Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1738

van Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) d.d. 29 december 2017

aan de minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken

Veiligheid van de Staat (VSSE) - Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) - Social Media Intelligence (SOCMINT) - Personeelsleden - Aanwerving - Personeel met (Arabische) talenkennis en kennis van allochtone milieus

staatsveiligheid
geheime dienst
virtuele gemeenschap
extremisme
vreemde taal
migrant
aanwerving

Chronologie

29/12/2017 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/2/2018 )
9/12/2018 Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1737
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2189

Vraag nr. 6-1738 d.d. 29 december 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik verwijs naar het recente bijzonder interessante jaarverslag van het Comité I alsook naar uw antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 6-1669.

Wat betreft Social Media Intelligence (SOCMINT) zijn er diverse aanbevelingen :

- voor het beheer van deze bronnen is talenkennis en kennis van de allochtone milieus essentieel. De Veiligheid van de Staat (VSSE) en de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) zouden daarom de diversiteit in hun diensten moeten bevorderen ;

- het belang van SOCMINT neemt steeds toe. SOCMINT is echter arbeidsintensief en vergt de nodige techniciteit ;

- de capaciteit die de VSSE en de ADIV besteden aan SOCMINT is eerder beperkt. Om dat te verhelpen is verregaande samenwerking nodig.

Ik dank u voor uw snelle respons, maar ik heb nog enkele bijkomende vragen.

Wat betreft het transversaal karakter van deze vraag : in het Vlaams regeerakkoord wordt aandacht besteed aan het voorkomen van radicalisering en is er sprake van het oprichten van een cel met experten uit de diverse beleidsdomeinen om radicalisering te voorkomen, te detecteren en te remediëren, met één centraal aanspreekpunt en in samenwerking met andere overheden. De coördinatie van deze cel gebeurt door het Agentschap Binnenlands Bestuur. Vooral voor wat betreft de proactieve aanpak en de handhaving vervult de federale overheid een sleutelrol. In de toekomst zal ook een federale ambtenaar van de federale overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken deel uitmaken van deze cel. Het betreft aldus een transversale aangelegenheid met de gewesten. Ik verwijs tevens naar het recente actieplan van de Vlaamse regering ter preventie van radicaliseringsprocessen die kunnen leiden tot extremisme en terrorisme.

Ik had hieromtrent dan ook volgende vragen :

1) Hoe komt u tegemoet aan de vereiste om binnen SOCMINT meer personeel te hebben dat afdoende talenkennis en kennis heeft van allochtone milieus ? Welke inspanningen werden gedaan en hebben deze geleid tot bijkomende aanwervingen van personeelsleden die afdoende talenkennis en kennis van allochtone milieus hebben ? Kunt u dit toelichten ?

2) Hoe hebben de inspanningen voor het aanwerven van personeel met kennis van het Arabisch bij de ADIV zich concreet vertaald in effectieve aanwervingen ? Kunt u dit concreet toelichten ?