Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-941

van Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) d.d. 26 april 2016

aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen

Vervoers- en mobiliteitsinfrastructuur - Veiligheid - Bewakingscamera's - Ontwikkeling van een gezamenlijke kwaliteitsnorm

kwaliteitsnorm
opnameapparaat
transportinfrastructuur
veiligheid van het vervoer
videobewaking
openbaar gebouw

Chronologie

26/4/2016 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/5/2016 )
27/6/2017 Rappel
21/9/2017 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-940

Vraag nr. 6-941 d.d. 26 april 2016 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De kwaliteit van de camerabeelden in de luchthavens, de stations en in de trams en treinen zelf laat dikwijls te wensen over. Ook de Nederlandse politie stelde in 2011 dat de kwaliteit van veel bewakingscamera's in Nederland te wensen laat. Het grote probleem zou liggen in een gebrek aan normen inzake kwaliteit van bewakingscamera's en het feit dat dergelijke camera's dikwijls verkeerd worden opgehangen, aldus de Nederlandse Raad van korpschefs.

De Nederlandse politie is voorstander van een keurmerk.

Zeker wat onze mobiliteitsinfrastructuur betreft is het belangrijk dat er in overleg met alle actoren een strenge kwaliteitsnorm komt.

Nederland kent dan ook een specifieke kwaliteitsnorm voor camera's die worden ingezet voor de handhaving van de openbare orde. De CCV-Beoordelingsrichtlijn Cameratoezicht Openbare Plaatsen, Procescertificaat voor de toezichtcentrale, is bedoeld voor de exploitatie van camerasystemen. Het gaat daarbij om camerasystemen die worden ingezet bij de handhaving van de openbare orde.

Deze normen zouden als richtsnoer kunnen gelden voor camera's ter beveiliging van de vervoers- en mobiliteitsinfrastructuur en de gebruikers ervan.

Motivering van het transversaal karakter van deze vraag : mobiliteit is een transversale gewestbevoegdheid. Openbare werken en vervoer : wegen, regionale luchthavens en streekvervoer vallen onder de Gewesten. De nationale luchthaven en de NMBS zijn dan weer federaal.

Ik had dan ook graag een antwoord gekregen op de volgende vragen :

1) In hoeverre bestaat er een kwaliteitsnorm wat betreft camera's die geplaatst worden ter bewaking van onze vervoers- en mobiliteitsinfrastructuur ? Kan u dit gedetailleerd toelichten en volstaat deze kwaliteitsnorm in het licht van de toegenomen veiligheidsdreiging ?

2) Bent u het eens met de Nederlandse Raad van korpschefs dat er een keurmerk of een gezamenlijke kwaliteitsnorm moet komen voor alle camera's die geplaatst worden ter beveiliging van onze nationale of regionale luchthavens, ons openbaar vervoer en onze havens ? Kan u dit zeer concreet toelichten en hebt u hieromtrent reeds wettelijke of regelgevende stappen ondernomen en/of overleg gehad met de Gewesten ? Zo ja, kan u toelichten ? Zo neen, waarom niet ?

3) Wat gaat u ondernemen om de kwaliteit van de camerabeelden ter bewaking en beveiliging van onze mobiliteitsinfrastructuur te verbeteren ?

Antwoord ontvangen op 21 september 2017 :

1) De camera’s in de stations van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) worden geplaatst volgens de internationale norm IEC-62676 Video surveillance systems for use in security applications. Deze norm is gelijkaardig aan de door u geciteerde norm uit Nederland. In grote lijnen focussen de normen in hoofdzaak op het belang van de eisen van de opdrachtgever (wat wil men met de camera’s doen onder welke omstandigheden ?) enerzijds, en de technische eisen van het camerasysteem, het transmissiesysteem en de kwaliteit van het opgeslagen beeldmateriaal anderzijds.

Om met de camera’s te kunnen observeren, herkennen of identificeren zijn er eisen gesteld aan de objectgrootte die op het beeldscherm gerealiseerd kan worden en aan de kwaliteit van het beeldmateriaal.

Zoals ook door de normen bepaald, varieert de beeldkwaliteit naar gelang de finaliteit van de camera (video analyse, detectie, identificatie, herkenning of louter observatie). In de praktijk is de beeldkwaliteit ook onderhevig aan een aantal externe factoren zoals bijvoorbeeld de lichtinval en de afstand tot het gefilmde object.

Vandaag brengt de NMBS haar voornaamste infrastructuur goed in beeld. Ik wil eraan herinneren dat vierhonderd camera’s werden bijgeplaatst in de drie internationale stations (Brussel-Zuid, Luik en Antwerpen) in het kader van de strijd tegen terrorisme en dat tegen het einde van het jaar 2017, niet minder dan duizend vijfhonderd vijftig camera’s geüpgraded zullen worden in de nationale stations en hun parkings om tegemoet te komen aan de permanente bekommernis voor de beeldkwaliteit.

2) Het uitwerken van een nieuwe norm heeft enkel zin als die norm iets substantieel zou bijbrengen aan het bestaande. De norm IEC-62676 Video surveillance systems for use in security applications biedt vandaag al een zeer uitgebreid kader. Het is niet mijn intentie om ten koste van alles een « eenheidsworst » te creëren op het vlak van camerabewaking. Elke infrastructuur heeft namelijk een eigen karakter. Wel ben ik er absoluut voorstander van om de « best practices » onder de betrokken experten te delen.

3) Zoals onder punt 1) aangegeven, is de kwaliteit van de camerabeelden van de NMBS niet slecht. Bovendien gebeuren er periodieke controles op de kwaliteit van de camera’s en de beelden. Het is de bedoeling dat de kwaliteit van de beeldregistratie op termijn nog gevoelig zal worden verbeterd door de vernieuwing van de opnameservers. De uitrol van dit project is momenteel volop in voorbereiding.

Wel moet men realistisch zijn: met een camera voor observatiedoeleinden, zal het moeilijker zijn om iemand te identificeren. Als we elke vierkante meter van een station in beeld willen brengen met beelden van de hoogste kwaliteit, dient een veelvoud van camera’s te worden bijgeplaatst.

Mijn voorgangster heeft de mogelijkheid van het bijplaatsen van camera’s in de stations reeds onderzocht. Ik analyseer momenteel dat dossier. In elk geval zou het uitbreiden van het bestaande cameranetwerk van de NMBS een stevige financiële inspanning vragen, zowel voor het aankopen en plaatsen van het materiaal, als voor het bekijken van de camerabeelden.