Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1987

van Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) d.d. 16 oktober 2018

aan de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken

Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI) - Collectiebeheer - Kunstcollecties - Niet registratie van schenkingen - Rapport van de Rekenhof

federale wetenschappelijke en culturele instellingen
kunstvoorwerp
museum
schenking
zaakregister
audit
cultureel erfgoed
bescherming van het erfgoed

Chronologie

16/10/2018 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/11/2018 )
9/12/2018 Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1986
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2228

Vraag nr. 6-1987 d.d. 16 oktober 2018 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Een goede preventie van diefstal binnen musea of archieven impliceert de gedetailleerde opname en omschrijving van elk stuk in een inventaris met foto en een regelmatige standplaatscontrole.

Er moeten ook duidelijke regels zijn voor bruikleen, met een beperkte termijn en een systematische opvolging.

De federale overheid staat in ons land nog steeds in voor vele prachtige collecties in diverse musea, zoals het Museum voor Kunst en Geschiedenis, het Koninklijk Museum voor Midden Afrika en de Musea voor Schone Kunsten. Aangezien in sommige musea tot 80 % van de collectie in archief of in depot zit is een permanente opvolging aangewezen.

Het recente rapport van het Rekenhof

"Cultureel en Wetenschappelijk patrimonium van de federale Staat" werpt heel wat vragen op.

Deze vragen betreffen de gebrekkige registratie van de schenkingen door stichtingen en particulieren aan onze musea, bibliotheken, archieven en wetenschappelijke instellingen.

Volgende passage verontrust mij zeer : "Bij de inventarisatie is er achterstand. Vooral grote schenkingen of overdrachten raken niet verwerkt en blijven ongeregistreerd en zonder vaste standplaats."

Deze vraag betreft een transversale aangelegenheid met de Gemeenschappen (cultuur en media). De bescherming van ons cultuurpatrimonium is een gedeelde bevoegdheid. Het federale luik betreft eerder de handhaving alsook de federale musea en de wetenschappelijke instellingen en het daarin opgenomen cultuurpatrimonium.

In dit verband heb ik volgende vragen:

1) Hoe reageert u als beleidsverantwoordelijke op volgende passage van het rapport van het Rekenhof : "Bij de inventarisatie is er achterstand. Vooral grote schenkingen of overdrachten raken niet verwerkt en blijven ongeregistreerd en zonder vaste standplaats."?

2) Bent u het met mij eens dat dit dringend anders moet en dat dit nefast is voor toekomstige schenkingen?

3) Hoeveel schenkingsdossiers hebben de Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI) de jongste drie jaar jaarlijks ontvangen? Kunt u het aantal objecten per schenking en de waarde per collectie weergeven? Welke schenkingen komen het meeste voor (categorie)?

4) Hoe kunt u garanderen dat de collecties en de stukken die worden geschonken ongeschonden blijven? Deze worden immers niet altijd geregistreerd, waardoor malafide personen ze kunnen ontvreemden?

5) Kunt u zeer specifiek meedelen welke collecties nog niet integraal werden geregistreerd ? Om hoeveel stukken gaat het bij benadering ? Kunt u in het bijzonder meedelen of en zo ja tegen wanneer men al deze stukken zal hebben geregistreerd?

6) Kunt u garanderen dat vandaag elke schenking terstond en integraal wordt geregistreerd, overeenkomstig de internationale standaarden? Kunt u tegelijk garanderen dat in de toekomst de registratie van schenkingen en de gedetailleerde omschrijving van de stukken niet langer maanden en zelfs jaren zal aanslepen?

7) Hoe reageert u als beleidsverantwoordelijke op volgende passage : "Er zijn ook perioden waarin voor bepaalde collecties geen of beperkte registraties gebeurden. Bovendien raken registers zoek. Ook de vele oude registers zijn nog niet allemaal volledig in de collectiebeheerssystemen opgenomen."?

8) Kunt u gedetailleerd oplijsten welke registers concreet zoek zijn? Hoe gaat men hiermee om? Worden nieuwe registers aangemaakt? Kunt u zeer gedetailleerd toelichten wat de acties en het tijdschema zijn?

9) Werd op korte termijn een volledige controle van de standplaats van de stukken bevolen, gezien het zoek raken van de registers van deze stukken? Zo neen, waarom niet?

10) Hoe gaat u, in het licht van de vaststellingen die voortvloeien uit het rapport van het Rekenhof, de retro inventarisatie initiatieven van de Federale Wetenschappelijke Instellingen concreet budgettair ondersteunen? Deze werden veelal gefinancierd door Belspo. Wordt dit voortgezet of komt er een nieuwe enveloppe ?