Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1792

van Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) d.d. 9 maart 2018

aan de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken

Federale musea - Wetenschappelijke instellingen - Algemeen Rijksarchief - Gestolen of verdwenen kunstwerken - Stand van zaken en inventaris - Regels inzake bruikleen

federale wetenschappelijke en culturele instellingen
museum
archief
kunstvoorwerp
diefstal
zaakregister

Chronologie

9/3/2018 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/4/2018 )
9/12/2018 Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1791
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2192

Vraag nr. 6-1792 d.d. 9 maart 2018 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Een goede preventie van diefstal in musea en archieven veronderstelt de gedetailleerde opname en omschrijving van elk stuk in een inventaris met foto, waarbij een regelmatige standplaatscontrole plaatsvindt.

Ook moeten er duidelijk regels worden toegepast voor bruiklenen, waarbij de termijn beperkt is in duur en er een systematische opvolging geschiedt van de bruiklenen.

De federale overheid is in ons land nog steeds bevoegd voor vele prachtige collecties in diverse musea, zoals de Musea voor Kunst en Geschiedenis, het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika en de Musea voor Schone Kunsten. Aangezien in sommige musea tot 80 % van de collectie in archief / depot zit, is een permanente opvolging aangewezen.

Motivatie van het transversaal karakter van de vraag : deze vraag betreft een transversale gemeenschapsaangelegenheid (cultuur en media). De bescherming van ons cultuurpatrimonium is een gedeelde bevoegdheid, waarbij het federale luik eerder de handhaving betreft van de federale musea en de wetenschappelijke instellingen en het daarin opgenomen cultuurpatrimonium.

In dit kader heb ik volgende vragen voor u :

1) Kunt u gedetailleerd en respectievelijk per museum en voor het Algemeen Rijksarchief aangeven of er ook binnen hun collecties stukken zoek zijn ? Kan per museum gedetailleerd worden aangegeven waarover het gaat en wat de geschatte waarde is ?

2) Kunt u meedelen of er per museum regelmatig standplaatscontroles plaatsvinden van de algehele inventaris en er systematisch wordt bijgehouden waar welke stukken zich bevinden en dit in alle federale musea, in de wetenschappelijke instellingen en de daarin opgenomen collectiestukken, en het Rijksarchief ? Zo neen, waarom niet ? Acht u dit niet aangewezen ?

3) Kunt u toelichten hoeveel het totaal aantal vermiste stukken uit de federale musea en het Rijksarchief bedraagt ? Om welke waarde gaat het in het totaal ?

4) Hoeveel van de verdwenen stukken werden er teruggevonden ? Kunt u deze cijfers desgevallend duiden ?

5) Wat zijn de regels inzake bruikleen en dit in het bijzonder wat betreft de bruikleen aan federale instellingen, administraties of beleidscellen ? Hoe verloopt de opvolging ervan ? Wordt er ook hier jaarlijks een actieve inventaris gemaakt die gecontroleerd wordt ? Kan dit zeer gedetailleerd worden toegelicht, gezien dit in het verleden soms aanleiding gaf tot problemen ?

6) Meent u dat de regels – en vooral de daadwerkelijke opvolging en controle – moet worden aangescherpt ? Zo neen, waarom niet ? Zo ja, kan dit gedetailleerd worden toegelicht ?

7) Kunt u meedelen of er voor alle verdwenen stukken uit de federale musea een klacht werd ingediend ? Werd een gedetailleerde fiche van elk kunstwerk ook systematisch doorgegeven aan de cel « Kunst en Antiek » bij de federale politie met het oog op opname in de databank ?

8) Kunt u meedelen of er de jongste drie jaar nog stukken verdwenen zijn uit de federale musea ? Zo ja, om hoeveel stukken gaat het ? Kunt u ze omschrijven en meedelen of deze internationaal werden geseind ? Welke lessen werden hieruit getrokken ?