Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1672

van Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) d.d. 29 november 2017

aan de minister van Justitie

Vast ComitÚ I - Voorspellend karakter van de inlichtingendienst - Behoefte aan feedback

staatsveiligheid
geheime dienst

Chronologie

29/11/2017 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/12/2017 )
31/1/2018 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1673

Vraag nr. 6-1672 d.d. 29 november 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik verwijs naar het recente bijzonder interessante jaarverslag van het ComitÚ I.

"Het Vast ComitÚ I stelde vast dat beide inlichtingendiensten vooral beschrijvende en verklarende inlichtingen verschaft en minder voorspellende. De Intelligence Outlook Bulletins (IOB) van de Divisie I van de ADIV vormde hierop een uitzondering. Voor zover de bevoegde (gerechtelijke, politionele, politieke) overheden van de inlichtingendiensten mogelijke scenario's en onderbouwde hypotheses zouden willen aangereikt krijgen om op die manier bepaalde acties in gang te zetten, dan waren de door de diensten verschafte inlichtingen daarvoor doorgaans minder geschikt."

Een ander probleem is het bestaan van enkele lacunes, zoals de mate waarin de wensen of behoeftes van de afnemers van de informatie worden kenbaar gemaakt en het gebrek aan feedback achteraf.

Wat betreft het transversaal karakter van deze vraag: in het Vlaams regeerakkoord wordt aandacht besteed aan het voorkomen van radicalisering en is er sprake van het oprichten van een cel met experten uit de diverse beleidsdomeinen om radicalisering te voorkomen, te detecteren en eraan te remediŰren, met ÚÚn centraal aanspreekpunt en in samenwerking met andere overheden. De co÷rdinatie van deze cel ligt bij het Agentschap Binnenlands Bestuur. De federale overheid vervult een sleutelrol op het vlak van de proactieve aanpak en de handhaving. In de toekomst zal ook een federale ambtenaar van de FOD Binnenlandse Zaken deel uitmaken van deze cel. Het betreft aldus een transversale aangelegenheid met de gewesten. Ik verwijs tevens naar het recente actieplan van de Vlaamse regering ter preventie van radicaliseringsprocessen die kunnen leiden tot extremisme en terrorisme.

Ik had hieromtrent dan ook volgende vragen:

1) In hoeverre hebben de inlichtingendiensten momenteel werk gemaakt van "voorspellende" inlichtingen, in casu mogelijke scenario's en onderbouwde hypotheses voor de bevoegde (gerechtelijke, politionele en politieke) overheden naar het voorbeeld van de Intelligence Outlook bulletins (IOB's)? Kunt u dit concreet toelichten en is er hieraan behoefte vanwege de respectieve overheden?

2) Hoe wordt er tegemoetgekomen aan het gebrek aan feedback van de afnemers van de informatie in sommige gevallen? Dit is immers belangrijk om in de toekomst gerichte informatie te geven, alsook bepaalde dossiers al of niet af te sluiten of in een andere richting te sturen. Kunt u dit toelichten voor de respectieve diensten?

Antwoord ontvangen op 31 januari 2018 :

1) De analyses van de VSSE zijn vooral operationeel van aard. Dit betekent dat het gaat om analyses die opgesteld worden in het kader van een concrete, directe of indirecte dreiging tegen een van de belangen van de staat die de VSSE geacht wordt te verdedigen. Deze analyses moeten de diensten en autoriteiten die de bestemmelingen zijn van deze analyse, ondersteunen in het nemen van concrete maatregelen om deze dreiging te verhinderen. In het grootste deel van de gevallen gaat het om dreigingen die op korte of middellange termijn (gaande van enkele uren tot enkele maanden) een directe of indirecte impact kunnen hebben, en die daarom ook prioritair geacht worden.

De VSSE wordt momenteel ingrijpend hervormd. Een van de doelstellingen van deze hervorming is om de strategische analysecapaciteit binnen de VSSE uit te breiden, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van aparte functieprofielen voor strategische analyse. Dit moet de VSSE in staat stellen om meer aan « voorspellende » analyses te doen, met andere woorden, analyses van de evoluties op langere termijn van bepaalde fenomenen of dreigingen. Het grote aantal dreigingsdossiers dat momenteel behandeld wordt, zorgt voor een sterke maar noodzakelijke nadruk op operationele analyse.

2) De VSSE onderhoudt structurele en regelmatige contacten met de meeste afnemers van haar analyseproducten. Deze formele en informele contacten vormen ook een gelegenheid om bij deze afnemers feedback te vragen, te geven of te krijgen over de analyseproducten, en de frequentie, vorm en / of inhoud ervan desgevallend bij te sturen, in functie van de noden van de afnemers en van de analysecapaciteit van de VSSE.