Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1973

van Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) d.d. 2 oktober 2018

aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Extreemrechts en extreemlinks - Geweldsdreiging - Toename - Indicatoren - Aantal daden van geweld - Handhaving - Deradicalisering

extreem rechts
extreem links
vereniging
geweld
openbare veiligheid

Chronologie

2/10/2018 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/11/2018 )
9/12/2018 Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1974
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2225

Vraag nr. 6-1973 d.d. 2 oktober 2018 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Nederlandse Nationaal CoŲrdinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) waarschuwt voor een groeiend zelfvertrouwen bij rechtsextremisten. De focus blijft gericht op acties tegen de vermeende islamisering van Nederland, de komst van asielzoekers en het veronderstelde verlies van de Nederlandse identiteit. Geweld door eenlingen of kleine groepen is volgens de NCTV denkbaar. Links extremistische groepen hebben de afgelopen maanden nauwelijks acties uitgevoerd.

Nederlandse extreemrechtse groeperingen zijn vooral actief met intimiderende en radicale acties, maar er zijn geen aanwijzingen dat zij gewelddadig zouden willen gaan opereren. Rechts in Verzet (RiV), een afsplitsing van Pegida, is een nieuwe groepering met enkele leden die de laatste periode verantwoordelijk was voor een aantal intimiderende protestacties. Opvallend is verder dat sommige extreemrechtse groeperingen aan zelfvertrouwen lijken te winnen. Daarmee neemt onder meer de kans toe op confrontatiegeweld met extreemlinkse tegendemonstranten. In algemene zin wordt al langer ingeschat dat ernstig extreemrechts geweld voornamelijk voorstelbaar is vanuit snel radicaliserende groepjes of eenlingen.

Wat betreft het transversaal karakter van de vraag : de verschillende regeringen en schakels in de veiligheidsketen zijn het eens over de fenomenen die de komende vier jaar prioritair moeten worden aangepakt. Die staan gedefinieerd in de kadernota Integrale Veiligheid en het Nationaal Veiligheidsplan voor de periode 2016 2019, en werden besproken tijdens een InterministeriŽle Conferentie, waarop ook de politionele en justitiŽle spelers aanwezig waren. Het betreft aldus een transversale aangelegenheid met de Gewesten waarbij de rol van de Gewesten vooral ligt in het preventieve luik.

Graag had ik dan ook volgende vragen voorgelegd aan u :

1) Kan u meedelen of uzelf of de respectieve veiligheidsdiensten over informatie beschikken die wijst op een toegenomen zelfvertrouwen bij extreemrechtse groeperingen waarbij het risico op geweld door eenlingen of kleine groepen denkbaar is? Is er met andere woorden een gelijkaardige tendens bij ons zichtbaar als in Nederland wat betreft extreem rechts en/of extreem links? Zo ja, kan u dat toelichten?

2) Kan u meedelen, voor de laatste drie jaar en op jaarbasis, hoeveel rechtsextremistische groeperingen er zijn bijgekomen? Kan u meedelen hoeveel leden en of sympathisanten ze tellen? Zo neen, over welke andere cijfermatige indicatoren beschikt u? Kan u die toelichten ?

3) Is er sprake van een toegenomen dreiging van het geweld en/of aanslagen vanwege extreemrechtse groeperingen of individuen? Kan u dat toelichten?

4) Hoeveel daden van geweld, intimidatie en/of pogingen tot aanslagen vonden er de laatste drie jaar plaats vanwege extreemrechtse groeperingen? Is er sprake van een toename? Kan u dat toelichten?

5) Is er sprake van een toegenomen risico van snel radicaliserende extreemrechtse of linkse groepen of eenlingen? Kan u die duiden en meedelen hoe er tegen wordt opgetreden met " counternarrative " en desgevallend ook op het vlak van deradicalisering ?

6) Kan u meedelen of er de laatste drie jaar extreemrechtse websites die vanuit ons land opereerden offline werden gehaald op vraag van de politie en/of de inlichtingendiensten? Zo neen, hoe verklaart u dat, aangezien er volgens diverse bronnen sprake zou zijn van een toename? Zo ja, kan u dat cijfermatig duiden ?