S. 3-1775 Dossierfiche K. 51-2518

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen
Regering G. Verhofstadt II  

luchthaven
financiŽle samenwerking
internationaal humanitair recht
overheidsapparaat
gerechtskosten
collectief ontslag
overheidsopdracht voor werken
arbeidsreglement
energieproductie
aardolieproduct
vrij beroep
investeringsproject
handel in verdovende middelen
vuurwapen
omscholing
gepensioneerde
minimumloon
maten en gewichten
maatschappelijke positie
duurzame ontwikkeling
bewijs
gezondheid van dieren
rechtsmiddel
verzekeringsuitkering
gereduceerde prijs
rechten van de verdediging
Belgische Technische CoŲperatie
Europese coŲperatie
steun voor herplaatsing
boekhouding
vertrouwelijkheid
beursnotering
schepping van werkgelegenheid
inkomstenbelasting
vergoeding
jongere
niet-gouvernementele organisatie
varkens
werkverandering
vereniging
gelijke behandeling van man en vrouw
postdienst
autoweg
opheffing van de zaak
schuldvordering
verdeling van de bevoegdheden
veiligheid van het luchtverkeer
lokale financiŽn
horecabedrijf
dierlijk product
invaliditeitsverzekering
penitentiair recht
arbeidsveiligheid
cumulatie van inkomsten
Grondwettelijk Hof (BelgiŽ)
Fonds voor de Beroepsziekten
strategische reserve
leiding van een onderneming
universele dienst
wapenhandel
zwangerschapsverlof
toezicht op de communicatie
sociale bijdrage
concurrentierecht
hoger onderwijs
kaderwet
magistraat
energievoorziening
gezinsuitkering
burgerlijke rechtsvordering
strafprocedure
bescherming van moeder en kind
arbeidsongevallenverzekering
vakbondsvertegenwoordiger
werk op afstand
mijn
sociale zekerheid
telecommunicatie
datatransmissie
vervoer per pijpleiding
zwartwerk
internationale ambtenaar
handelsvergunning
uitkering aan nabestaanden
bedrijfsfinanciering
arbeidsrechtspraak
OCMW
Rijksdienst voor Pensioenen
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
Proximus
Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen
concurrentie
cumuleren van pensioenen
ambtenaar
gerechtsdeurwaarder
investering
overheidsopdracht
minderjarigheid
beroepsorganisatie
politie
krijgsmacht
ontwikkelingshulp
personenverzekering
rechtsregels voor de sociale zekerheid
opslag van koolwaterstoffen
verjaring van de vordering
personeelsstatuut
tabak
telematica
rundvee
militair personeel
ouderverlof
wettige arbeidsduur
hypotheek
registratie van maatschappij
eerste hulp
dienstplicht
stedenbouwkundig beroep
telefoon
discriminatie op grond van nationaliteit
griffies en parketten
Nationale Delcrederedienst
discriminatie op grond van leeftijd
gemeente
veeteelt
elektrische energie
accijns
visser
energieprijs
dierlijke productie
bescherming van de consument
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
ziekteverzekering
elektrische industrie
verbeurdverklaring van goederen
rechtsbijstand
commerciŽle rechtspraak
burgerluchtvaart
ministerie
voorhechtenis
verkoopvergunning
welzijn van dieren
ondernemingsraad
justitiŽle samenwerking
aardgas
rechter
beroepsorde
juridische samenwerking
multinationale strijdmacht
zelfstandig beroep
buitenlandse staatsburger
persoonlijk wapen
moederschap
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
Europees arrestatiebevel
verboden wapen
CREG
overheidsboekhouding
internationale samenwerking
grensoverschrijdende samenwerking
swap
registratierecht
sociaal recht
gelijke behandeling
prijsindexering
mobiliteit van arbeidskrachten
beursoperatie
varend en vliegend personeel
economische planning
handelsregelingen
niet in loondienst verkregen inkomen
zelffinanciering
minimumvoorraad
openbaar gebouw
witwassen van geld
buitenlandse handel
verzekeringsovereenkomst
natuurramp
toegang tot het beroepsleven
strafrechtspraak
notaris
rechtspersoon
civiele aansprakelijkheid
arrestatie
kapitaalvermeerdering
universiteit
statuut van de ambtenaar
communicatietarief
Kruispuntbank van Ondernemingen
antipersoneel(s)mijn
gemeentepolitie
ruling
vormingsverlof
makelaar
vreemdelingenrecht
arbeidsduur
brandbestrijding
overheidsopdracht voor leveringen
kleine en middelgrote onderneming
disciplinaire procedure
ongevallenverzekering
overbrenging van gedetineerden
tweetaligheid
pensioenvoorwaarden
gezinslast
taalgebruik
fiscaal recht
delegatie van bevoegdheid
overzees gebiedsdeel
verkoop
burgerlijk wetboek
Raad voor de Mededinging
Dienst voor de overzeese sociale zekerheid
internet
Commissie voor boekhoudkundige normen
krijgsrecht
boekhouder
verlof om sociale redenen
arbeidscontract
overheidsbedrijf
tenuitvoerlegging van het vonnis
financiering
Europees ambtenaar
vennootschapsbelasting
ontslagpremie
informatica
openbaar ministerie
Internationale Arbeidsorganisatie
monetair beleid
spoorwegnet
beroepsdeontologie
vervroegd pensioen
ouderdomsverzekering
gemengd bedrijf
BTW
gegevensbank
doorgeven van informatie
schuld
gerechtelijke expertise
adoptie
verzekeringsrecht
arbeidsrecht
sociale integratie
rechterlijke macht
strijdkrachten in het buitenland
wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering
Regie der Gebouwen
landmeter
collectieve arbeidsovereenkomst
internationaal strafrecht
faillissement
gasleiding
conventioneel wapen
plantaardige productie
eerbiediging van het privť-leven
steun voor herstructurering
effectenbeurs
beroepsmobiliteit
gedetineerde
overdracht van pensioenrechten
thuiswerk
sectoriŽle overeenkomst
Europese overheidsdienst
advocaat
aandeel
belastingadministratie
tussenhandelaar
gerechtelijke politie
strafstelsel
beveiliging en bewaking
Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
programmawet
traceerbaarheid
vennootschapsrecht
werkgelegenheidsbevordering
zachte energie
arbeidsinspectie
nationaliteit
openbare orde
paramedisch beroep
positieve arbeidsbeleving
voorlopige hechtenis
minimumbestaansinkomen
deeltijdarbeid
videocommunicatie
garantie
gedelegeerde wetgeving
beslag op bezittingen
Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
begrotingsfonds
stalking (belaging)
ondernemingsloket
regenereerbare energie
financiŽle hulp
beroepsopleiding
arbeidsongeschiktheid
tabaksindustrie
aardolie-industrie
bemiddelaar
metrologie
zeevisserij
dierenbescherming
telefoon- en briefgeheim
psychologie
schadeverzekering
verplichte verzekering
handelsmaatschappij
verdovend middel
vervoer per spoor
plaatselijk verkozene
nationale uitvoeringsmaatregel
exportsteun
beroepsziekte
besluit
vergrijzing van de bevolking
centrale bank
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
personeel in Afrika

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
K. 51-2518/1 Wetsontwerp 31/5/2006
K. 51-2518/2 Amendement ingediend in de commissie 6/6/2006
K. 51-2518/3 Amendementen ingediend in de commissie 7/6/2006
K. 51-2518/4 Amendement ingediend in de commissie 7/6/2006
K. 51-2518/5 Amendementen ingediend in de commissie 7/6/2006
K. 51-2518/6 Amendement ingediend in de commissie 8/6/2006
K. 51-2518/7 Amendementen ingediend in de commissie 9/6/2006
K. 51-2518/8 Amendement ingediend in de commissie 9/6/2006
K. 51-2518/9 Amendementen ingediend in de commissie 9/6/2006
K. 51-2518/10 Amendement ingediend in de commissie 12/6/2006
K. 51-2518/11 Amendementen ingediend in de commissie 13/6/2006
K. 51-2518/12 Amendementen ingediend in de commissie 13/6/2006
K. 51-2518/13 Amendement ingediend in de commissie 13/6/2006
K. 51-2518/14 Amendementen ingediend in de commissie 13/6/2006
K. 51-2518/15 Amendementen ingediend in de commissie 14/6/2006
K. 51-2518/16 Amendementen ingediend in de commissie 14/6/2006
K. 51-2518/33 Advies van de Raad van State 15/6/2006
K. 51-2518/20 Amendementen ingediend in de commissie 16/6/2006
K. 51-2518/17 Verslag namens de commissie 19/6/2006
K. 51-2518/18 Verslag namens de commissie 19/6/2006
K. 51-2518/19 Amendementen ingediend in de commissie 20/6/2006
K. 51-2518/21 Verslag namens de commissie 20/6/2006
K. 51-2518/22 Verslag namens de commissie 21/6/2006
K. 51-2518/23 Amendementen ingediend in de commissie 21/6/2006
K. 51-2518/24 Verslag namens de commissie 23/6/2006
K. 51-2518/25 Verslag namens de commissie 23/6/2006
K. 51-2518/26 Verslag namens de commissie 23/6/2006
K. 51-2518/27 Verslag namens de commissie 23/6/2006
K. 51-2518/28 Verslag namens de commissie 23/6/2006
K. 51-2518/29 Verslag namens de commissie 23/6/2006
K. 51-2518/30 Tekst aangenomen door de commissies 23/6/2006
K. 51-2518/31 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 28/6/2006
K. 51-2518/32 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 29/6/2006
3-1775/1 3-1775/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 3/7/2006
3-1775/6 3-1775/6 (PDF) Verslag namens de commissie 4/7/2006
3-1775/2 3-1775/2 (PDF) Amendementen 5/7/2006
3-1775/3 3-1775/3 (PDF) Verslag namens de commissie 5/7/2006
3-1775/7 3-1775/7 (PDF) Verslag namens de commissie 6/7/2006
3-1775/4 3-1775/4 (PDF) Verslag namens de commissie 10/7/2006
3-1775/5 3-1775/5 (PDF) Verslag namens de commissie 10/7/2006
3-1775/8 3-1775/8 (PDF) Tekst verbeterd door de commissies 10/7/2006
3-1775/9 3-1775/9 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 13/7/2006
3-1775/10 3-1775/10 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 13/7/2006
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
31/5/2006   Indiening Stuk K. 51-2518/1
23/6/2006   Aanneming door de commissies (geamendeerd) Stuk K. 51-2518/30
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
27/6/2006   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
27/6/2006   Inschrijving op agenda
27/6/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Fauzaya Talhaoui
27/6/2006   Inleidende uiteenzetting
minister van Binnenlandse Zaken
27/6/2006   Bespreking
27/6/2006   Einde behandeling
28/6/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 220, p. 2-49 + p. 56-66 + nr. 221, p. 1-36
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
28/6/2006   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
28/6/2006   Inschrijving op agenda
28/6/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Pierre Galand
28/6/2006   Inleidende uiteenzetting
minister van Landsverdediging
28/6/2006   Gedachtewisseling
28/6/2006   Einde behandeling
28/6/2006   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
28/6/2006   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
28/6/2006   Inschrijving op agenda
28/6/2006   Inleidende uiteenzetting
minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
28/6/2006   Inleidende uiteenzetting
minister van Middenstand en Landbouw
28/6/2006   Inleidende uiteenzetting
minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
28/6/2006   Bespreking
28/6/2006   Inleidende uiteenzetting
staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie
28/6/2006   Inleidende uiteenzetting
minister van Werk
28/6/2006   Bespreking
28/6/2006   Einde behandeling
28/6/2006   Inschrijving op agenda
28/6/2006   Aanwijzing rapporteur(s): JoŽlle Kapompolť
28/6/2006   Inleidende uiteenzetting
28/6/2006   Bespreking
28/6/2006   Einde behandeling
28/6/2006   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Sociale Aangelegenheden
28/6/2006   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
29/6/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 222, p. 8-9
29/6/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+83/-42/o3)
Integraal verslag nr. 222, p. 9
Stuk K. 51-2518/32
29/6/2006   Aanneming na amendering door commissie
8/6/2006   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Stuk 3-82/36 3-82/36 (PDF)
8/6/2006   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Stuk 3-82/36 3-82/36 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
30/6/2006   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
3/7/2006   Uitoefening evocatierecht (S1) Stuk 3-1775/1 3-1775/1 (PDF)
  Commissie: Justitie
3/7/2006   Verzending naar commissie
4/7/2006   Inschrijving op agenda
4/7/2006   Niet behandeld
5/7/2006   Inschrijving op agenda
5/7/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Flor Koninckx
5/7/2006   Bespreking
5/7/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-1/o0)
5/7/2006   Aanneming zonder amendering
10/7/2006   Inschrijving op agenda
10/7/2006   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Stuk 3-1775/5 3-1775/5 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
3/7/2006   Verzending naar commissie
3/7/2006   Verzending naar commissie
3/7/2006   Verzending naar commissie
3/7/2006   Verzending naar commissie
4/7/2006   Inschrijving op agenda
4/7/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Fauzaya Talhaoui
4/7/2006   Inschrijving op agenda
4/7/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Pierre Galand
4/7/2006   Bespreking
4/7/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+6/-2/o1)
4/7/2006   Aanneming zonder amendering
4/7/2006   Bespreking
4/7/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o1)
4/7/2006   Aanneming zonder amendering
4/7/2006   Vertrouwen rapporteur
5/7/2006   Inschrijving op agenda
5/7/2006   Aanwijzing rapporteur(s): JoŽlle Kapompolť
5/7/2006   Inschrijving op agenda
5/7/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Jihane Annane, Fatma Pehlivan
5/7/2006   Bespreking
5/7/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-1/o0)
5/7/2006   Aanneming zonder amendering
5/7/2006   Bespreking
5/7/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Jihane Annane, Jacinta De Roeck
5/7/2006   Bespreking
5/7/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o2)
5/7/2006   Aanneming zonder amendering
5/7/2006   Vertrouwen rapporteur Stuk 3-1775/3 3-1775/3 (PDF)
6/7/2006   Inschrijving op agenda
6/7/2006   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Stuk 3-1775/7 3-1775/7 (PDF)
10/7/2006   Inschrijving op agenda
10/7/2006   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Stuk 3-1775/4 3-1775/4 (PDF)
3/7/2006   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
3/7/2006   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
3/7/2006   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
6/7/2006   Inschrijving op agenda
10/7/2006   Tekst verbeterd door de commissies Stuk 3-1775/8 3-1775/8 (PDF)
13/7/2006   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het veslag Stuk 3-1775/9 3-1775/9 (PDF)
13/7/2006   Algemene bespreking Hand. 3-176 Hand. 3-176 (PDF)
13/7/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-176 Hand. 3-176 (PDF)
13/7/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+42/-21/o0) Hand. 3-177 Hand. 3-177 (PDF)
Stuk 3-1775/10 3-1775/10 (PDF)
13/7/2006   Aanneming zonder amendering
13/7/2006   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
18/7/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
20/7/2006   Bekrachtiging en afkondiging
28/7/2006   Bekendmaking (36940-37011)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 28/6/2006, 29/6/2006
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 27/6/2006
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd 28/6/2006
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 28/6/2006
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 28/6/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 13/7/2006
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 5/7/2006, 10/7/2006
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 4/7/2006
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 4/7/2006
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 5/7/2006
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 5/7/2006
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 6/7/2006
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 10/7/2006
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 1/7/2006 5 5/7/2006
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 4/7/2006 25 23/10/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
20/7/2006 28/7/2006 , blz 36940-37011

Kruispuntbank van de wetgeving