Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-901

van Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) d.d. 31 maart 2016

aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Salafisme - giften aan veroordeelde terroristen - opvolging en screening - bevriezen fondsen

terrorisme
extremisme
islam
vluchtelingenhulp
moslim
religieus conservatisme
Nederland

Chronologie

31/3/2016 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/5/2016 )
2/5/2016 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-902

Vraag nr. 6-901 d.d. 31 maart 2016 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik verwijs naar mijn eerdere schriftelijke vraag nr.6-822 en uw antwoord op mijn vragen betreffende de extremistische stichting Al-Ighaatha die zowel in Nederland als in België opereert.

"Beste broeders en zusters, zoals velen van jullie weten gaan wij vandaag naar een vluchtelingenkamp in Brussel." Het is september 2015 als een man met een lange zwarte baard de eerste actie van Al-Ighaatha aankondigt in een video op Facebook. "We gaan daar vandaag verschillende dingen uitdelen aan de behoeftigen, zoals verzorgingsproducten, kleding voor vrouwen, dekens, snoep voor kinderen en ook geld.", aldus berichtgeving in een Nederlandse krant. (http://www.nrc.nl/next/2016/01/19/zieltjes-winnen-voor-de-islam-in-het-asielzoekersc-157813)

Al-Ighaatha betekent “De Redding” en is de naam van een nieuwe islamitische hulporganisatie. Die werd een half jaar geleden in Nederland opgericht. De stichting bezocht luidens hun eigen berichtgeving al asielzoekers in Brussel, in Haarlem (in september), en in Zutphen (oktober).

Deze zogenaamde hulporganisatie is meer dan zomaar een liefdadigheidsstichting. Behalve het bijstaan van vluchtelingen, heeft de stichting nog een ander doel. Zo verspreidt ze online een video waarin het martelaarschap wordt verheerlijkt. In de video wordt gezongen over "paradijselijke vrouwen" die met een "martelaar" willen trouwen en niet met een "thuisblijver".

De Nederlandse politie maakt zich ernstige zorgen over de stichting en overweegt een strafrechtelijk onderzoek te starten, stellen bronnen van NRC.

Een deel van de door hen opgehaalde hulp gaat naar terrorismegevangenen. Ook voor families van gevangenen wordt gecollecteerd. Over de reden waarom Al-Ighaatha geld voor gevangenen inzamelt, schrijft de stichting op Facebook dat het gaat om "dierbare" broeders die "zonder enige vorm van duidelijk bewijs" zijn opgepakt door "de vijanden van Allaah".

Naast financiële steun verleent Al-Ighaatha gevangenen morele steun. Dit kan door brieven te schrijven. Op straat probeert Al-Ighaatha de islam uit te dragen door moslims "te herinneren aan de geboden en verboden van Allaah". “Straat Dawah” heet dit project, waarvoor de stichting samenwerkt met Ahlus-Sunnah Publicaties. Dit is een groep moslims die op haar website de gewelddadige jihad aanprijst.

In uw antwoord op mijn vraag of bepaalde personen of zogenaamde hulporganisaties gelden overmaken aan veroordeelde terroristen en gevangenen gaf u aan weet te hebben van individuen en groepen die geld inzamelen voor individuen die in de gevangenis zitten en voor terrorisme zijn veroordeeld. Er is tot nader orde geen sprake van grote bedragen die op deze manier overgaan. In voorkomend geval wordt een onderzoek aangevat. Hieromtrent worden geen afzonderlijke cijfers bijgehouden.

Wat betreft het transversaal karakter van deze vraag : er wordt in het Vlaams regeerakkoord aandacht besteed aan het voorkomen van radicalisering. Er is sprake van het oprichten van een cel met experten uit de diverse beleidsdomeinen om radicalisering te voorkomen, te detecteren en te remediëren, met één centraal aanspreekpunt en in samenwerking met andere overheden. De Coördinatie van deze cel ligt bij het Agentschap Binnenlands Bestuur. Vooral wat betreft de proactieve aanpak en de handhaving vervult de federale overheid een sleutelrol. In de toekomst zal ook een federale ambtenaar van de FOD Binnenlandse Zaken deel uitmaken van deze cel. Het betreft aldus een transversale Gewestaangelegenheid. Ik verwijs tevens naar het recente actieplan van de Vlaamse regering ter preventie van radicaliseringsprocessen die kunnen leiden tot extremisme en terrorisme.

Ik had dan ook graag een antwoord gekregen op de volgende aanvullende vragen:

1) Kunt u aangeven welke groepen in concreto giften en fondsen overmaken aan veroordeelde terroristen en/of hun familieleden? Kunt u bevestigen dat het om veeleer salafistische en/of extremistische groeperingen gaat en kunt u hen bij naam noemen? Zijn er ook moskeeën die giften doen? Zo ja, dewelke?

2) Kunt u aangeven of de mensen en de organisaties die deze giften doen ook concreet en systematisch worden doorgelicht wat strafrechtelijke antecedenten, tekenen van radicalisering en/of het verheerlijken van terrorisme betreft? Worden in het bijzonder hun financieringsbronnen en donateurs systematisch doorgelicht? Worden hun namen doorgegeven aan de veiligheidsdiensten, gezien hun manifeste sympathie voor de terroristen?

3) Kunt u meedelen of deze fondsen preventief worden bevroren? Het risico bestaat immers dat ingezamelde middelen voor terroristen en hun familie afgewenteld worden voor andere criminele of zelfs terroristische doeleinden. Zo neen, waarom niet en kunt u toelichten of dit niet aangewezen is?

Antwoord ontvangen op 2 mei 2016 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen :

1) De politie heeft inderdaad weet van een beperkt aantal individuen en groepen die actief zijn in het moreel en soms financieel steunen van terro-gedetineerden. Ik kan hier niet dieper ingaan op wie dit precies zijn en welke hun achtergronden zijn. Tot dusver zijn hier geen moskeeën bij.

2) Bij de ons gekende gevallen gaat het meestal om personen / initiatieven die hetzij reeds voorwerp uitmaken van een onderzoek en waarbij deze informatie mee wordt opgenomen in het lopende onderzoek, hetzij bestuurlijk opgevolgd worden door de veiligheidsdiensten. Nieuwe informatie wordt uiteraard beschikbaar gesteld aan de veiligheidsdiensten. In de verschillende ons gekende gevallen gaat het om zeer kleine bedragen.

3) Van zodra de voorwaarden hiertoe vervuld zijn, kan zowel de regelgeving inzake de financiering terrorisme als inzake witwassen een basis bieden voor bewarende maatregelen, beslag dan wel verbeurdverklaring.