Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-650

van Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) d.d. 28 mei 2015

aan de minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude

Tax shelter - Interpretatieproblemen - Oplossing - Impact op filmproducties - Fiscale rulings - Aanvraag - Aantal - Overleg met de filmsector

audiovisuele productie
steun aan ondernemingen
fiscale stimulans
belastingaftrek
vennootschapsbelasting
dramatische kunst
fiscaal recht
belastingadministratie
ruling

Chronologie

28/5/2015 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/7/2015 )
16/10/2015 Rappel
24/11/2016 Rappel
27/6/2017 Rappel
3/11/2017 Rappel
5/4/2018 Rappel
9/12/2018 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2100

Vraag nr. 6-650 d.d. 28 mei 2015 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 1 januari trad de nieuwe hervormde tax shelter regeling in voege. Sinds de inwerkingtreding werd geen enkele ruling meer afgeleverd aan een filmproducent, aldus diverse media. Er bestaat naar verluidt juridische onduidelijkheid.

Het systeem van de tax shelter is een fiscale stimulans voor investeringen in Belgische filmproducties. Producenten kunnen geld ophalen bij investeerders, die dan een fiscale vrijstelling ontvangen. Sinds de lancering van het systeem eind 2003 groeide de Belgische audiovisuele sector met 23 %. Het aantal in BelgiŽ geproduceerde films steeg met 250 % en het aantal prijzen dat die films in de wacht sleepten, ging met 49 % de hoogte in. De meer dan 700 miljoen euro die sinds 2003 dankzij de taks shelter werd opgehaald, leverde de Schatkist zo'n 77 miljoen euro op.

Het systeem werd op 1 januari hervormd, maar sindsdien werd door de dienst binnen de federale overheidsdienst (FOD) FinanciŽn die de dossiers behandelt, geen enkele ruling meer goedgekeurd. Zo'n ruling garandeert dat de fiscus akkoord gaat.

De blokkering zou te wijten zijn aan de moeilijke interpretatie van een aantal punten in de wet van 12 mei 2014 tot wijziging van artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende het tax shelter-stelsel ten gunste van audiovisueel werk, zoals de berekening van het geld dat een producent mag ophalen.

De impact op de financiering van nieuwe films is niet te onderschatten. Diverse producenten hebben toch al besloten te wachten tot het probleem is opgelost alvorens op de markt te komen.

De impact voor de Vlaamse creatieve industrie en de Vlaamse filmproducenten is niet te onderschatten. Een hele creatieve sector is in gevaar.

Deze vraag betreft een transversale gemeenschapsaangelegenheid (cultuur en media). Het hoeft geen betoog dat eventuele juridische problemen rond de federale tax shelterregeling een impact hebben op het beleid vanuit de Gemeenschappen op het vlak van het stimuleren van lokale producties. Zou doet het het Vlaams Audiovisueel Fonds aan Productiesteun om lokale producties te stimuleren alsook producties naar Vlaanderen te lokken.

Graag had ik u volgende vragen voorgelegd :

1) Klopt de berichtgeving dat er juridische interpretatieproblemen sinds de hervorming van de tax shelter en kan u toelichten welke deze problemen waren / zijn ? Kan u toelichten hoe deze worden weggewerkt en kan u de eventuele oplossingen gedetailleerd toelichten naar inhoud toe en dan in het bijzonder wat betreft onder meer de berekening van het geld dat producenten mag ophalen ?

2) Kan u aangeven hoeveel aanvragen voor fiscale rulings er sinds 1 januari van dit jaar bij de dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken werden ingediend en vooral hoeveel rulings hieromtrent werden afgerond? Om hoeveel projecten gaat het en om welke budgetten gaat het (totaalbedrag) ? Hoe verklaart u deze gang van zaken ? Kan u uitvoerig toelichten ?

3) Heeft u hieromtrent reeds overleg gehad met de sector en / of de ministers van Cultuur van de respectieve Gemeenschappen ? Zo neen, waarom niet gezien de problemen reeds sinds 1 januari aanslepen ? Zo ja, kan u desgevallend toelichten naar inhoud en timing toe en welke resultaten vloeiden hieruit voort ?