Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-943

van Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) d.d. 26 april 2016

aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen

Vliegverkeer - Doelbewust hinderen piloten met een laserstraal - Cijfers - Maatregelen

luchtvervoer
vandalisme
veiligheid van het luchtverkeer
luchtverkeer
stralingsapparaat

Chronologie

26/4/2016 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/5/2016 )
11/7/2016 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-942

Vraag nr. 6-943 d.d. 26 april 2016 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In zijn antwoord op eerdere schriftelijke vragen (onder andere nr. 5-5063) gaf uw voorganger aan dat er in 2009 vijf incidenten plaatsvonden waarbij piloten doelbewust werden gehinderd door een laserstraal. In 2010 was er een toename tot tachtig incidenten. In 2011 vonden honderdzesendertig incidenten plaats.

Het beschijnen van de cockpit van een vliegtuig kan de piloot tijdelijk verblinden en dus mogelijk een ongeluk veroorzaken. In de Verenigde Staten wordt onderzocht in hoeverre de verkoop van straffe lasers moet worden aangepakt. Ook in onze buurlanden blijken zich dergelijke incidenten voor te doen. In Nederland blijkt het aantal incidenten verder op te lopen in 2015. De Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) vindt dat dergelijke laserpennen als verboden wapens moeten worden beschouwd.

In alvast één geval in Sydney Airport is er sprake van een gecoördineerde aanval waarbij vanaf vier locaties met een laser werd gemikt op een landend vliegtuig.

Wat betreft de wetgeving is vervolging mogelijk bij toepassing van de artikelen 30, 30bis en 31 van de wet van 27 juni 1937 betreffende de regeling der luchtvaart. Strafbaar is iedereen die een daad verricht of poogt te verrichten die de luchtwaardigheid of de vliegzekerheid van een luchtvaartuig in gevaar kan brengen, of die een feit pleegt dat van die aard is dat de veiligheid van de personen aan boord van een luchtvaartuig in het gedrang gebracht wordt.

Op de vraag of de huidige wetgeving volstond, antwoordde de toenmalige minister als volgt: "Indien het aantal incidenten sterk zou toenemen, zal de invoering van nieuwe maatregelen onderzocht worden."

Het betreft een transversale Gewestelijke aangelegenheid. De Gewesten zijn bevoegd voor de regionale luchthavens. Zo telt Vlaanderen met de vliegvelden van Antwerpen en Oostende twee regionale luchthavens. In deze context wordt tevens verwezen naar de Vlaamse Luchtvaartcommissie en de "Nota betreffende de beveiliging van en veiligheid op regionale luchthavens: Aanbevelingen".

Graag had ik hieromtrent dan ook volgende vragen voorgelegd :

1) Uit vorige vragen weet ik dat ook in ons land klachten werden geregistreerd inzake het verblinden van piloten door het beschijnen van de cockpit. Kan u meedelen voor respectievelijk 2013, 2014 en 2015 in welke luchthavens deze plaatsvonden? Beschikt u over cijfers van incidenten op jaarbasis per regionale luchthaven?

2) Is er wederom sprake van een substantiële toename van het aantal incidenten in 2015 ten opzichte van de vorige jaren? Kan u toelichten?

3) Werden er reeds gecoördineerde aanvallen vastgesteld met meerdere lasers?

4) Kan u meedelen of deze incidenten de veiligheid van de passagiers op enig ogenblik in gevaar brachten? Zo ja, om hoeveel vluchten ging het?

5) Werden er bijkomende richtlijnen gegeven aan de nationale en de regionale luchthavens, het veiligheidspersoneel, de politie en de piloten wat betreft deze laserstralen?

6) Bent u voorstander van een aanscherpen van de wet van 27 juni 1937 betreffende de regeling der luchtvaart zodat het kwaadwillig gebruik van laserstralen tegen ATS (Air Traffic Service)-personeel strafbaar wordt?

7) Kan u meedelen hoeveel veroordelingen voor het verblinden met lasers er reeds werden uitgesproken? In 2012 waren er twee veroordelingen. Hoe verklaart u deze cijfers?

8) Gaat u de luchtvaartwet van 27 juni 1937 vervolledigen om het kwaadwillig gebruik van handbediende lasers tegen luchtvaartuigen en ATC (Air Traffic Control)-personeel strafbaar te maken? Zo neen waarom niet ? Zo ja, kan u toelichten?

Antwoord ontvangen op 11 juli 2016 :

1) Zie tabellen 1 tot 7.

2) Bij lezing van de tabellen, stelt men een significante vermindering van de incidenten in 2015 vast.

3) Dergelijke gecombineerde aanvallen werden nog nooit aan onze diensten gemeld.

4) Deze incidenten brengen de veiligheid van de passagiers in diverse gradaties in gevaar, maar het risico wordt als « erg zwak » ingeschaald.

5) Sinds 2014 werd er aan de nationale en de regionale luchthavens, het veiligheidspersoneel, de politie en de piloten geen enkele bijkomende richtlijn gegeven. Het directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV) blijft toezien op dergelijke incidenten en zal, indien nodig, in samenwerking met de betrokken stakeholders de gepaste maatregelen nemen.

6) De van kracht zijnde strafbepalingen in de artikelen 30, 30a en 31 van de vernoemde wet zijn enerzijds voldoende ad rem om ook deze feiten te omvatten en strafrechtelijk te kunnen vervolgen, het gebruik van laserbundels tegen ATS-personeel inbegrepen, en anderzijds staan de straffen goed in verhouding tot de ernst van deze overtredingen. De procureurs en de magistraten zijn doorgaans tevreden met deze artikelen en de wet wijzigen door specifiek een nieuwe overtreding erin te vermelden, zou juridisch nefast zijn.

7) Het directoraat-generaal Luchtvaart wordt niet automatisch op de hoogte gebracht van veroordelingen voor het gebruik van lasers in het Belgische luchtruim. Het DGLV beschikt niet over cijfers over de processen-verbaal die werden opgesteld en over het aantal veroordelingen. Het DGLV werd op de hoogte gebracht van twee veroordelingen voor het gebruik van een laser in het laatste trimester van 2012. De overtreder werd conform de artikelen 30, 30a en 31 van de wet van 27 juni 1937 veroordeeld tot een effectieve straf. De vervolging van deze overtredingen wordt vooral gehinderd door de moeilijkheid om de daders te lokaliseren en te identificeren.

8) Zie vraag 6.

Bijlage :

Tabel 1 : Laserbeschijningen – Belgïe


2013

2014

2015

JAN

6

20

5

FEB

11

12

8

MAART

8

15

7

APR

6

15

23

MEI

9

13

9

JUN

14

12

10

JUL

23

26

19

AUG

43

39

15

SEP

29

24

15

OCT

24

27

14

NOV

9

12

11

DEC

17

7

14

TOTAAL

199

222

150

Tabel 2 : Laserbeschijningen – Brussel


2013

2014

2015

JAN

3

8

0

FEB

5

2

6

MAART

4

6

1

APR

4

7

9

MEI

8

8

2

JUN

9

5

7

JUL

9

13

15

AUG

15

19

6

SEP

8

12

8

OCT

10

20

6

NOV

5

8

4

DEC

7

5

7

TOTAAL

87

113

71

Tabel 3 : Laserbeschijningen – Luik


2013

2014

2015

JAN

1

4

1

FEB

2

1

0

MAART

2

3

2

APR

2

2

2

MEI

0

0

2

JUN

3

2

1

JUL

4

8

2

AUG

10

8

1

SEP

9

2

0

OCT

3

2

2

NOV

0

0

3

DEC

1

1

4

TOTAAL

37

33

20

Tabel 4 : Laserbeschijningen – Charleroi


2013

2014

2015

JAN

1

4

2

FEB

1

1

0

MAART

1

1

3

APR

0

6

4

MEI

0

2

2

JUN

1

2

0

JUL

4

3

0

AUG

9

7

2

SEP

8

4

4

OCT

5

1

3

NOV

3

1

1

DEC

4

1

1

TOTAAL

37

33

22

Tabel 5 : Laserbeschijningen – Antwerpen


2013

2014

2015

JAN

0

1

1

FEB

3

1

0

MAART

1

3

1

APR

0

0

0

MEI

0

0

0

JUN

0

0

0

JUL

3

1

0

AUG

1

0

1

SEP

2

1

0

OCT

1

1

1

NOV

1

1

1

DEC

1

0

2

TOTAAL

13

9

7

Tabel 6 : Laserbeschijningen – Kortrijk


2013

2014

2015

JAN

0

0

0

FEB

0

0

0

MAART

0

0

0

APR

0

0

0

MEI

0

0

0

JUN

0

0

0

JUL

0

0

0

AUG

1

1

0

SEP

0

0

0

OCT

0

1

0

NOV

0

0

0

DEC

0

0

0

TOTAAL

1

2

0

Tabel 7 : Laserbeschijningen – Oostende


2013

2014

2015

JAN

1

0

0

FEB

0

0

0

MAART

0

0

0

APR

0

0

0

MEI

0

2

1

JUN

0

3

0

JUL

1

0

1

AUG

4

2

0

SEP

0

2

0

OCT

2

1

1

NOV

0

0

0

DEC

1

0

0

TOTAAL

9

10

3