Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1735

van Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) d.d. 29 december 2017

aan de minister van Justitie

Terrorisme - Financiering - Strijd - Anonieme prepaid kredietkaarten vanuit niet-EU landen - Verbod - Europese aanpak

terrorisme
financiering
elektronisch betaalmiddel
witwassen van geld
traceerbaarheid

Chronologie

29/12/2017 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/2/2018 )
5/4/2018 Rappel
5/7/2018 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1734
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1736

Vraag nr. 6-1735 d.d. 29 december 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Anonieme prepaid kredietkaarten maken betalingen mogelijk zonder identificatie. Deze kaarten werken op dezelfde wijze als een kredietkaart, maar dan enkel op basis van een creditsaldo. Deze betalingen kunnen gelijk waar over de wereld plaatsvinden voor eender welk bedrag en worden gekoppeld aan het creditbedrag of aan referentiebanknummers die worden aangehouden in belastingparadijzen.

De Franse overheid heeft aangetoond dat dergelijke kaarten werden gebruikt door de terroristen die de aanslagen in Parijs uitvoerden.

De Europese Commissie werkt, samen met het Europees Parlement, aan het inperken van het bedrag dat anoniem kan worden opladen op deze kaarten (150 euro). In ons land bedraagt het grensbedrag reeds 150 euro. Hetzelfde kan echter niet gezegd worden van prepaid kredietkaarten uit niet-EU-landen en dan in het bijzonder kaarten die worden verstrekt vanuit belastingparadijzen. Op deze kaarten staan soms grote bedragen die via een prepaidkaart perfect anoniem kunnen worden aangewend in de Europese Unie (EU).

Wat betreft het transversaal karakter van deze vraag : in het Vlaams regeerakkoord wordt er aandacht besteed aan het voorkomen van radicalisering en is er sprake van het oprichten van een cel met experten uit de diverse beleidsdomeinen om radicalisering te voorkomen, te detecteren en eraan te remediëren, met één centraal aanspreekpunt en in samenwerking met andere overheden. De coördinatie van deze cel gebeurt door het Agentschap Binnenlands Bestuur. Vooral voor wat betreft de proactieve aanpak en de handhaving vervult de federale overheid een sleutelrol. In de toekomst zal ook een federale ambtenaar van de federale overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken deel uitmaken van deze cel. Het betreft aldus een transversale aangelegenheid met de gewesten. Ik verwijs tevens naar het recente actieplan van de Vlaamse regering ter preventie van radicaliseringsprocessen die kunnen leiden tot extremisme en terrorisme.

Ik had hieromtrent dan ook volgende vragen :

1) Welke stappen hebt u concreet gezet om een einde te stellen aan het aanwenden van prepaid kredietkaarten en andere prepaid bankkaarten van buiten de EU in de EU ?

2) Deelt u mijn bezorgdheid over de anonieme prepaid kredietkaarten uit niet-EU-landen en dan in het bijzonder kaarten die worden verstrekt vanuit belastingparadijzen ? Zo ja, kunt u dit toelichten ? Zo neen, waarom niet ?

3) Hoe staat u tegenover de verhoogde strijd tegen witwaspraktijken door de EU en steunt u de zienswijze dat de anonieme prepaid kaarten van buiten de EU zouden moeten worden geweigerd ? Wat is hier de stand van zaken (amendement op de anti-witwasrichtlijn) ? Wat is het standpunt van ons land ter zake ?

4) In hoeveel dossiers rond terrorisme werden deze anonieme prepaid kredietkaarten aangewend ?

Antwoord ontvangen op 5 juli 2018 :

De nieuwe antiwitwaswet van 18 september 2017 tot omzetting van de vierde richtlijn (EU) 2015/849 is op 16 oktober 2017 in werking getreden en heeft inzonderheid bepaalde aspecten met betrekking tot deze problematiek gewijzigd. Op 20 december 2017 hebben de Raad van de Europese Unie (EU) en het Europees Parlement een politiek akkoord bereikt over het voorstel van de Commissie om die richtlijn opnieuw te amenderen. Die nieuwe wijzigingen worden waarschijnlijk binnenkort bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie en treden in werking tegen eind 2019.

De wijzigingen betreffen inzonderheid de significante vermindering van de anonimiteit rond producten zoals prepaidkaarten. De richtlijn biedt de mogelijkheid om het gebruik van prepaidkaarten door de lidstaat te laten verbieden. Het aanvaarden van buitenlandse prepaidkaarten zal enkel nog mogelijk zijn indien het derde land de verplichtingen van de richtlijn nakomt. De voorbereidingen voor de omzetting van de richtlijn naar Belgisch recht zijn reeds gestart.

Het federaal parket beschikt niet over cijfers met betrekking tot het aantal dossiers inzake het gebruik van de anonieme prepaid kredietkaarten.