Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-889

van Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) d.d. 17 maart 2016

aan de minister van Justitie

Kunstdiefstal - Cijfers - Preventief verzamelen identificatiegegevens - Campagne - Samenwerking met de deelstaten - Publieke databank gestolen kunst

gegevensbank
diefstal
kunstvoorwerp
handel in kunstvoorwerpen
cultuurgoed
zwarte handel
gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ
officiŽle statistiek
cultureel erfgoed
kerkfabriek
bewustmaking van de burgers
museum

Chronologie

17/3/2016 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/4/2016 )
9/12/2018 Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-888
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2103

Vraag nr. 6-889 d.d. 17 maart 2016 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ruim twee derde van de in Nederland gestolen kunst en antiek kan nauwelijks worden opgespoord, doordat slachtoffers vaak niet beschikken over exacte gegevens of foto's van de gestolen objecten. Dat zegt Martin Finkelnberg, hoofd van het landelijke politieteam Kunst- en Antiekcriminaliteit, die een database van gestolen kunst beheert. Jaarlijks neemt het team zo'n zevenhonderd gestolen objecten op in zijn digitale kaartenbak. Ruim tweeduizend gestolen goederen worden niet geregistreerd in de database omdat slachtoffers foto's, serienummers, specifieke beschadigingen en andere kenmerken van hun kostbaarheden ontberen. Soms wordt kunst of antiek gevonden bij een vermeende crimineel, maar kan de eigenaar niet meer worden achterhaald. De rechter bepaalt dan of het wordt bewaard, geveild of vernietigd. Het publiek moet alerter zijn, zegt Finkelnberg. Ook rechercheurs zouden kunstregistratie moeten opnemen in hun routine, net zoals dat nu wel bij gestolen auto's gebeurt. Jammer genoeg vallen ook stukken die deel uitmaken van het openbare kunstpatrimonium ten prooi aan diefstallen. Het Centrum voor religieuze kunst en cultuur werkt aldus nauw samen met de Kunstcel van de federale politie.

Bevoegdheid Senaat : de Gemeenschappen zijn bevoegd voor de kunsten, in het bijzonder wat de bescherming van ons cultureel erfgoed betreft. Zo kunnen bijvoorbeeld de kerkfabrieken een beroep doen op Vlaamse subsidies om hun patrimonium te beveiligen tegen diefstal. Vlaanderen werkte mee aan het opzetten van een website (http://www.faronet.be) waar kerkdiefstallen (cf. http://www.religieuserfgoed.be) centraal worden geregistreerd en dit in samenwerking met de Kunstcel van de federale politie.

Ik heb dan ook volgende vragen voor de geachte minister :

1) Is hij bereid om samen met de deelstaten een voorlichtingscampagne op te zetten om burgers, musea en andere openbare instellingen aan te moedigen tot het preventief noteren van alle identificerende elementen van kunst en antieke voorwerpen, opdat deze bij een eventuele diefstal kunnen worden doorgegeven aan de databank gestolen kunst en / of private databanken zoals The Art Loss Register (http://www.artloss.com) ? Zo ja, kan hij dit toelichten ? Zo neen, waarom niet ?

2) Hoeveel objecten worden jaarlijks opgenomen in de databank gestolen kunst en dit voor de laatste drie jaar ? Hoeveel diefstallen betreffen respectievelijk particulieren, openbare musea en kerken ?

3) Is het aantal kunstdiefstallen bij particulieren de laatste drie jaar toegenomen of afgenomen en dit op jaarbasis ?

4) In hoeverre wordt werk gemaakt van een publieke databank van gestolen kunst zoals bepleit door de Kunstcel, alsook door een eerder door de Senaat unaniem goedgekeurd voorstel van resolutie (cf. voorstel van resolutie ter oprichting van een nationale publiek toegankelijke databank voor gestolen kunst en antiek van de heer Tommelein en mevrouw Taelman, stuk Senaat nr. 5-29/5 - 2010/2011) ? Kan hij toelichten wat de inhoud ervan zal zijn en binnen welke termijn ? Kan hij aangeven wanneer deze databank er daadwerkelijk zal zijn? Zo neen, waarom niet en wat zijn de hindernissen?

5) Hoeveel daders zijn de laatste drie jaar veroordeeld voor kunstdiefstal ? Kunnen deze resultaten worden toegelicht? Is verdere inzet op handhaving noodzakelijk ? En zo ja, welke acties zijn op til ?