Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1995

van Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) d.d. 16 oktober 2018

aan de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken

Federale musea en het Algemeen Rijksarchief - Gestolen of verdwenen kunstwerken - Inventaris - Regels bruikleen - Stand van zaken

federale wetenschappelijke en culturele instellingen
museum
archief
zaakregister
kunstvoorwerp
cultureel erfgoed
bescherming van het erfgoed

Chronologie

16/10/2018 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/11/2018 )
9/12/2018 Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1994
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2232

Vraag nr. 6-1995 d.d. 16 oktober 2018 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Een goede preventie van diefstal binnen musea of archieven impliceert de gedetailleerde opname en omschrijving van elk stuk in een inventaris met foto en een regelmatige standplaatscontrole.

Ook moeten er duidelijke regels zijn voor bruikleen, met een beperkte termijn en een systematische opvolging.

De federale overheid staat in ons land nog steeds in voor vele prachtige collecties in diverse musea, zoals het Museum voor Kunst en Geschiedenis, het Koninklijk Museum voor Midden Afrika en de Musea voor Schone Kunsten. Aangezien in sommige musea tot 80 % van de collectie in archief of in depot zit is een permanente opvolging aangewezen.

Deze vraag betreft een transversale aangelegenheid met de Gemeenschappen (cultuur en media). De bescherming van ons cultuurpatrimonium is een gedeelde bevoegdheid waarbij het federale luik eerder de handhaving betreft alsook de federale musea en wetenschappelijke instellingen en het daarin opgenomen cultuurpatrimonium.

In dit verband heb ik volgende vragen:

1) Kunt u gedetailleerd, voor elk museum evenals voor het Algemeen Rijksarchief, meedelen of er binnen hun collecties stukken zoek zijn? Kan gedetailleerd per museum worden toegelicht waarover het gaat en wat de geschatte waarde is ?

2) Kunt u meedelen of er per museum regelmatig standplaatscontroles plaatsvinden van de volledige inventaris en er systematisch wordt bijgehouden waar welke stukken zich bevinden in alle federale musea, wetenschappelijke instellingen en het Rijksarchief? Zo neen, waarom niet? Acht u dit niet aangewezen?

3) Kan u toelichten hoeveel stukken er vermist zijn in de federale musea en het Rijksarchief en wat hiervan de totale waarde is ?

4) Kunt u toelichten hoeveel verdwenen stukken er werden teruggevonden? Kunt u deze cijfers desgevallend duiden ?

5) Welke zijn de regels inzake bruikleen, in het bijzonder voor de bruikleen aan federale instellingen, administraties of beleidscellen? Hoe verloopt de opvolging ervan en wordt ook hier jaarlijks een actieve inventaris gemaakt met controle? Kan dit zeer gedetailleerd worden toegelicht want in het verleden gaf dit soms aanleiding tot problemen.

6) Meent u dat de regels en vooral de daadwerkelijke opvolging en controle moeten worden aangescherpt? Zo neen, waarom niet? Zo ja, kan dit gedetailleerd worden toegelicht?

7) Kunt u meedelen of er voor alle verdwenen stukken uit de federale musea een klacht werd ingediend? Werd een gedetailleerde fiche van elk kunstwerk ook systematisch doorgegeven aan de Cel gestolen kunst voor opname in de databank ?

8) Kan u meedelen of er de jongste drie jaar nog stukken verdwenen zijn uit de federale musea ? Zo ja, om hoeveel stukken gaat het ? Kan u ze omschrijven en meedelen of deze internationaal werden geseind ? Welke lessen werden hieruit getrokken ?