Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-675

van Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) d.d. 18 juni 2015

aan de minister van Justitie

Federale politie - Cel " Kunst en Antiek " - Toekomst - Overleg met de sector - Versterkte inzet - Verhouding met de buurlanden

politie
diefstal
kunstvoorwerp
museum
zwarte handel
cultureel erfgoed

Chronologie

18/6/2015 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/7/2015 )
28/10/2015 Rappel
3/10/2016 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-674

Vraag nr. 6-675 d.d. 18 juni 2015 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ons land zet relatief weinig middelen in wat betreft de bestrijding van diefstal van kunst en antiek en de bescherming van ons cultureel patrimonium in handen van particulieren, religieuze instellingen en de overheid. Desondanks beschikken we over een kleine, doch efficiŽnte cel die deze criminaliteit viseert. Het betreft de cel " Kunst en Antiek " bij de federale politie.

Deze cel staat in voor :

- het beheer, de analyse en exploitatie van relevante documentatie die betrekking heeft op diefstal en illegale kunsthandel op nationaal en internationaal vlak ;

- de technische en documentaire ondersteuning voor gerechtelijke opdrachten (dieven en helers van kunstvoorwerpen, objecten, fenomenen) ;

- het beheer van nationale en internationale dossiers met betrekking tot kunstdiefstallen en illegale kunsthandel, bijzondere politietechnieken ; en

- de coŲrdinatie van internationale rogatoire missies en het nationaal contactpunt voor binnen- en buitenlandse politiediensten wat betreft kunst en antiek.

Deze cel speelt een cruciale rol in het vrijwaren van ons kunstpatrimonium. Getuige het opzetten van een interactieve databank met de religieuze instellingen in samenwerking met het Art Research Team van de federale politie.

Andere landen hebben een zeer uitgebreide cel kunsten die sterk bemand is en die specifiek inzet op het vrijwaren van het culturele erfgoed. Ik verwijs naar onder meer Frankrijk (cf. http://www.police-nationale.interieur.gouv.fr/Organisation/Direction-Centrale-de-la-Police-Judiciaire/Lutte-contre-la-criminalite-organisee/Office-central-de-lutte-contre-le-trafic-de-biens-culturels), Duitsland, Nederland en ItaliŽ. U vindt op volgende link een duidelijk overzicht van alle nationale gespecialiseerde eenheden : http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/illicit-trafficking-of-cultural-property/partnerships/specialized-police-forces/.

Deze vraag betreft een transversale aangelegenheid wat de Gemeenschappen betreft (cultuur en in het bijzonder het vrijwaren van het cultureel roerend erfgoed, diefstal uit musea).

Graag had ik u volgende vragen voorgelegd :

1) Kunt u aangeven hoeveel mensen er momenteel werkzaam zijn in de cel " Kunst en Antiek " van de federale politie ? Acht u dit voldoende in vergelijking met de aantallen bij onze buurlanden ?

2) Naar verluidt wordt overwogen om de cel "Kunst en Antiek" bij de federale politie op te heffen ? Vanwaar komt dit gerucht ? Klopt deze informatie ? En zo ja, kunt u aangeven hoe wij ons cultureel patrimonium kunnen vrijwaren als er geen centrale cel is bij de federale politie ? En kunt u zeer gedetailleerd aangeven welke dienst en met welke manschappen men deze rol zal vervullen die cruciaal is om het cultureel erfgoed te vrijwaren van diefstal ?

3) Hebt u omtrent de mogelijke opheffing van de cel " Kunst en Antiek " overlegd met alle stakeholders, namelijk de kunstensector, de antiquairs, de musea en de respectieve ministers van Cultuur bij de Gemeenschappen ? Zo neen, waarom niet ? Zo ja, kunt u toelichten wat hun standpunt was ?

4) Kunt u aan de hande van cijfers toelichten hoe de inzet van de politiediensten in ons land zich verhouden tot de inzet van onze buurlanden wat betreft kunstdiefstal en het vrijwaren van ons cultureel patrimonium?

Antwoord ontvangen op 3 oktober 2016 :

Er wordt verwezen naar het reeds gegeven antwoord door de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken aan wie deze vraag eveneens werd voorgelegd (nr. 6-674).