Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-273

van Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) d.d. 4 december 2014

aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Geweld jegens holebi's - Aangiftebereidheid - Cijfers

seksuele minderheid
geweld
officiële statistiek
lichamelijk geweld
gerechtelijke vervolging
straffeloosheid

Chronologie

4/12/2014 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2015 )
19/6/2015 Rappel
8/7/2015 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-274

Vraag nr. 6-273 d.d. 4 december 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Deze vraag betreft gelijke kansen en is dus conform artikel 79 van het Reglement een bevoegdheid van de Senaat. Het betreft tevens een transversale aangelegenheid - gemeenschappen.

Uit divers onderzoek waaronder dat van John Vincke, socioloog aan Universiteit Gent, blijkt dat er sprake is van een toename van homofoob geweld.

Het Interfederaal Gelijkekansencentrum publiceerde voor 2012 de cijfers over discriminatie op grond van seksuele geaardheid. In 2012 registreerde het centrum 1315 dossiers van mogelijke discriminatie, waarvan 82 of 6,2% met betrekking tot seksuele geaardheid. Dit cijfer is vergelijkbaar met de 89 dossiers die in 2011 geregistreerd werden. Het centrum stelde echter wel een duidelijk merkbare stijging van de dossiers over, soms extreem, homofoob geweld vast.

Om een duidelijker beeld te krijgen op een mogelijke toename van de aangiftes van gewelddadige agressie ten aanzien van holebi's zijn er sinds 2008 richtlijnen voor de parketten om agressiedaden tegen holebi's aan te pakken.

Uit onderzoek dat werd uitgevoerd in opdracht van de toenmalige minister van Justitie, bleek dat één op drie holebi's zich minstens één keer per maand onveilig voelt omwille van zijn of haar geaardheid. Bijna zes op tien homo's kreeg al te maken met verbaal geweld. Twintig procent van de ondervraagden werd al bedreigd, tien procent was het slachtoffer van fysieke agressie.

1) Kan de minister aangeven, en dit op jaarbasis voor de laatste drie jaar, hoeveel personen werden vervolgd wegens homofobe feiten? Kunnen deze cijfers uitvoerig worden toegelicht?

2) Kan hij aangeven, en dit op jaarbasis voor de laatste drie jaar, hoeveel aangiftes werden gedaan van verbaal of fysiek geweld jegens holebi's? Kunnen deze cijfers worden opgesplitst per stad of regio om een duidelijk beeld te krijgen van waar de meeste feiten zich voordoen?

3) Bevestigen de laatste cijfers waarover de minister beschikt, de toename van het aantal aangiftes? Zo ja, is er sprake van een werkelijke toename van het aantal feiten of is de aangiftebereidheid toegenomen? Kunnen de recentste cijfers hierover worden vrijgegeven en uitvoerig worden toegelicht?

4) Kan hij op jaarbasis voor de laatste drie jaar aangeven hoeveel daders van verbaal en fysiek homofoob geweld respectievelijk werden beboet en/of tot een gevangenisstraf veroordeeld? Wat leidt hij uit deze cijfers af? Is hij van plan nieuwe maatregelen te nemen?

5) Kan hij aangeven welke maatregelen er zullen worden getroffen om de aangiftebereidheid voor geweld jegens holebi's te verhogen? Kan dit inhoudelijk worden toegelicht? Wat is het tijdspad?

Antwoord ontvangen op 8 juli 2015 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen :

Hierna vindt u een antwoord op de vragen 2 en 3 die betrekking hebben op de aangifte van feiten van homofobie bij de politiediensten. De antwoorden inzake het vervolgingsbeleid en de strafrechtelijke veroordeling vallen onder de bevoegdheid van mijn collega K. Geens, de minister van Justitie, aan wie de vraag ook gericht is.

De federale politie heeft een analyse gemaakt aan de hand van de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG), zie de tabel hierna. Hieruit blijkt dat de feiten van homofobie, zoals ook gepubliceerd op de website www.polfed.be, uitsluitend slaan op de misdrijven die in het kader van de antidiscriminatiewet van 2007 zijn geregistreerd.

Aantal geregistreerde feiten inzake discriminatie periode 2011 – 3de trimester 2014

Bescherming personen

Discriminatie

Subklasse

2011

2012

2013

Trim. 3 2014

Andere discriminatie

83

81

78

66

Homofobie

87

162

141

142

Racisme en xenofobie

998

1 017

819

801

Totaal:

1 168

1 260

1 038

1 009

De « gewone » misdrijven (zoals verbaal en fysiek geweld) die wegens homofobie worden gepleegd, vallen niet onder die categorie. Voor die misdrijven maakt de homofobe aard geen wezenlijk deel uit van de nomenclatuur die wordt gebruikt om de processen-verbaal in de ANG te kwalificeren. Voor die informatie is er dus geen verplicht veld voorzien, wat maakt dat de vermelding van de homofobe aard facultatief is. Daardoor heeft de federale politie in de ANG niet voldoende middelen ter beschikking om een antwoord te geven op uw specifieke vragen over geweld jegens holebi's.