Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1674

van Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) d.d. 29 november 2017

aan de minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken

Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid (ADIV) - Vast ComitÚ I - Informatiepositie - Databeheer

geheime dienst
documentenbeheer
elektronisch document management
computerprogramma
digitalisering

Chronologie

29/11/2017 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/12/2017 )
22/12/2018 Antwoord

Vraag nr. 6-1674 d.d. 29 november 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik verwijs naar het recente bijzonder interessante jaarverslag van het Vast ComitÚ I.

Volgens het Vast ComitÚ I vormt het dataverkeer bij de ADIV een groot risico. Het betreft zowel de opslag van informatie als het beheer. Het opzoeken is tijdrovend en bovendien is er geen garantie dat alle juiste en beschikbare info wordt gevonden. Deze reeds lang aanslepende situatie legt en - ik citeer - "en belangrijke hypotheek op de kwaliteit van de informatiepositie"

Wat betreft het transversaal karakter van deze vraag: in het Vlaams regeerakkoord wordt er aandacht besteed aan het voorkomen van radicalisering en is er sprake van het oprichten van een cel met experten uit de diverse beleidsdomeinen om radicalisering te voorkomen, te detecteren en eraan te remediŰren, met ÚÚn centraal aanspreekpunt en in samenwerking met andere overheden. De co÷rdinatie van deze cel ligt bij het Agentschap Binnenlands Bestuur. De federale overheid vervult een sleutelrol op het vlak van de proactieve aanpak en de handhaving. In de toekomst zal ook een federale ambtenaar van de FOD Binnenlandse Zaken deel uitmaken van deze cel. Het betreft aldus een transversale aangelegenheid met de gewesten. Ik verwijs tevens naar het recente actieplan van de Vlaamse regering ter preventie van radicaliseringsprocessen die kunnen leiden tot extremisme en terrorisme.

Ik heb hieromtrent volgende vragen:

Hoe reageert u op de vaststellingen van het Vast ComitÚ I voor wat betreft de problemen rond de opslag en het beheer van de informatie, wat dus een hypotheek legt op de kwaliteit van de informatie? Welke concrete stappen werden reeds ondernomen en zullen nog worden ondernomen om de opgelijste problemen rond het databeheer weg te werken? Kunt u de bedragen en de inhoud uitvoerig toelichten?

Antwoord ontvangen op 22 december 2018 :

Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te willen vinden op de door hem gestelde vragen.

Sinds de vaststellingen van het Vast Comité I betreffende de problemen rond opslag en beheer van de informatie in 2005 en het gedetailleerd onderzoeksverslag van november 2006 dat daaruit voortvloeiende, blijft ADIV werken aan oplossingen. In 2007 werd een werk- en investeringsprogramma voorgesteld : gebruik van Sharepoint voor het opzetten van een document management capaciteit, optimalisatie van de zoekmogelijkheden van Sharepoint, definitie van metadata evenals het verzamelen en de exploitatie ervan, het opzetten van een gezamenlijke database en de graduele digitalisatie van het Centrum voor documentatie (CDOC), het papieren archief van ADIV. Rekening houdend met de budgettaire beperkingen, konden de investeringen pas in 2013 beginnen.

Voor het Modern Informatie Systeem, aangekocht in 2015, zal bijkomende analysesoftware aangekocht worden. De aankoop van een scanner + OCR- en vertaalsoftware voor een bedrag van 425 000 euro is gepland om het papieren archief van het CDOC te digitaliseren en voor de diensten die er behoefte aan hebben, vertalingen van documenten vanuit het Arabisch en het Russisch mogelijk te maken.

Een Information management Cell werd midden 2013 opgericht om het informatiebeheer te verbeteren. Deze cel heeft een metadata-informatiebeheersmodel uitgewerkt dat op Sharepoint functioneert in samenwerking met de verschillende diensten. De kostprijs voor de zoekmotor en voor de aanpassingen die noodzakelijk zijn om het beheermodel te laten functioneren, bedraagt 400 000 euro.