Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1955

van Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) d.d. 6 september 2018

aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Europese Toezichthouder gegevensbescherming (EDPS) - Ontwerptekst van de Europese Commissie - Opnemen van vingerafdrukken in identiteitskaart

eerbiediging van het privť-leven
gegevensbank
openbare veiligheid
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming
identiteitsdiefstal
biometrie
identiteitsbewijs
voorstel (EU)
paspoort

Chronologie

6/9/2018 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/10/2018 )
9/12/2018 Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1956
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1957
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2219

Vraag nr. 6-1955 d.d. 6 september 2018 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Europese Commissie presenteerde op 17 april 2018 een voorstel voor nieuwe paspoorten en identiteitskaarten waarop gegevens van gezichtskenmerken en vingerafdrukken opgeslagen moeten worden. Het beoogde doel is om terrorisme en misdaad tegen te gaan bij het vrije reizen binnen de Europese Unie (EU).

De Europese toezichthouder voor gegevensbescherming stelt in haar Opinie 7/2018 dat het niet noodzakelijk lijkt om zowel gezichtskenmerken als vingerafdrukken in het identiteitsbewijs op te nemen. Ook het verplichte vooronderzoek naar de impact van deze maatregel wijst volgens de toezichthouder niet uit dat dit noodzakelijk is.

Identiteitsfraude kan voldoende worden tegengegaan met maatregelen die minder de privacy schenden, zoals de gezichtsafbeelding die nu reeds voorhanden is.

De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS) vindt het geenszins een uitgemaakte zaak dat als er biometrische gegevens in het paspoort worden opgenomen, dit dan automatisch ook voor de identiteitskaart zou moeten gelden. Identiteitskaarten worden vaak voor hele andere doelen gebruikt dan om te reizen.

De Commissie zou daarom eerst een grondige analyse moeten uitvoeren. Ook moet er vanwege de toezichthouder een expliciet verbod komen op het creŽren van centrale databases met deze vingerafdrukken en zouden de gegevens alleen voor de specifiek benoemde doelen mogen worden gebruikt. Volgens artikel 10 van het voorstel van de Europese Commissie mogen de gegevens gebruikt worden voor het bepalen van de echtheid van het identiteitsbewijs en voor het verifiŽren van de identiteit aan de hand van de kaart.

Wat betreft het transversaal karakter: de verschillende regeringen en schakels in de veiligheidsketen zijn het eens over de fenomenen die de komende vier jaar prioritair moeten worden aangepakt. Die worden gedefinieerd in de kadernota integrale veiligheid en het nationaal veiligheidsplan voor de periode 2016 2019, en werden besproken tijdens een interministeriŽle conferentie, waarop ook de politionele en justitiŽle spelers aanwezig waren. Het betreft aldus een transversale aangelegenheid met de Gewesten waarbij de rol van de Gewesten vooral ligt in het preventieve luik. Identiteitsfraude maakt hier deel van uit.

Ik had hieromtrent volgende vragen:

1) Bent u vertrouwd met Opinie 7/2018 van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS) over voorstel nr. 2018/0104 van de EU betreffende het opnemen van vingerafdrukken in identiteitskaarten? Kunt u aangeven of de regering en uzelf hieromtrent reeds een standpunt hebben ingenomen en kunt u dit uitvoerig toelichten? Zo neen, waarom niet?

2) Deelt u het standpunt dat gezichtsafbeeldingen en vingerafdrukken beschouwd moeten worden als gevoelige persoonsgegevens en aldus bijzondere bescherming verdienen?

3) Wat is uw reactie op de conclusie van de EDPS dat het desbetreffende EU voorstel niet voldoende rechtvaardigt waarom twee soorten biometrische data (gezichtsafbeelding en vingerafdrukken) op ID kaarten opgeslagen moeten worden, terwijl het gestelde doel ook met minder indringende middelen bereikt kan worden? Kunt u dit zeer uitvoerig toelichten?

4) Deelt u de mening dat de noodzakelijkheid en proportionaliteit van het verwerken van biometrische data zoals vingerafdrukken in deze context opnieuw tegen het licht zou moeten worden gehouden? Zo neen, waarom niet?

5) Bent u het ermee eens met het bijkomend subargument van de Europese toezichthouder dat er een expliciet verbod moet komen op het creŽren van centrale databanken met deze vingerafdrukken, dat de gegevens alleen voor de voor de specifieke doelen mogen worden gebruikt en dat in casu de gegevens enkel mogen gebruikt worden voor de controle van de echtheid van het identiteitsbewijs? Kunt u dit zeer gedetailleerd toelichten?

6) Bent u zich bewust van de enorme impact op de privacy die het afnemen van de vingerafdruk inhoudt? Kunt u aangeven wat de stand van zaken is betreffende een eerder voorontwerp van wet dat afgeschoten werd door de privacycommissie?

7) Voor het internationaal paspoort zijn de vingerafdrukken reeds verplicht. Klopt het dat de in het paspoort opgeslagen vingerafdrukken nergens gebruikt worden door de controlerende instanties?