Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-764

van Philippe Mahoux (PS) d.d. 13 november 2015

aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Dierproeven - Alternatief - Toxicogenomica - Ontwikkeling - Belgisch Centrum voor toxicogenomica - Oprichting - Stand van zaken

proefneming met dieren
onderzoeksorganisme
toxicologie
welzijn van dieren

Chronologie

13/11/2015 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/12/2015 )
17/11/2015 Antwoord

Vraag nr. 6-764 d.d. 13 november 2015 : (Vraag gesteld in het Frans)

Elk jaar worden er in België tal van dieren onderworpen aan laboratoriumtesten van producten die soms dagelijks worden gebruikt.

Volgens schattingen zouden er binnen tien jaar jaarlijks één miljoen dieren worden gebruikt in de laboratoria.

Volgens bepaalde wetenschappers werden dierproeven eertijds opgestart en ontwikkeld bij gebrek aan beter. Zij zijn echter niet 100 procent betrouwbaar. Vandaag bestaan er betrouwbaarder technieken om producten te testen.

In 2009 heb ik een wetsvoorstel ingediend betreffende de oprichting van een Belgisch Centrum voor toxicogenomica (Cf. Stuk Senaat 4-242/1-8)

Het verdient inderdaad aanbeveling om de ontwikkeling en het gebruik van alternatieven voor dierproeven te bevorderen.

Dit is een zaak van volksgezondheid en deze bekommernis vormde de rode draad in mijn wetsvoorstel, dat destijds overigens werd aangenomen door beide Kamers (wet van 9 juni 2009 tot oprichting van een Belgisch Centrum voor alternatieven voor dierproeven, Belgisch Staatsblad van 24 augustus 2009).

De toxicogenomica is bovendien sneller en minder duur dan dierproeven. Zij werd overigens officieel in aanmerking genomen in de preambule van de verordening van het Europees Parlement en van de Raad van de Europese Unie van 18 december 2006 “REACH” (Registration, Evaluation, Authorization and restriction of Chemicals - Registratie, evaluatie en toelating van chemische stoffen ).

1) Beschikt u over bijkomende inlichtingen betreffende de toepassing van toxicogenomica, dat een beloftevol alternatief vormt?

2) Wat is de stand van zaken betreffende de oprichting van het Centrum voor toxicogenomica in ons land ?

Het gaat hier om een essentieel dossier inzake de volksgezondheid, maar het heeft tevens betrekking op het dierenwelzijn betreft, dat inmiddels tot de bevoegdheden van de deelstaten behoort.

Antwoord ontvangen op 17 november 2015 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen.

Deze vraag behoort niet tot mijn bevoegdheden, maar tot die van de Gewesten.