S. 3-1484 Dossierfiche K. 51-2128

Wetsontwerp betreffende het Generatiepact
Regering G. Verhofstadt II  

schepping van werkgelegenheid
regionale steun
inkomstenbelasting
aanvullend pensioen
vrouwenarbeid
teamwerk
opheffing van de zaak
aftrek vooraf
invaliditeitsverzekering
non-profitsector
sociale bijdrage
toegang tot het arbeidsproces
steun aan ondernemingen
langdurige werkloosheid
bijkomend voordeel
industriŽle herstructurering
sociale zekerheid
risicodragend kapitaal
uitkering aan nabestaanden
oudere werknemer
gehandicapte werknemer
voortdurende bijscholing
tabak
nicotineverslaving
gezondheidsverzorging
loonschaal
bevolking op arbeidsgeschikte leeftijd
eerste betrekking
remgeld
Federaal Dienstencentrum
integratie van gehandicapten
economische groei
accijns
gehuwde persoon
ziekteverzekering
onderzoek en ontwikkeling
sociale uitkering
zelfstandig beroep
moederschap
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers
belasting op inkomsten uit kapitaal
collectief ontslag
maatschappelijke positie
kosten voor gezondheidszorg
aanvullende uitkering
jeugdige werknemer
assistentschap
herintreding
onderzoeker
belastingaftrek
vormingsverlof
psychiatrische inrichting
oprichting van een onderneming
delegatie van bevoegdheid
werkloosheidsverzekering
sociale balans
overheidsbedrijf
vennootschapsbelasting
ontslagpremie
opleidingsstage
wetenschappelijk beroep
vervroegd pensioen
ouderdomsverzekering
administratieve formaliteit
jongerenarbeid
loopbaanonderbreking
belasting van natuurlijke personen
loonbelasting
opneming in het beroepsleven
werkloosheid
dienst van algemeen belang
werkgelegenheidsbevordering
belastingontheffing
tijdelijk werk
deeltijdarbeid
betaalde vakantie
beroepsopleiding
zeevisserij
werkloosheidsbestrijding
administratieve sanctie
vergrijzing van de bevolking

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
K. 51-2128/1 Wetsontwerp 30/11/2005
K. 51-2128/2 Erratum 1/12/2005
K. 51-2128/3 Amendementen ingediend in de commissie 2/12/2005
K. 51-2128/4 Amendementen ingediend in de commissie 5/12/2005
K. 51-2128/5 Amendementen ingediend in de commissie 5/12/2005
K. 51-2128/6 Amendementen ingediend in de commissie 5/12/2005
K. 51-2128/7 Amendementen ingediend in de commissie 6/12/2005
K. 51-2128/8 Amendementen ingediend in de commissie 6/12/2005
K. 51-2128/9 Amendementen ingediend in de commissie 7/12/2005
K. 51-2128/10 Amendementen ingediend in de commissie 7/12/2005
K. 51-2128/11 Amendementen ingediend in de commissie 7/12/2005
K. 51-2128/12 Verslag namens de commissie 12/12/2005
K. 51-2128/13 Verslag namens de commissie 13/12/2005
K. 51-2128/14 Tekst aangenomen door de commissies 14/12/2005
K. 51-2128/15 Verslag namens de commissie 14/12/2005
K. 51-2128/16 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 15/12/2005
K. 51-2128/17 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 15/12/2005
3-1484/1 3-1484/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 16/12/2005
3-1484/2 3-1484/2 (PDF) Amendementen 21/12/2005
3-1484/3 3-1484/3 (PDF) Verslag namens de commissie 21/12/2005
3-1484/4 3-1484/4 (PDF) Verslag namens de commissie 21/12/2005
3-1484/5 3-1484/5 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 22/12/2005
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
30/11/2005   Indiening Stuk K. 51-2128/1
12/12/2005   Aanneming door de commissies (geamendeerd)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
13/12/2005   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
13/12/2005   Inschrijving op agenda
13/12/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Christel Geerts, Patrik Vankrunkelsven
13/12/2005   Inleidende uiteenzetting
minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
13/12/2005   Bespreking
13/12/2005   Inleidende uiteenzetting
minister van Middenstand en Landbouw
13/12/2005   Inleidende uiteenzetting
minister van Werk
14/12/2005   Inschrijving op agenda
14/12/2005   Inleidende uiteenzetting
minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke kansen
14/12/2005   Inleidende uiteenzetting
minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
14/12/2005   Bespreking
14/12/2005   Inleidende uiteenzetting
minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
14/12/2005   Bespreking
14/12/2005   Einde behandeling
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
14/12/2005   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
14/12/2005   Inschrijving op agenda
14/12/2005   Aanwijzing rapporteur(s): JoŽlle Kapompolť
14/12/2005   Bespreking
14/12/2005   Einde behandeling
15/12/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 179, p. 1-84 + p. 107-114
15/12/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+91/-4/o44)
Integraal verslag nr. 179, p. 114-115
Stuk K. 51-2128/17
15/12/2005   Aanneming na amendering door commissie
8/12/2005   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Stuk 3-82/30 3-82/30 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
15/12/2005   Inschrijving op agenda
16/12/2005   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
16/12/2005   Uitoefening evocatierecht (S1) Stuk 3-1484/1 3-1484/1 (PDF)
16/12/2005   Verzending naar commissie
21/12/2005   Inschrijving op agenda
21/12/2005   Aanwijzing rapporteur(s): JoŽlle Kapompolť
21/12/2005   Bespreking
21/12/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o3)
21/12/2005   Aanneming zonder amendering
21/12/2005   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Stuk 3-1484/4 3-1484/4 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
16/12/2005   Verzending naar commissie
20/12/2005   Inschrijving op agenda
20/12/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Christel Geerts, Patrik Vankrunkelsven
20/12/2005   Bespreking
20/12/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-2/o0)
20/12/2005   Aanneming zonder amendering
21/12/2005   Inschrijving op agenda
21/12/2005   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Stuk 3-1484/3 3-1484/3 (PDF)
22/12/2005   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag Stuk 3-1484/2 3-1484/2 (PDF)
22/12/2005   Algemene bespreking Hand. 3-141 Hand. 3-141 (PDF)
22/12/2005   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-141 Hand. 3-141 (PDF)
22/12/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+42/-2/o21) Hand. 3-142 Hand. 3-142 (PDF)
Stuk 3-1484/5 3-1484/5 (PDF)
22/12/2005   Aanneming zonder amendering
16/12/2005   Overzending aan Senaat (Evoc)
22/12/2005   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
22/12/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
23/12/2005   Bekrachtiging en afkondiging
30/12/2005   Bekendmaking (57266-57300)
31/1/2006   Erratum (5136)
30/9/2008   Erratum (51144)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 15/12/2005
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 13/12/2005, 14/12/2005
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 14/12/2005
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 22/12/2005
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 21/12/2005
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 20/12/2005, 21/12/2005
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 17/12/2005 5 21/12/2005
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 17/12/2005 20 23/1/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
23/12/2005 30/12/2005 , blz 57266-57300
Errata
Op 31/1/2006 , blz 5136
Op 30/9/2008 , blz 51144

Kruispuntbank van de wetgeving