Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1689

van Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) d.d. 8 december 2017

aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) - « Operation Vigilant Guardian » - Verdachte die veiligheidsdispositief Zaventem filmt in november 2015 - Melding - Doorstroming van de informatie tussen de diensten

geheime dienst
terrorisme
informatieverwerking
toegang tot de informatie

Chronologie

8/12/2017 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 )
5/4/2018 Rappel
9/12/2018 Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1690
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1691
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2182

Vraag nr. 6-1689 d.d. 8 december 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik verwijs naar het recente bijzonder interessante jaarverslag van het Comité I.

Deze vraag betreft de belangrijke kwestie van de informatiedoorstroming (intern en extern).

Uit drie casussen kon het Comité I afleiden dat de informatiestroom in het kader van de « Operation Vigilant Guardian » vanop het terrein niet tot alle geledingen en mogelijk betrokken diensten was doorgedrongen.

In een verslag van november 2015 melden de militairen die in het kader van « Operation Vigilant Guardian » (OVG) instaan voor de inlichtingengaring dat een persoon vanuit de wagen het veiligheidsdispositief van de militairen filmde. Betrokkene had daarbij zijn aangezicht bedekt.

Wat betreft het transversaal karakter van deze vraag : in het Vlaams regeerakkoord wordt aandacht besteed aan het voorkomen van radicalisering en is er sprake van het oprichten van een cel met experten uit de diverse beleidsdomeinen om radicalisering te voorkomen, te detecteren en te remediëren, met één centraal aanspreekpunt en in samenwerking met andere overheden. De coördinatie van deze cel gebeurt door het Agentschap Binnenlands Bestuur. Vooral inzake de proactieve aanpak en de handhaving vervult de federale overheid een sleutelrol. In de toekomst zal ook een federale ambtenaar van de federale overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken deel uitmaken van deze cel. Het betreft aldus een transversale aangelegenheid met de gewesten. Ik verwijs tevens naar het recente actieplan van de Vlaamse regering ter preventie van radicaliseringsprocessen die kunnen leiden tot extremisme en terrorisme.

Ik had hieromtrent dan ook volgende vragen :

1) Wat was de inhoud van de melding in november 2015 over een persoon die zijn gezicht verborg toen hij het veiligheidsdispositief van de militairen aan de luchthaven van Zaventem filmde ? Werd deze persoon of werden de beelden die werden gemaakt naderhand teruggevonden ? Of werd de identiteit van deze persoon naderhand achterhaald en werden de aangegeven feiten naderhand vastgesteld ? Werden er concrete opvolgacties ondernomen ? Zo ja, welke ? Zo neen, waarom niet ?

2) Met wie, met welke diensten en op welk tijdstip werd deze gedetailleerde melding op de luchthaven van Zaventem in november 2015 gedeeld ? Graag een gedetailleerd overzicht.

3) Wordt de informatie van de eenheden die opereren onder « Operation Vigilant Guardian » inzake de vermeende aanwezigheid van verdachte individuen of ingeseinde personen vandaag systematisch en snel gedeeld met alle betrokken diensten, waaronder het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD), de politiediensten en de Veiligheid van de Staat (VSSE) ? Kunt u dit uitvoerig toelichten ? Is er hieromtrent een protocol opgesteld ?

4) Werd deze melding over het filmen van het veiligheidsdispositief door ADIV behandeld en geëvalueerd ? Zo ja, wanneer en wat was de inschatting ? Werd deze informatie - al dan niet onder voorwaardelijke wijze - verder gedeeld ? Wat werd er met dit rapport gedaan eenmaal het werd doorgegeven aan de ADIV ?