Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-653

van Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) d.d. 29 mei 2015

aan de minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude

Tax shelter - Nieuwe hervormde regeling - Nieuwe rondzendbrief - Interpretatieproblemen - Overleg met de ministers van Cultuur van de Gemeenschappen

belastingaftrek
fiscale stimulans
filmproductie
audiovisuele productie
filmindustrie
film
steun aan ondernemingen
vennootschapsbelasting
ruling
belastingadministratie
gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ

Chronologie

29/5/2015 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/7/2015 )
16/10/2015 Rappel
24/11/2016 Rappel
27/6/2017 Rappel
7/11/2017 Rappel
5/4/2018 Rappel
9/12/2018 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2101

Vraag nr. 6-653 d.d. 29 mei 2015 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 1 januari trad de nieuwe hervormde tax shelter regeling in voege. Het systeem van de tax shelter is een fiscale stimulans voor investeringen in Belgische filmproducties. Producenten kunnen geld ophalen bij investeerders, die dan een fiscale vrijstelling ontvangen. Sinds de lancering van het systeem eind 2003 groeide de Belgische audiovisuele sector met 23 %. Het aantal in BelgiŽ geproduceerde films steeg met 250 % en het aantal prijzen dat die films in de wacht sleepten, ging met 49 % de hoogte in. De meer dan 700 miljoen euro die sinds 2003 dankzij de tax shelter werd opgehaald, leverde de Schatkist zo'n 77 miljoen euro op.

Het systeem werd op 1 januari hervormd, maar sindsdien werd door de dienst binnen FinanciŽn die de dossiers behandelt, geen enkele ruling meer goedgekeurd. Zo'n ruling garandeert dat de fiscus akkoord gaat.

U ontving in april 2015 een schrijven van de diverse ministers van Cultuur van respectievelijk Vlaanderen en de Franse Gemeenschap.

Hierin wordt aangegeven dat de federale fiscale administratie omtrent diverse discussiepunten wat betreft de interpretatie van de wet eigenhandig reeds zou hebben getrancheerd omtrent elementen waarvoor de Gemeenschappen, die eveneens rechtstreekse partij zijn in de regeling, zich nog moesten uitspreken. Het betreft ondermeer de notie " In aanmerking komende productiemaatschappijen ", de plafonds van de loonforfaits voor producenten en de algemene kosten, de datum van in rekening brengen van de kosten van productie, en de berekening van de fiscale waarde van het uitgereikte attest.

In het verlengde van deze sluipende besluitvorming zou een rondzendbrief op til staan en dit in het verlengde van een reparatiewet die diverse vertaalfouten zou aanpassen.

De respectieve bevoegde ministers van Cultuur vragen om hieromtrent te worden gehoord. Ook de sector is ongerust. Uit de informele contacten tussen de sector en de administratie zou blijken dat de nieuwe tax shelter regeling tot op heden weinig succesvol is.

Aldus zou bij een Europese productie alle Europese uitgaven moeten passeren via de Belgische producent. Dit zou leiden tot de absurde situatie dat alle uitgaven voor draaidagen in ItaliŽ en Frankrijk bijvoorbeeld verplicht zouden moeten worden betaald door de Belgische producent. Het perverse neveneffect hiervan is dat men in de desbetreffende landen nooit steun zal krijgen voor deze Europese producties.

Tevens zouden de indirecte uitgaven voor een productie (wettelijk vastgelegd op 30 %) zoals verzekeringen, verloning voor de producent, Ö, niet meer in aanmerking zouden komen als uitgave die in aanmerking komen voor de tax shelter. Bijgevolg zou geen enkele buitenlandse producent nog naar ons land komen, waardoor men eigenlijk het tegenovergestelde bereikt van dat wat men wil bereiken.

Tevens zou de entiteit die instaat voor de uitwerking van de concrete tax shelter niet tegelijkertijd producent mogen zijn.

Een hele creatieve sector is in gevaar.

Deze vraag betreft een transversale gemeenschapsaangelegenheid (cultuur en media). Het hoeft geen betoog dat eventuele juridische problemen rond de federale tax shelterregeling een impact hebben op het beleid vanuit de Gemeenschappen op het vlak van het stimuleren van lokale producties. Zou doet het Vlaams Audiovisueel Fonds aan productiesteun om lokale producties te stimuleren alsook producties naar Vlaanderen te lokken.

Graag had ik u volgende vragen voorgelegd :

1) Klopt de berichtgeving dat u een schrijven heeft ontvangen van de respectieve ministers van Cultuur en gaat u hen uitnodigen voor overleg en / of dit bespreken in het Overlegcomitť met de respectieve ministers en dit teneinde het succes van de tax shelter regeling te vrijwaren ? Kan u uitvoerig toelichten naar inhoud en timing toe ?

2) Is er een rondzendbrief nakend betreffende de tax shelter en zo ja, kan u garanderen dat deze vooraf zal worden besproken met de respectieve ministers van Cultuur en kan u toelichten naar inhoud en timing toe ?

3) Kan u aangeven of bij Europese producties alle Europese uitgaven inderdaad moeten worden geboekt en uitbetaald via de Belgische producent ? Zo neen, kan u toelichten hoe de regeling dan wel is ? Zo ja, kan u dit motiveren en werd dit besproken met de sector en de respectieve ministers van Cultuur ?

4) Kan u aangeven of er reeds duidelijkheid is over volgende begrippen naar de rulings toe :

a) de notie " In aanmerking komende productiemaatschappijen " ;

b) de plafonds van de loonforfaits voor producenten en de algemene kosten ;

c) de datum van in rekening brengen van de kosten van productie ; en

d) de berekening van de fiscale waarde van het uitgereikte attest ?

Zo neen, waarom niet en kan u garanderen dat u dit met de respectieve ministers van Cultuur zal bepalen en dit voor de definitieve invulling ? Zo ja, kan u de diverse punten inhoudelijk toelichten en aangeven welke de juiste invulling is alsook of dit vooraf werd besproken met de respectieve ministers van Cultuur ?

5) Kan u aangeven of de indirecte uitgaven voor een productie (wettelijk vastgelegd op 30 %) zoals verzekeringen, verloning voor de producent, Ö, niet meer in aanmerking zouden komen als uitgave die in aanmerking komen, voor de tax shelter ? Zo neen, kan u toelichten hoe de regeling dan wel is ? Zo ja, kan u dit motiveren en werd dit vooraf besproken met de sector en de respectieve ministers van Cultuur ?

6) Kan u aangeven of de entiteit die instaat voor de uitwerking van de concrete tax shelter niet tegelijkertijd producent mogen zijn ? Zo neen, kan u toelichten hoe de regeling dan wel is ? Zo ja, kan u dit motiveren en werd dit vooraf besproken met de sector en de respectieve ministers van Cultuur ?