Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-440

van Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) d.d. 13 februari 2015

aan de minister van Justitie

Antisemitisme - Beleid - Cijfers - Interfederaal Centrum voor Gelijke Kansen en Bestrijding van Discriminatie en Racisme (ICGK)

antisemitisme
officiŽle statistiek
Unia
gerechtelijke vervolging
Myria

Chronologie

13/2/2015 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/3/2015 )
19/6/2015 Rappel
24/9/2015 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-439

Vraag nr. 6-440 d.d. 13 februari 2015 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het aantal antisemitische daden in Frankrijk is vorig jaar, in vergelijking met 2013, verdubbeld. Het aantal gevallen van fysiek geweld is zelfs met 130 procent gestegen. Dat meldt de Crif, de Conseil Reprťsentatif des Institutions juives de France.

Ook in ons land bleek uit diverse mediaberichten dat er nog steeds sprake is van antisemitisme, waarbij naast verbaal geweld ook fysiek geweld niet wordt geschuwd.

Volgens de website antisemitisme.be zouden er in 2014 102 antisemitische incidenten hebben plaatsgevonden. Daarnaast was er de aanslag tegen het Joods Museum van BelgiŽ te Brussel.

Deze vraag betreft een transversale aangelegenheid - Gemeenschappen ťn Gewesten. Het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding werd immers in 2014 geÔnterfederaliseerd. Het werd daarbij bevoegd voor gewest- en gemeenschapsmateries. Teneinde zijn taak te kunnen uitoefenen is het belangrijk dat het over alle indicatoren betreffende racisme beschikt. De strijd tegen antisemitisme is hierbij een kerntaak, maar zonder cijfers vliegt men blind. Ook biedt samenwerking veel kansen om het fenomeen efficiŽnt aan te pakken, zowel op het vlak van preventie als van handhaving.

Ik had graag volgende vragen voorgelegd aan de minister:

1) Kan de minister aangeven of het cijfer van 102 antisemitische incidenten in ons land klopt, dan wel of er sprake is van meer/minder geregistreerde incidenten? Om welk soort misdrijven gaat het? Hoeveel mensen werden hiervoor op jaarbasis beboet of kregen een alternatieve straf opgelegd?

2) Hoeveel maal werd iemand veroordeeld voor respectievelijk antisemitisme en racisme? Kan de minister het aantal veroordelingen op jaarbasis geven in 2014 en kan hij eventueel eveneens ingaan op de strafmaat? Kan hij de cijfers uitvoerig duiden ten opzicht van de voorgaande jaren en aangeven of zijn beleid ter zake werkt?

3) Kan de minister uitvoerig toelichten welke maatregelen hij zal treffen om het antisemitisme daadwerkelijk terug te dringen en is er overleg gepland met de Gemeenschappen en de Gewesten? Kan dit uitvoerig worden toegelicht?

4) Kan de minister aangeven of hieromtrent overleg is geweest met het Interfederaal Centrum voor Gelijke Kansen en Bestrijding van Discriminatie en Racisme (ICGK) voor wat betreft het uitwerken van maatregelen op alle niveaus? Zo ja, kan hij dit toelichten? Zo neen, waarom niet?

Antwoord ontvangen op 24 september 2015 :

1) De federale politie heeft een analyse gemaakt aan de hand van de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG) met het oogmerk een zo volledig mogelijk beeld te verschaffen van het aantal geregistreerde antisemitische feiten. Gelet op de gevoelige aard van bepaalde gegevens die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer kunnen vormen, worden het zogenaamde ras of de etnische oorsprong, de politieke voorkeuren, de godsdienstige of filosofische overtuigingen, het syndicaal lidmaatschap en de seksuele geaardheid evenwel niet geregistreerd in de ANG. De federale politie kan bijgevolg geen nauwkeuriger en gedetailleerder antwoord betreffende antisemitisme verstrekken.

De gegevensbank van de statistisch analisten van het College van procureurs-generaal maakt eveneens geen onderscheid mogelijk tussen de zaken van racisme en xenofobie die specifiek betrekking hebben op antisemitisme.

Het Interfederale Centrum voor gelijke kansen ontvangt klachten voor feiten van antisemitisme en/of negationisme en hiervoor wordt doorverwezen naar mijn collega, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken.

2) Voor het opgevraagde jaar zijn er hieromtrent nog geen cijfers beschikbaar.

3) en 4) Justitie onderschrijft een actief beleid tegen discriminatie en racisme. In overleg met het Interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme, evenals met de Staatssecretaris voor Gelijke Kansen, wil Justitie de nationale coördinatie van maatregelen tegen antisemitisme structureren en optimaliseren.