Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-969

van Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) d.d. 27 mei 2016

aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Beheersvennootschap - Uitbetaling rechten - Achterstallige betaling

boekhouding
auteursrecht
financiŽle administratie

Chronologie

27/5/2016 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/6/2016 )
13/7/2016 Antwoord

Vraag nr. 6-969 d.d. 27 mei 2016 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik verwijs naar mijn schriftelijke vraag nr. 6-791 van 8 januari 2016 en uw antwoord.

In BelgiŽ zijn verschillende collectieve beheersmaatschappijen actief op het gebied van audiorechten en audiovisuele rechten. Het betreft een hele rits beheersvennootschappen die worden onderverdeeld in diverse groepen : de beheersvennootschappen van auteurs, de beheersvennootschappen van uitgevers, de beheersvennootschappen van uitvoerende kunstenaars, de beheersvennootschappen van producenten en de overkoepelende beheersvennootschappen.

Verscheidene maatschappijen kwamen in het verleden meermaals in een slecht daglicht te staan. Om het hele kluwen transparanter te maken werden diverse wetgevende initiatieven genomen.

Mijn vraag betreft de collectieve beheersvennootschap Playright (vroeger Uradex). Zij stond in voor de inning van de naburige rechten van uitvoerende en vertolkende kunstenaars en artiesten. Playright verdedigt onder meer de volgende financiŽle rechten voor kunstenaars en artiesten : kopiŽren voor eigen gebruik, de billijke vergoeding, de commerciŽle en openbare verhuur en de rechten die voortkomen uit de doorgifte van prestaties via de kabel.

Als gevolg van enkele klachten heeft de controledienst in 2010 een uitvoerig onderzoek gedaan bij de beheersvennootschap Uradex (heden Playright), waarvan het voorlopige bewind een einde nam op 28 februari 2010, nadat ze opnieuw werd vergund op 18 februari 2008. De controle had voornamelijk betrekking op de uitgevoerde betalingen, het informaticasysteem en de betrouwbaarheid van de informatie.

Uit het door u bezorgde antwoord blijkt dat ondanks de geleverde inspanning het uitkeringspercentage van deze beheersvennootschap voor de periode 1998-2014 40,71 % en het openstaande saldo 115 636 876 euro bedragen. Er is sprake van een verbetering, maar het werk is verre van af. Dit blijft immers een bijzonder laag uitkeringspercentage en een bijzonder hoog uitstaand bedrag, dat nadere toelichting vergt.

Het auteursrecht en onder meer de billijke vergoeding zijn inherent verbonden aan cultuur en cultuurbeleid alsook aan mediabeleid (via onder meer de televisie- en uitzendrechten en de reprografische rechten). Het is dan ook bij uitstek een transversale gemeenschapsaangelegenheid.

Ter aanvulling van deze gegevens had ik heden graag het totaalplaatje gehad zoals eerder in de tabellen in het verleden werd gecommuniceerd en hieromtrent heb ik dan ook volgende vragen :

1) Beschikt u over recentere cijfers wat betreft Playright en het openstaande saldo van 115 636 876 euro en kunt u toelichten of er heden sprake is van een substantiŽle verbetering wat betreft het doorstorten van de gelden aan de rechthebbenden ?

2) Welke concrete inspanningen worden er geleverd om de historisch gegroeide achterstand in de uitbetalingen wat betreft Playright (voormalige Uradex) weg te werken en hoe vertaalt dit zich concreet voor de laatste drie jaar?

3) Hebben de rechthebbenden, gezien sommige bedragen reeds meerdere jaren verschuldigd zijn, recht op de rente die deze bedragen opleverden aan Playright ? Zo neen, waarom niet en kunt u dit toelichten ? Zo ja, om welke bedragen gaat het en wanneer kunnen de rechthebbenden die verwachten ?

Antwoord ontvangen op 13 juli 2016 :

Allereerst wijs ik het geachte lid op het feit dat PlayRight tot en met het boekjaar 2014 enkel rechten inde voor de volgende exploitatiewijzen : recht op vergoeding voor de thuiskopie van geluidswerken en audiovisuele werken ; recht op vergoeding voor de openbare uitlening ; billijke vergoeding.

Voorts dien ik te verduidelijken dat het bedrag van 115 636 876 euro voor PlayRight waarnaar het geachte lid verwijst, strikt genomen geen « openstaand » saldo is maar het verschil uitmaakt tussen het totaal aan geïnde rechten en het totaal aan betaalde rechten tussen 1998 en 2014. Dit « saldo » is aldus verschillend van de schuld aan rechthebbenden aangezien onder andere alle beheerskosten van PlayRight gedurende diezelfde periode inbegrepen zijn.

1) Waar het geachte lid naar moet kijken is de schuld aan rechthebbenden van de betrokken beheersvennootschap, niet het « openstaande » saldo waarnaar hij verwijst, om de hierboven vermelde reden. De schuld van PlayRight tegenover haar rechthebbenden bedroeg :

op 31 december 2011 : 93 877 834 euro ;

op 31 december 2012 : 102 321 150 euro ;

op 31 december 2013 : 107 097 491 euro.

Na controle van de jaarlijkse aangifte van PlayRight, in combinatie met de jaarrekening van 2014 neergelegd bij de Nationale Bank, blijkt dat haar schuld aan rechthebbenden gedaald is tot 84 070 698 euro op 31 december 2014. De Controledienst is bovendien op de hoogte van het feit dat gedurende het gehele boekjaar 2015 alsook in de loop van het eerste semester van 2016 belangrijke betalingen zijn uitgevoerd. De jaarrekening van 2015 zijn echter nog niet goedgekeurd, de algemene vergadering zal plaatsvinden op 20 juni. Volgens de informatie waarover de Controledienst beschikt, bedroeg de schuld aan rechthebbenden op 31 december 2015 ongeveer 70 miljoen euro. Dit cijfer is evenwel nog niet goedgekeurd.

Indien men enkel kijkt naar de evolutie tussen het boekjaar 2013 en het boekjaar 2014, stelt men vast dat de schuld aan rechthebbenden met 23 026 793 euro gedaald is, hetgeen een daling van 21,5 % uitmaakt en dus gekwalificeerd kan worden als een substantiële verbetering.

2) In 2010, vervolgens in 2012 en tenslotte in juli 2013 heeft PlayRight belangrijke inspanningen geleverd wat betreft hun informatica-infrastructuur. De ontwikkeling en implementatie van volledig nieuwe software heeft onder andere toegelaten om bestaande informatie te integreren (verbetering van de database voor prestaties van rechthebbenden). Het verdelingssysteem RIDER bevat alle noodzakelijke functies voor de verdelingsactiviteiten. RIDER is gelinkt aan de portaalsite waar rechthebbenden onder andere hun prestaties sneller kunnen aangeven en hun account kunnen raadplegen.

De communicatie en de uitwisseling van gegevens met zustervennootschappen is verbeterd. In 2015 zijn overigens drie nieuwe bilaterale overeenkomsten gesloten.

In de loop van de laatste boekjaren heeft PlayRight verschillende malen haar interne regels aangepast om de verdeling van de rechten te stroomlijnen en te verbeteren. De procedure van verzending van gegevens die noodzakelijk zijn voor de verdeling (playlists) is ook verbeterd.

De structuur van de vennootschap is geheel herzien en nieuw personeel is aangeworven, onder meer voor het informatietechnologie (IT)- en het boekhouddepartement.

Tot slot hebben de rechten verschuldigd voor audiovisuele prestaties het onderwerp uitgemaakt van verschillende verdelingen voor het verleden. De periode 1996–2009 is intussen afgesloten en bijna 84 % van de rechten in dat segment werd betaald aan de betrokken rechthebbenden op 31 december 2015.

3) De financiële opbrengsten die voortvloeien uit het beheer van de geïnde rechten maken integraal deel uit van de verdelingen bij PlayRight. Ze worden ten vroegste zes maanden na de afsluitende verdeling van elke periode verdeeld.

De financiële opbrengsten worden overigens geboekt in afzonderlijke rubrieken. Tijdens een controle van de verdeling van rechten voor audiovisuele prestaties heeft de Controledienst kunnen vaststellen dat de betaling aan rechthebbenden van financiële opbrengsten voor de betrokken periode uitgevoerd werd. Daarbij heeft PlayRight in januari 2015 het bewijs geleverd van de betaling van de financiële opbrengsten in september 2014 voor een bedrag van 1 776 716 euro.

Van zodra de rekeningen van 2015 afgesloten zijn, zal het mogelijk zijn om het aan de rechthebbenden te verdelen bedrag van de financiële opbrengsten te identificeren.