S. 3-1986 Dossierfiche K. 51-2773

Ontwerp van programmawet (I)
Regering G. Verhofstadt II  

anticonceptie
schepping van werkgelegenheid
belastingvlucht
laag inkomen
stedelijk woonmilieu
inkomstenbelasting
vergoeding
zuurstof
aanbesteding bij inschrijving
verontreiniging door auto's
arbeidsbetrekking
aanvullend pensioen
particuliere verzekering
postdienst
opheffing van de zaak
schuldvordering
lokale financiŽn
invaliditeitsverzekering
OMNIO
Fonds voor de Beroepsziekten
chronische ziekte
wapenhandel
sociale bijdrage
asbest
gezinsuitkering
arbeidsongevallenverzekering
pediatrie
langdurige werkloosheid
bijkomend voordeel
geneesmiddel
sociale zekerheid
telecommunicatie
zwartwerk
huurovereenkomst
octrooi
uitkering aan nabestaanden
gehandicapte werknemer
OCMW
Financial Services and Markets Authority
Rijksdienst voor Pensioenen
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
Proximus
Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap
Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen
cumuleren van pensioenen
energiebesparing
kind
ambtenaar
gerechtsdeurwaarder
politie
krijgsmacht
wetenschappelijk onderzoek
tabak
bank
militair personeel
gezondheidsverzorging
hypotheek
bejaarde
eerste hulp
ziekenhuisopname
remgeld
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
integratie van gehandicapten
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
gemeente
accijns
interpretatie van het recht
woningbeleid
kunstmatige voortplanting
onroerendgoedmarkt
ziekteverzekering
apotheker
rechtsbijstand
diefstal
ministerie
verplegend personeel
algemene geneeskunde
zelfstandig beroep
persoonlijk wapen
vaccin
advies en inspectie
Maribel
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
burgerlijk recht
steun aan de bouwnijverheid
onderneming in onroerend goed
automobieluitrusting
openbare instelling
overheidsapparaat
gerechtskosten
rente
illegale migratie
kredietinstelling
rechten van de zieke
maatschappelijke positie
BTW-tarief
rijksbegroting
duurzame ontwikkeling
inning der belastingen
kosten voor gezondheidszorg
jeugdige werknemer
afschrijving
edelsteen
drugverslaving
elektronische handtekening
palliatieve zorg
overheidsboekhouding
veiligheidsinrichting
toegang tot de rechter
registratierecht
sociaal recht
belastingfraude
inkomensgarantie
overuur
grondbelasting
verhuur van onroerend goed
mobiliteit van arbeidskrachten
luchtverontreiniging
beroepskwalificatie
onderzoeker
niet in loondienst verkregen inkomen
gegevensverwerking
illegale werknemer
vaccinatie
stedelijk gebied
openbaar gebouw
belastingaftrek
toegang tot het beroepsleven
notaris
criminaliteit
kredietbrief
Protocol van Kyoto
klinische biologie
Rampenfonds
reproductieve gezondheidszorg
gemeentepolitie
Rijksregister van de natuurlijke personen
makelaar
brandbestrijding
stadsvernieuwing
bestedingen voor gezondheid
strafsanctie
zegelrecht
conferentiehandelingen
verwarming
voorziening tegen vervuiling
fiscaal recht
delegatie van bevoegdheid
sociale begroting
concurrentiebeperking
verkoop
burgerlijk wetboek
Nationale Arbeidsraad
vermindering van gasemissie
arbeidscontract
rechtsregels volkshuisvesting
overheidsbedrijf
gehandicapte
vennootschapsbelasting
verbetering van woningen
geestesziekte
openbaar ministerie
Internationale Arbeidsorganisatie
geestelijk gehandicapte
wetenschappelijk beroep
ouderdomsverzekering
bouwnijverheid
Rijksdienst voor de sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten
BTW
gegevensbank
administratieve formaliteit
schuld
overheidsadministratie
arbeidsrecht
sociale integratie
stedelijke constructie
wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
Hoge Raad voor de Werkgelegenheid
Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers
Regie der Gebouwen
ASTRID
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
ontlening
overheidsfinanciŽn
fraude
belasting van natuurlijke personen
loonbelasting
farmaceutische industrie
begrotingsbeleid
werkgelegenheidsbeleid
onderzoeksbeleid
onroerend eigendom
eerbiediging van het privť-leven
aanwerving
beroepsmobiliteit
sectoriŽle overeenkomst
advocaat
broeikasgas
klantenkring
geneeswijze
staatsveiligheid
Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
programmawet
elektronische overheid
werkgelegenheidsbevordering
belastingontheffing
indirecte belasting
overdrachtsbelasting
arbeidsinspectie
overheidsinvestering
sociale woning
lage huur
paramedisch beroep
provincie
eenoudergezin
dokter
openbare veiligheid
minimumbestaansinkomen
migrerende werknemer
kanker
ziekentransport
praktijkopleiding
garantie
gedelegeerde wetgeving
beslag op bezittingen
begrotingsfonds
dieselmotor
betaalde vakantie
tabaksindustrie
huisvesting
misdaadbestrijding
gescheiden persoon
bewapening
financieel beroep
thuisverzorging
schadeverzekering
werkloosheidsbestrijding
basisonderzoek
levensverzekering
administratieve sanctie
handelsmaatschappij
automobiel
goederenvervoer
veiling
spaarbank
toepassing van informatica
nationale uitvoeringsmaatregel
geldboete
beroep in de gezondheidszorg
vergrijzing van de bevolking
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
Rekenhof (BelgiŽ)
recht op huisvesting

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
K. 51-2773/1 Wetsontwerp 27/11/2006
K. 51-2773/2 Wetsontwerp 27/11/2006
K. 51-2773/3 Amendement ingediend in de commissie 30/11/2006
K. 51-2773/4 Amendementen ingediend in de commissie 5/12/2006
K. 51-2773/5 Amendementen ingediend in de commissie 5/12/2006
K. 51-2773/6 Amendementen ingediend in de commissie 6/12/2006
K. 51-2773/7 Amendementen ingediend in de commissie 6/12/2006
K. 51-2773/8 Amendement ingediend in de commissie 6/12/2006
K. 51-2773/9 Amendementen ingediend in de commissie 6/12/2006
K. 51-2773/10 Amendement ingediend in de commissie 6/12/2006
K. 51-2773/11 Amendementen ingediend in de commissie 8/12/2006
K. 51-2773/12 Amendement ingediend in de commissie 8/12/2006
K. 51-2773/13 Amendementen ingediend in de commissie 9/12/2006
K. 51-2773/14 Amendementen ingediend in de commissie 12/12/2006
K. 51-2773/15 Amendement ingediend in de commissie 12/12/2006
K. 51-2773/16 Amendementen ingediend in de commissie 12/12/2006
K. 51-2773/17 Verslag namens de commissie 14/12/2006
K. 51-2773/18 Verslag namens de commissie 14/12/2006
K. 51-2773/20 Advies van de Raad van State 15/12/2006
K. 51-2773/21 Verslag namens de commissie 15/12/2006
K. 51-2773/22 Verslag namens de commissie 15/12/2006
K. 51-2773/23 Tekst aangenomen door de commissies 15/12/2006
K. 51-2773/19 Advies van de Raad van State 18/12/2006
K. 51-2773/24 Verslag namens de commissie 18/12/2006
K. 51-2773/25 Verslag namens de commissie 18/12/2006
K. 51-2773/26 Advies van de Raad van State 18/12/2006
K. 51-2773/27 Verslag namens de commissie 18/12/2006
K. 51-2773/28 Verslag namens de commissie 18/12/2006
K. 51-2773/29 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 19/12/2006
3-1986/1 3-1986/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 20/12/2006
K. 51-2773/30 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 20/12/2006
K. 51-2773/31 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/12/2006
3-1986/2 3-1986/2 (PDF) Amendementen 21/12/2006
3-1986/6 3-1986/6 (PDF) Verslag namens de commissie 21/12/2006
3-1986/7 3-1986/7 (PDF) Verslag namens de commissie 21/12/2006
3-1986/3 3-1986/3 (PDF) Verslag namens de commissie 22/12/2006
3-1986/4 3-1986/4 (PDF) Verslag namens de commissie 22/12/2006
3-1986/5 3-1986/5 (PDF) Verslag namens de commissie 22/12/2006
3-1986/8 3-1986/8 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 23/12/2006
3-1986/9 3-1986/9 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 23/12/2006
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
27/11/2006   Indiening Stuk K. 51-2773/1
5/12/2006   Proceduredebat (art. 72.4 van het Reglement)
Integraal verslag nr. 247, p. 1-19
5/12/2006   Stemming over het afsplitsingsvoorstel (verworpen)
Integraal verslag nr. 247, p. 17-19
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
12/12/2006   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
12/12/2006   Inschrijving op agenda
12/12/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Nele Lijnen
12/12/2006   Inleidende uiteenzetting
vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
12/12/2006   Bespreking
12/12/2006   Einde behandeling
  Commissie: Justitie
13/12/2006   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
13/12/2006   Inschrijving op agenda
13/12/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
13/12/2006   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
13/12/2006   Inschrijving op agenda
13/12/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Andrť Van Nieuwkerke
13/12/2006   Bespreking
13/12/2006   Inleidende uiteenzetting
vice-eerste minister en minister van Justitie
13/12/2006   Regeling der werkzaamheden
13/12/2006   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
13/12/2006   Inschrijving op agenda
13/12/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Christel Geerts
13/12/2006   Inleidende uiteenzetting
staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie
13/12/2006   Inleidende uiteenzetting
vice-eerste minister en minister van Begroting en van Consumenzaken
13/12/2006   Inleidende uiteenzetting
minister van Middenstand en Landbouw
13/12/2006   Inleidende uiteenzetting
minister van Leefmilieu et minister van Pensioenen
13/12/2006   Inleidende uiteenzetting
minister van Werk
13/12/2006   Inleidende uiteenzetting
minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
13/12/2006   Inleidende uiteenzetting
minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
13/12/2006   Bespreking
13/12/2006   Einde behandeling
13/12/2006   Einde behandeling
14/12/2006   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
14/12/2006   Inschrijving op agenda
14/12/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Pierre Galand
14/12/2006   Inleidende uiteenzetting
minister van Landsverdediging
14/12/2006   Bespreking
14/12/2006   Einde behandeling
19/12/2006   Inschrijving op agenda
19/12/2006   Niet behandeld
19/12/2006   Einde behandeling
13/12/2006   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
13/12/2006   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Sociale Aangelegenheden
14/12/2006   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
15/12/2006   Aanneming door de commissies (geamendeerd) Stuk K. 51-2773/23
15/12/2006   Ontvangst extern advies: Raad van State Stuk K. 51-2773/20
18/12/2006   Ontvangst extern advies: Raad van State Stuk K. 51-2773/26
18/12/2006   Ontvangst extern advies: Raad van State Stuk K. 51-2773/19
19/12/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 251, p. 1-53 + nr. 252, p. 1-54
20/12/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 253, p. 1-48 + nr. 254, p. 2-54 + nr. 255, p. 8-14
20/12/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+82/-25/o20)
Integraal verslag nr. 255, p. 14-15
Stuk K. 51-2773/31
20/12/2006   Aanneming na amendering door commissie
7/12/2006   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Stuk 3-82/40 3-82/40 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
14/12/2006   Inschrijving op agenda
20/12/2006   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
20/12/2006   Uitoefening evocatierecht (S1) Stuk 3-1986/1 3-1986/1 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
20/12/2006   Verzending naar commissie
21/12/2006   Inschrijving op agenda
21/12/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Andrť Van Nieuwkerke
21/12/2006   Bespreking
21/12/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-3/o0)
21/12/2006   Aanneming zonder amendering
22/12/2006   Inschrijving op agenda
22/12/2006   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (12 stemmen)
Stuk 3-1986/3 3-1986/3 (PDF)
  Commissie: Justitie
20/12/2006   Verzending naar commissie
20/12/2006   Verzending naar commissie
20/12/2006   Verzending naar commissie
20/12/2006   Verzending naar commissie
21/12/2006   Inschrijving op agenda
21/12/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
21/12/2006   Inschrijving op agenda
21/12/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Nele Lijnen
21/12/2006   Inschrijving op agenda
21/12/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Pierre Galand
21/12/2006   Inschrijving op agenda
21/12/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Christel Geerts
21/12/2006   Bespreking
21/12/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-2/o0)
21/12/2006   Bespreking
21/12/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-1/o0)
21/12/2006   Aanneming zonder amendering
21/12/2006   Aanneming zonder amendering
21/12/2006   Vertrouwen rapporteur Stuk 3-1986/7 3-1986/7 (PDF)
21/12/2006   Bespreking
21/12/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-2/o0)
21/12/2006   Aanneming zonder amendering
21/12/2006   Bespreking
21/12/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o1)
21/12/2006   Aanneming zonder amendering
21/12/2006   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Stuk 3-1986/6 3-1986/6 (PDF)
22/12/2006   Inschrijving op agenda
22/12/2006   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (13 stemmen)
Stuk 3-1986/4 3-1986/4 (PDF)
22/12/2006   Inschrijving op agenda
22/12/2006   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (11 stemmen)
Stuk 3-1986/5 3-1986/5 (PDF)
20/12/2006   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
20/12/2006   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
20/12/2006   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
21/12/2006   Inschrijving op agenda
23/12/2006   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Stuk 3-1986/8 3-1986/8 (PDF)
23/12/2006   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag Stuk 3-1986/8 3-1986/8 (PDF)
23/12/2006   Algemene bespreking Hand. 3-196 Hand. 3-196 (PDF)
23/12/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-196 Hand. 3-196 (PDF)
23/12/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+40/-18/o0) Hand. 3-197 Hand. 3-197 (PDF)
Stuk 3-1986/9 3-1986/9 (PDF)
23/12/2006   Aanneming zonder amendering
20/12/2006   Overzending aan Senaat (Evoc)
23/12/2006   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
23/12/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
27/12/2006   Bekrachtiging en afkondiging
28/12/2006   Bekendmaking (75178-75262)
24/1/2007   Erratum (3067)
13/2/2007   Erratum (7081)
23/2/2007   Erratum (8822)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 19/12/2006, 20/12/2006
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 12/12/2006
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 13/12/2006
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 13/12/2006
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 13/12/2006
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd 14/12/2006
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 23/12/2006
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 21/12/2006, 22/12/2006
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd  
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 21/12/2006
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 21/12/2006
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 21/12/2006
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 21/12/2006
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 22/12/2006
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 22/12/2006
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 21/12/2006 25 30/1/2007
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 21/12/2006 5 10/1/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
27/12/2006 28/12/2006 , blz 75178-75262
Errata
Op 24/1/2007 , blz 3067
Op 13/2/2007 , blz 7081
Op 23/2/2007 , blz 8822

Kruispuntbank van de wetgeving