winstdeling voor werknemers
beslag op bezittingen
forensische geneeskunde
paritair comitť
Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
begrotingsfonds
Belgisch Interventie- en Restitutiebureau
Fonds ter bestrijding van overmatige schuldenlast
Fonds voor Arbeidsongevallen
douane
beroepsopleiding
arbeidsongeschiktheid
audiovisuele industrie
dierenbescherming
verslag over de werkzaamheden
thuisverzorging
vervoer per spoor
nationale uitvoeringsmaatregel
mijnwerker
geldboete
beroepsziekte
besluit
beroep in de gezondheidszorg
transmissienet
regionale financiŽn
speelautomaat
tandarts
financiŽle solvabiliteit
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
K. 51-473/1 Wetsontwerp 24/11/2003
K. 51-473/2 Amendementen 26/11/2003
K. 51-473/3 Amendement 28/11/2003
K. 51-473/4 Amendementen 1/12/2003
K. 51-473/5 Amendementen 1/12/2003
K. 51-473/6 Amendement 1/12/2003
K. 51-473/7 Amendementen 2/12/2003
K. 51-473/8 Amendementen 2/12/2003
K. 51-473/9 Amendementen 2/12/2003
K. 51-473/10 Amendementen 2/12/2003
K. 51-473/11 Amendementen 2/12/2003
K. 51-473/12 Amendementen 2/12/2003
K. 51-473/13 Amendementen 3/12/2003
K. 51-473/14 Amendementen 3/12/2003
K. 51-473/15 Amendementen 3/12/2003
K. 51-473/16 Amendementen 3/12/2003
K. 51-473/17 Amendementen 3/12/2003
K. 51-473/18 Amendementen 4/12/2003
K. 51-473/20 Amendement 4/12/2003
K. 51-473/19 Amendementen 8/12/2003
K. 51-473/21 Verslag namens de commissie 8/12/2003
K. 51-473/22 Verslag namens de commissie 8/12/2003
K. 51-473/23 Amendement 9/12/2003
K. 51-473/24 Verslag namens de commissie 9/12/2003
K. 51-473/25 Verslag namens de commissie 9/12/2003
K. 51-473/26 Verslag namens de commissie 9/12/2003
K. 51-473/27 Verslag namens de commissie 9/12/2003
K. 51-473/28 Verslag namens de commissie 9/12/2003
K. 51-473/29 Verslag namens de commissie 9/12/2003
K. 51-473/30 Verslag namens de commissie 9/12/2003
K. 51-473/31 Verslag namens de commissie 9/12/2003
K. 51-473/32 Tekst aangenomen door de commissies 9/12/2003
K. 51-473/33 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 10/12/2003
K. 51-473/35 Advies van de Raad van State - Erratum 10/12/2003
K. 51-473/34 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 11/12/2003
K. 51-473/36 Aanvullend verslag 11/12/2003
K. 51-473/37 Artikel aangenomen door de commissie 11/12/2003
3-424/1 3-424/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 12/12/2003
K. 51-473/38 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 12/12/2003
3-424/2 3-424/2 (PDF) Amendementen 15/12/2003
3-424/4 3-424/4 (PDF) Verslag namens de commissie 15/12/2003
3-424/5 3-424/5 (PDF) Verslag namens de commissie 15/12/2003
3-424/6 3-424/6 (PDF) Verslag namens de commissie 15/12/2003
3-424/3 3-424/3 (PDF) Verslag namens de commissie 16/12/2003
3-424/7 3-424/7 (PDF) Verslag namens de commissie 16/12/2003
3-424/8 3-424/8 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 18/12/2003
3-424/9 3-424/9 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 19/12/2003
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
24/11/2003   Indiening Stuk K. 51-473/1
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
3/12/2003   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
3/12/2003   Inschrijving op agenda
3/12/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Christiane Vienne
3/12/2003   Inleidende uiteenzetting
door de heer Didier Reynders, minister van FinanciŽn
10/12/2003   Inschrijving op agenda
10/12/2003   Inleidende uiteenzetting
door mevrouw Fientje Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
10/12/2003   Inleidende uiteenzetting
door de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
12/12/2003   Inschrijving op agenda
12/12/2003   Inleidende uiteenzetting
door de heer Bert Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
12/12/2003   Inleidende uiteenzetting
door mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
12/12/2003   Einde behandeling
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
9/12/2003   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
9/12/2003   Inschrijving op agenda
9/12/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Sfia Bouarfa
9/12/2003   Inleidende uiteenzetting
door mevrouw Marie Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
9/12/2003   Bespreking
Algemene bespreking
9/12/2003   Inleidende uiteenzetting
door de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
9/12/2003   Bespreking
10/12/2003   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
10/12/2003   Inschrijving op agenda
10/12/2003   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
10/12/2003   Inschrijving op agenda
10/12/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
10/12/2003   Inleidende uiteenzetting
door mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
10/12/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Fatma Pehlivan
10/12/2003   Bespreking
10/12/2003   Inleidende uiteenzetting
door de heer Frank Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
10/12/2003   Inleidende uiteenzetting
door de heer Rudy Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
10/12/2003   Inleidende uiteenzetting
door mevrouw Marie Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
10/12/2003   Einde behandeling
11/12/2003   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
11/12/2003   Inschrijving op agenda
11/12/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Jacques Timmermans
11/12/2003   Inleidende uiteenzetting
door de heer Andrť Flahaut, minister van Landsverdediging
12/12/2003   Einde behandeling
12/12/2003   Einde behandeling
12/12/2003   Einde behandeling
9/12/2003   Aanneming in commissies (geamendeerd) Stuk K. 51-473/32
10/12/2003   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Justitie
10/12/2003   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Sociale Aangelegenheden
10/12/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 27, p. 1-23
11/12/2003   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
11/12/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 31, p. 35-93
12/12/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 32, p. 1-51 + nr. 33, p.1-29 + p. 31-62
12/12/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+78/-34/o4)
Integraal verslag nr. 33, p. 62-69
Stuk K. 51-473/38
12/12/2003   Aanneming na amendering door commissie
4/12/2003   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Stuk 3-82/4 3-82/4 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
11/12/2003   Inschrijving op agenda
12/12/2003   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
12/12/2003   Uitoefening evocatierecht (S1) Stuk 3-424/1 3-424/1 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
12/12/2003   Verzending naar commissie
12/12/2003   Inschrijving op agenda
12/12/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Fatma Pehlivan
12/12/2003   Bespreking
12/12/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-2/o0)
12/12/2003   Aanneming zonder amendering
16/12/2003   Inschrijving op agenda
16/12/2003   Lezing van het verslag
16/12/2003   Goedkeuring verslag
eenparig goedgekeurd (13 stemmen)
Stuk 3-424/3 3-424/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
12/12/2003   Verzending naar commissie
12/12/2003   Verzending naar commissie
12/12/2003   Verzending naar commissie
12/12/2003   Verzending naar commissie
15/12/2003   Inschrijving op agenda
15/12/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Christiane Vienne
15/12/2003   Inschrijving op agenda
15/12/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Sfia Bouarfa
15/12/2003   Inschrijving op agenda
15/12/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
15/12/2003   Inschrijving op agenda
15/12/2003   Bespreking
15/12/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-1/o1)
15/12/2003   Aanneming zonder amendering
15/12/2003   Vertrouwen rapporteur Stuk 3-424/5 3-424/5 (PDF)
15/12/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
15/12/2003   Aanneming zonder amendering
15/12/2003   Vertrouwen rapporteur Stuk 3-424/6 3-424/6 (PDF)
15/12/2003   Bespreking
15/12/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-2/o0)
15/12/2003   Aanneming zonder amendering
15/12/2003   Vertrouwen rapporteur Stuk 3-424/4 3-424/4 (PDF)
16/12/2003   Inschrijving op agenda
16/12/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Jacques Timmermans
16/12/2003   Bespreking
16/12/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+7/-0/o2)
16/12/2003   Aanneming zonder amendering
16/12/2003   Vertrouwen rapporteur Stuk 3-424/7 3-424/7 (PDF)
12/12/2003   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
12/12/2003   Verzending naar commissie: Justitie
12/12/2003   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
18/12/2003   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Stuk 3-424/8 3-424/8 (PDF)
18/12/2003   Amendemenen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
18/12/2003   Algemene bespreking Hand. 3-30 Hand. 3-30 (PDF)
18/12/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-30 Hand. 3-30 (PDF)
19/12/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+41/-21/o0) Hand. 3-33 Hand. 3-33 (PDF)
Stuk 3-424/9 3-424/9 (PDF)
19/12/2003   Aanneming zonder amendering
12/12/2003   Overzending aan Senaat (Evoc)
19/12/2003   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
19/12/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
22/12/2003   Bekrachtiging en afkondiging
31/12/2003   Bekendmaking (62160-62261)
16/1/2004   Erratum (2404)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 10/12/2003, 11/12/2003, 12/12/2003
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 3/12/2003, 10/12/2003, 12/12/2003
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 9/12/2003
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 10/12/2003
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 10/12/2003
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd 11/12/2003
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 18/12/2003, 19/12/2003
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 12/12/2003, 16/12/2003
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd  
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 15/12/2003
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 15/12/2003
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 15/12/2003
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 16/12/2003
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 13/12/2003 5 17/12/2003
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 13/12/2003 15 12/1/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/12/2003 31/12/2003 , blz 62160-62261
Errata
Op 16/1/2004 , blz 2404

Kruispuntbank van de wetgeving