Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1992

van Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) d.d. 16 oktober 2018

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen

Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI ) - Inventaris - Collectiebestanden die verloren zijn gegaan - Gegevensbank - Regels voor raadpleging en uitleen aan derden - Rapport van het Rekenhof

federale wetenschappelijke en culturele instellingen
museum
kunstvoorwerp
nationale bibliotheek
zaakregister
gegevensbank
audit
gegevensbescherming
cultureel erfgoed
bescherming van het erfgoed

Chronologie

16/10/2018 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/11/2018 )
17/11/2018 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1993

Vraag nr. 6-1992 d.d. 16 oktober 2018 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Een goede preventie van diefstal binnen musea of archieven impliceert de gedetailleerde opname en omschrijving van elk stuk in een inventaris met foto en een regelmatige standplaatscontrole.

Er moeten ook duidelijke regels zijn voor bruikleen, met een beperkte termijn en een systematische opvolging.

De federale overheid staat in ons land nog steeds in voor vele prachtige collecties in diverse musea, zoals het Museum voor Kunst en Geschiedenis, het Koninklijk Museum voor Midden Afrika en de Musea voor Schone Kunsten. Aangezien in sommige musea tot 80 % van de collectie in archief of in depot zit is een permanente opvolging aangewezen.

Het recente rapport van het Rekenhof "Cultureel en Wetenschappelijk patrimonium van de federale Staat" werpt heel wat vragen op.

Niet alle instellingen hebben voor de beveiliging van de verzameling procedures uitgewerkt voor consultatie door derden, in het bijzonder wat betreft specimina. Niet overal zijn er duidelijke regels voor wie een werk of een specimen heeft ontleend.

Ik haal even aan uit het rapport : "Maatregelen om verlies of beschadiging van werken tegen te gaan, ontbreken vaak. Omdat de stockering soms chaotisch verloopt en de verantwoordelijken de bewaar en tentoonstellingsruimten onregelmatig betreden, merken ze een verlies niet altijd op. Verschillende musea wijzen erop dat ze door de staat van de gebouwen hun taken niet professioneel kunnen uitvoeren, zodat zich geregeld ongelukken voordoen."

Even verder luidt: "Vaak wordt de informatie bewaard op een gedeelde schijf waardoor niet gemachtigde personen de lijsten kunnen bewerken. De Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI) hebben op dit vlak meestal geen doordacht beleid. Sommige hebben geen instructies voor de te gebruiken opslagruimte en nemen onvoldoende back ups. Een plan om de continuÔteit van de gegevens te waarborgen ontbreekt overal. Nochtans gaan gegevens effectief verloren. Zo verloor het Prentenkabinet van de Koninklijke Bibliotheek van BelgiŽ (KBB) in 2009 door een servercrash een bestand met een snelinventarisatie van dubbels en prenten zonder inventarisnummer. De gegevens zijn nog niet hersteld."

Deze vraag betreft een transversale aangelegenheid met de Gemeenschappen (cultuur en media). De bescherming van ons cultuurpatrimonium is een gedeelde bevoegdheid. Het federale luik betreft eerder de handhaving alsook de federale musea en de wetenschappelijke instellingen en het daarin opgenomen cultuurpatrimonium.

In dit verband heb ik volgende vragen:

1) Kunt u volgende passage van het rapport van het Rekenhof duiden : "Maatregelen om verlies of beschadiging van werken tegen te gaan, ontbreken vaak. Omdat de stockering soms chaotisch verloopt en de verantwoordelijken de bewaar en tentoonstellingsruimten onregelmatig betreden, merken ze een verlies niet altijd op. "? Hoe reageert u op deze vaststellingen ?

2) Hoeveel werken die bewaard worden door de Federale Wetenschappelijke Instellingen zijn de jongste drie jaar beschadigd ? Kunt u de werken opsommen en meedelen of deze herstelbaar of niet waren? Werden deze ondertussen reeds hersteld?

3) Kunt u meedelen of alle Federale Wetenschappelijke Instellingen duidelijke richtlijnen hebben uitgewerkt voor het betreden van de stockeringsruimtes? Zo neen, waarom niet? Zo ja, kan u gedetailleerd toelichten ?

4) Kunt u volgende passage duiden : "Verschillende musea wijzen erop dat ze door de staat van de gebouwen hun taken niet professioneel kunnen uitvoeren, zodat zich geregeld ongelukken voordoen."? Waarover gaat dit? Over welke "ongelukken" gaat het en welke werken werden getroffen? Hoe reageert u als bevoegde beleidsmaker op deze vaststelling?

5) Vindt u het aangewezen dat informatie betreffende de collecties op gedeelde schijven wordt bewaard waardoor een niet gemachtigde persoon deze lijst kan bewerken? Wat gaat u hieraan doen? Kunt u de maatregelen, evenals het budget en het tijdschema toelichten?

6) Kunt u meedelen of alle Federale Wetenschappelijke Instellingen een back up hebben van hun volledige collectie en specimengegevens? Zo ja, kunt u dit toelichten? Zo neen, waarom niet en is dit niet hoogdringend?

7) Zijn de gegevens van het Prentenkabinet van de Koninklijke Bibliotheek van BelgiŽ intussen reeds integraal hersteld? Zo ja, kunt u dit toelichten? Zo neen, wanneer wordt de inventaris terug samengesteld en wanneer zal deze up to date zijn ?

8) Kunt u meedelen of er in 2009, buiten de gegevens van het Prentenkabinet van de Koninklijke Bibliotheek van BelgiŽ, nog andere bestanden met gegevens over de collecties van Federale Wetenschappelijke Instellingen verloren gingen? Zo ja, welke ?

9) Hoe reageert u als bevoegde beleidsmaker op de vaststelling van het Rekenhof dat een plan om de continuÔteit van de gegevens te waarborgen overal ontbreekt ? Kunt u zeer gedetailleerd meedelen hoe aan deze kritiek zal worden tegemoetgekomen en wat het tijdschema en de inhoud is van deze maatregelen ?

Antwoord ontvangen op 17 november 2018 :

De federale musea en de wetenschappelijke instellingen vallen onder de bevoegdheid van de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken.